Do  verze 15.01 nasazené 30. 1. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.  Pro referentky doktorského studia je důležitý bod (1).

1)      Frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme zpřístupnili pro roli referent doktorského studia (STRDS).

2)      Ve frm 80105 Správa číselníků jsme do číselníku studijních programů (STUD_PROGRAMY) přidali atribut, zda je studijní program zakončen státní zkouškou. Příznak je v přehledu ve sloupci „S“, v detailu v poli „SZZ“ a může nabývat hodnoty „A“ nebo zůstat nevyplněn. Ve frm 82307 jsou potom zobrazeni jen studenti, kteří mohou jít ke státní zkoušce, tj. ti, kteří mají studijní program zakončený státní zkouškou (viz též bod 22).

3)      V dialogovém okně sestavy „Náhradní / opakovaný termín SZZ“ tištěné z frm 82010 Přehled studentů jsme do pole „Datum neúspěchu či nepřítomnosti na SZZ“ umožnili vepsat v případě potřeby i volný text.

4)      Sestavu „Rozhodnutí o přerušení“ tištěnou z frm 82013 Studijní údaje jsme upravili tak, že z ní lze tisknout varianta pro přerušení z důvodu rodičovství. V dialogovém okně musí být vyplněno datum události PR (přerušení z důvodu rodičovství).

5)      Ve frm 82018 Hodnocení SZZ jsme přejmenovali původní položku „Celková klasifikace SZZ“ na „Výsledná známka SZZ“ v souladu s terminologií SZŘ ČVUT a původní položku „Datum přihlášení“ na „Datum uzavření přihlášky“ kvůli sladění pojmů s frm 82308.

6)      Frm 82018 jsme dále upravili tak, že pokud má student přiřazenou komisi, doplní se datum od komise automaticky do data klasifikace po zapsání známky. Pokud student komisi přiřazenou nemá, musí referent u první známky datum sepsat a k dalším známkám se datum potom dotahuje vždy dle data u známky předchozí. Datum u známek lze upravit.

7)      Do frm 82020 Studijní plán (záložka v 82010) jsme přidali na levou svislou lištu tlačítka „Ruč.u…“ (Ruční uzavření studijního plánu) a „Uzavř…“ (Uzavření studijního plánu).  Ručním uzavřením lze studentovi uzavřít nesplněný studijní plán. Pokud student nemá studijní plán přiřazen, tlačítko „Ruč.u…“ se nenabízí. Pokud má student studijní plán již uzavřen, místo tlačítka „Ruč.u…“ se nabídne tlačítko „Ruč.o…“ (Ruční otevření studijního plánu). V případě, že je nastaven parametr  SZZ.UDAL.STPLANOK, studentovi se uzavřením studijního plánu obojím způsobem automaticky doplní příslušná událost.

8)      Do frm 82027 VŠKP jsme doplnili další katedry. Kromě již dříve zavedených kateder zadání a uložení je to katedra obhajoby, katedra vedoucího práce a katedra oponenta. Podle těchto kateder bylo upraveno filtrování studentů pro roli referent katedry pro SZZ (STKSZ) na fakultách FEL a FIT. STKSZ na těchto fakultách mohou pracovat i s těmi studenty, jejichž závěrečná práce byla na jejich katedře zadána, je odtud vedoucí nebo oponent, bude (byla) na katedře obhájena nebo je na katedře uložena.

9)      Funkce udělování zápočtu referentem STKSZ ve frm 82027 byla omezena a zpřístupněna pouze pro referenta z katedry obhajoby.

10)  Ve frm 82301 Vypsání termínu SZZ jsme barevné filtry upravili následovně:

budoucí ... je-li začátek termínu větší než dnešní den,

dnešní = probíhající ... když začátek termínu je menší nebo roven dnešnímu dni a konec termínu je vetší nebo roven dnešnímu dni,

včerejší ... je-li datum konce termínu roven včerejšímu dni,

prošlé ... je-li datum konce termínu před včerejším dnem.

11)  Do frm 82301 Vypsání termínu SZZ na záložku „Detail termínu“ přidáme položku „Termín odevzdání ZP“. Při přihlášení na termín se termín odevzdání zkopíruje ke studentovi.

