Do  verze 15.03 nasazené 27. 3. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze zásadnější úpravy z pohledu uživatele.  Pro referentky doktorského studia jsou určeny body (5) a (9).

1)      Na žádost fakulty stavební a elektrotechnické jsme upravili stylisticky text v číselníku WEBROZPRIJ „Zpráva pro uchazeče (interní rozhodnutí):

-          Původní text ke kódu 41 - Bude přijat na základě přijímací zkoušky po doložení maturitního
vysvědčení či diplomu nebo nostrifikace, u cizinců zkoušky z českého jazyka.

Nahradili jsme novým:

Přijímací zkouška úspěšně složena. Budete přijat po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení/diplomu (cizinci doloží nostrifikaci a zkoušku z českého jazyka).

 

-          Původní text ke kódu 42 - Bude přijat bez přijímací zkoušky po doložení maturitního vysvědčení
či diplomu nebo nostrifikace.

Nahradili jsme novým:

Budete přijat bez přijímací zkoušky po doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení/diplomu (cizinci doloží nostrifikaci a zkoušku z českého jazyka).

 

2)      Do frm 81001 Přehled přihlášek přidáme novou funkci, která rozkopíruje vybrané přihlášky podle oborů, na které se v rámci jednoho programu může uchazeč hlásit. Nově vygenerovaným přihláškám bude automaticky přidělen vlastní kód a uchazeč bude o této skutečnosti informován automaticky vygenerovaným mailem. Funkce by měla pomoci fakultám, které umožňují přihlásit se v rámci jednoho programu k přijímacímu řízení na více oborech pouze jednou přihláškou. Kopírování spustíte tlačítkem „Obory k.“ vlevo dole na svislé liště.

3)      Pokud se ve frm 81001 zakládá přihláška ručně, po zadání rodného čísla se v případě, že záznam o studentovi již v KOSu existuje, zkopírují automaticky vybrané údaje o studentovi do nového záznamu. Mezi údaje, které se nyní kopírují, jsme přidali stát narození a stupeň vzdělání.

4)      Při stažení přihlášky z webu do KOSu ve formuláři 81001 Přehled přihlášek se uchazeči automaticky odešle mail tohoto znění:

Tento email byl odeslán ze studijního informačního systému KOS.
--------------------------------------------------------------------------
Vaše přihláška s kódem XXXX byla přijata ke zpracování v přijímacím řízení na Fakultě YYYY ČVUT.
Aktuální stav a výsledky lze po zadání kódu zjistit na http://prihlaska.cvut.cz .

Zavedli jsme parametr WPR.MAIL_STAZENI_KOS, s jehož pomocí lze tento mail pro fakultu upravit. Text uvedený v parametru bude přidán na jeho konec.

5)      Na žádost z FELu jsme do doktorských sestav „ Pozvánka k přijímací zkoušce“ a „Rozhodnutí o nepřijetí“, tištěných z frm 81001, přidali do adresy tištěné vpravo nahoře rok narození uchazeče.

6)      Ve frm 81007 Přehled webových přihlášek jsme zprovoznili složené třídění.

7)      Sestavu Transcript of records – česky, anglicky, která se tiskne z frm 82010, jsme upravili tak, že tabulka s výsledky SZZ se tiskne pouze u ukončených absolventů.

8)      Z Karty studenta, která se tiskne z frm 82010, jsme odstranili údaj o zdravotní pojišťovně a její adrese. Tuto položku v KOSu neevidujeme.

9)      Do sestavy „Absolvované předměty“, která se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, jsme pro doktorandy doplnili tisk školitele. Školitel specialista se tiskne pouze v případě, že je v KOSu vyplněn.

10)  Ve frm 82304 Soupis komisí na záložce „Přiřazení studenti“ se pod tlačítkem „Naplnění“ otevře frm 82304 – B4 Hromadné naplnění podle oboru studenta. Do tohoto frm jsme přidali sloupec „Zaměření“.

11)  Do frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali jako záložku frm 82308 Přihlášení studenta k SZZ.

12)  Do exportu z frm 83050 Poplatky – výměry jsme přidali položku „Rok narození“.

13)  Do frm 85102 vypisování a klasifikace předmětů jsme na záložku „Hodnocení studenta“ přidali  sloupec  „Podř. kód“ (kód podřízeného předmětu). Sloupec je poslední v řadě na pohyblivé liště vpravo.

14)  Zavedli jsme kontrolu, že zapsaný předmět nesmí být klasifikován dvakrát A-E bez ohledu na semestry i včetně uznaných předmětů. Cílem je zachytit případy, kdy je studentovi klasifikován předmět, který už má uznán, nebo když je mu úspěšné ukončení předmětu zapsáno omylem dvakrát do dvou různých semestrů.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.