12)  Do exportu z frm 82301 Vypsání termínu SZZ na záložce „Seznam zapsaných studentů“ jsme přidali položky:

SZZ-předmět 1 - kód
SZZ-předmět 2 - kód
SZZ-předmět 3 - kód
SZZ-předmět 4 – kód

SZZ-předmět 4 - hodnocení
SZZ-předmět 4 - hodnocení slovně
SZZ-předmět 4 - hodnocení název
VŠKP-typ A: posudek vedoucího (známka)
VŠKP-typ A: posudek oponenta (známka)

 

13)  Nasadili jsme novou verzi formuláře "82303 Protokol o SZZ“(otvírá se z frm  82307 Přehled studentů SZZ , z frm 82304 Soupis komisí ze záložky "Přiřazení studenti“ anebo samostatně z menu). V této nové verzi lze editovat pouze údaje, které patří ke komisi v záhlaví formuláře (položka vpravo nahoře). Pokud tedy má student např. rozdělené předměty a obhajobu na dvě komise, referent musí formulář otevřít dvakrát: jednou s první komisí a dopsat výsledky zkoušek z předmětů, které byly zkoušeny u první komise, a podruhé s druhou komisí a doplnit výsledky zkoušek, které byly zkoušeny u druhé komise. 

Z frm lze vytisknout jak závěrečný protokol, tak i dílčí protokoly. Závěrečný protokol obsahuje všechny výsledky a komisi, s kterou je formulář otevřen. Před tiskem závěrečného protokolu se provede kontrola, zda je protokol kompletní. Vytisknout nekompletní protokol lze až po nastavení parametru "SZZ.PROTOKOL_KONTR" na hodnotu "N".

Dílčí protokol obsahuje pouze výsledky zkoušek, které student absolvoval u vybrané komise, a nelze jej tisknout bez přiřazené komise.

Tištěná sestava dílčího protokolu bude do ostrého provozu nasazena až po víkendu.

POZOR! Není-li komise vyplněna, nelze ve formuláři editovat nic. V tom případě použijte pro editaci známek SZZ frm  82018 Hodnocení SZZ (ve frm 82307 pod záložkou „Detail SZZ“).

 

14)  Do frm 82303 Protokol o SZZ jsme dále zavedli kontrolu úplnosti vyplnění. Povinně musí být vyplněny známka z obhajoby, známka (známky) z okruhu (předmětů), průběh obhajoby a celkové hodnocení SZZ. V případě, že protokol má všechny povinné položky vyplněné a referent ho neuzavře sám ručně, uzavře se automaticky sám nadcházející noc.

Pokud chcete, aby se ke studentovi doplnila ještě příslušná událost, je potřeba nastavit parametry  SZZABSUSP a SZZABSNEU.  Je-li nastaven parametr SZZABSUSP a student složil SZZ úspěšně, zapíše se mu při uzavření protokolu událost určená v tomto parametru (událost úspěšného ukončení studia) s datem konání zkoušky. Student tím pádem přestává být studentem.

Je-li nastaven parametr SZZABSNEU a student nesložil SZZ úspěšně, zapíše se mu při uzavření protokolu událost určená v tomto parametru (neúspěšné složení SZZ) s datem zkoušky.

Pokud nechcete, aby se současně s uzavřením protokolu studentovi zapisovala událost úspěšného ukončení studia, nenastavujte parametr SZZABSUSP nebo jej nastavte na událost, která nemění studijní stav studenta.

15)  Ve frm 82303 Protokol o SZZ jsme umožnili možnost ručního doplnění a opravy „Výsledku SZZ“. Pro fakultu dopravní zůstává v platnosti původní pouze automatické vyplnění.

16)  Ve frm 82303 jsme zprovoznili funkci, kdy se současně s udělením známky z obhajoby, z okruhu /předmětu a celkového výsledku SZZ  automaticky doplní datum udělení klasifikace podle data komise SZZ, ke které je student přiřazen. Zároveň jsme zavedli parametr SZZ.POVINNY_ZKOUSI1, který určuje, zda je zkoušející povinný (parametr má hodnotu „A“ nebo neexistuje) nebo nepovinný (hodnota „N“).

17)  Do frm 82303 jsme do bloku „Obhajoba ZP“ doplnili položky „Přepracování“ (textové pole), „Návrh ocenění“ a „Nové téma“ (zaškrtávátka).

18)  Do sestavy Protokol o SZZ tištěné z frm 82303 jsme přidali položku „Zaměření“. Tiskne se pod „Studijním oborem“ v případě, že student zaměření má.

19)  Do frm 82304 Soupis komisí jsme ze záložky „Přiřazení studenti“ zpřístupnili další dvě záložky „Protokol o SZZ“ (frm 82303 – Protokol o SZZ) a „Detail SZZ“ (frm 82018 – Hodnocení SZZ).

20)  Frm 82304 Soupis a editace komisí jsme upravili tak, aby role referent katedry pro SZZ (STKSZ) mohla vypsat komisi i pro obor jiné katedry a přiřazovat jí příslušné studenty.  STKSZ se kromě vlastního (vlastních) oboru (oborů) nabídnou i obory podle studentů, kteří na katedře STKSZ mají zadání práce nebo obhajobu nebo je to katedra jejich vedoucího či oponenta nebo katedra uložení práce.

21)  Export z frm 82304 Soupis komisí ze záložky „Přiřazení studenti“ jsme rozšířili o další položky týkající se VŠKP a SZZ včetně členů komisí.

22)  Frm 82307 Přehled studentů SZZ byl upraven tak, aby se v něm zobrazovali pouze studenti programů, které končí státní závěrečnou zkouškou.

23)  Do frm 82307 na svislou levou lištu jsme přidali tlačítka pro hromadné generování čísla diplomu a evidenčního čísla diplomu pro vybrané studenty. Pro správné generování je nutné mít správně založeny a nastaveny parametry DIPL.MASKA a EVIDC.MASKA.

24)  Do frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme vpravo dolu přidali přepínač pro filtrování studentů podle toho, zda získali nebo nezískali zápočet za závěrečnou práci.

25)  Do exportu z frm 82307 jsme přidali položky:

Datum narození

Datum narození – rok RRRR

Datum narození - formát DD.MM

Místo narození.

26)  Do exportu a do vlastních sloupců z frm 82307 jsme přidali další položky a některé již zavedené jsme pro lepší orientaci v seznamu přejmenovali. Nové nebo přejmenované položky jsou (v závorce je uveden název položky ve vlastních sloupcích):

SZZ – celková známka (ZS-SZZ- celková známka SZZ )

ZP - katedra zadání – kód (Kat.zad)
ZP - katedra zadání – název (Kad.zad.náz.)
ZP - katedra vedoucího – kód (Kat.ved)
ZP - katedra vedoucího – název (Kat.ved.náz.)

ZP – katedra oponenta – kód (Kat.opo)

ZP – katedra oponenta – název  (Kat.opo.náz.)

ZP - katedra obhajoby – kód (Kat.obh.)
ZP - katedra obhajoby – název (Kat.obh.náz.)
ZP - katedra uložení – kód (Kat.ulo)
ZP - katedra uložení- název (Kat.ulo.náz.)

ZP – datum odevzdání (Dat.odev.)

ZP – datum – termín odevzdání (Ter.odev.)

ZP – jazyk práce (JP – Jazyk práce)

ZP – návrh ocenění (OC-ZP-návrh ocenění: pokud chcete vybrat studenty s oceněním, v režimu dotazu zadejte do sloupce hodnotu „A“)

Zaměření – kód (Zaměř.)

Zaměření – název (Zaměření název)

27)  Do vlastních sloupců ve frm 82307 jsme dále přidali:

Stpl.kont.-Studijní plán-výsledek kontroly (textová položka)

Stpl.uzavř –Studijní plán-datum uzavření  

Přip- Výsledek kontroly připuštění (hodnoty: „Ano“, „Ne“, nevyplněno)

 

28)  Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek zprovozníme úpravu přiřazování pedagogických výkonů. K předmětu bude možno zadat pedagogické výkony libovolného počtu vyučujících.

29)  Pro FIT jsme zprovoznili možnost platit prostřednictvím elektronické přihlášky poplatek za přijímací řízení platební kartou.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.