Do  verze 15.12 nasazené 31. 12. 2015 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů. Pro referentky doktorského studia je důležitý bod (1) a (2).

1)      Z formulářů 81001 Přehled a soupis přihlášek a 82010 Přehled studentů zpřístupníme vybrané sestavy upravené pro doktorské studium. Úpravy byly provedeny podle zadání, které v rámci IP 2015 zpracovalo Centrum znalostního managementu FEL na základě analýzy potřeb referentek doktorského studia na fakultách.

Z frm 81001 jsou to sestavy:

Oznámení o výsledku přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o nepřijetí

 

Z frm 82010 jsou to sestavy:

Potvrzení o titulu česky / anglicky

Transcript of records česky / anglicky (česká verze nahrazuje původní sestavu Absolvované předměty)

Oznámení o ukončení studia zanecháním

Rozhodnutí o uznání předmětů

 

Pro správné fungování sestav je potřeba založit ve frm 80103 Správa parametrů nové parametry pro proděkana pro vědu a výzkum:

PRODEKAN_VV – hodnotou parametru je jméno proděkana s tituly, jak se má tisknout na sestavách

PRODEKAN_VV_FAK – hodnotou je přesné znění funkce, jak se má tisknout pod jménem proděkana na sestavách

PRODEKAN_VV_FAK_AN – hodnotou je znění funkce v angličtině pro anglické varianty sestav.

 

Pro správný tisk údajů v zápatí sestav je potřeba ve frm 80103 zkontrolovat, příp. doplnit anebo založit tyto parametry:

FAKULTA_BANKA – hodnotou je bankovní spojení (jméno banky) používané fakultou

FAKULTA_UCET – hodnotou je číslo účtu fakulty;

následující parametry lze založit pouze pro potřeby doktorského studia v případě, že již existující hodnota těmto potřebám neodpovídá; v tom případě založte parametr znovu a jako „Typ“ uveďte „D“:  

FAKULTA_FAX – jednotná celofakultní nebo speciální pro doktorské studium

FAKULTA_WWW – webová adresa celofakultní nebo speciální pro doktorské studium

FAKULTA_TEL – telefonní kontakt v sestavách tištěných z frm 82010

FAKULTA_EMAIL – emailová kontaktní adresa v sestavách tištěných z frm 82010

PRIHL.FAKULTA_TEL – telefonní kontakt v sestavách tištěných z frm 81001

PRIHL.FAKULTA_TEL - telefonní kontakt v sestavách tištěných z frm 81001.

 

V případě potřeby vám s nastavením parametrů rádi pomůžeme.

 

2)      Zpřístupnili jsme nový formulář 82070 Přehled událostí, který umožňuje třídění studentů podle jejich událostí. V menu je frm přístupný z bloku „studenti“ pro role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO, STRSO) a pro referentky doktorského studia (STRDS). Frm nahrazuje znakový formulář 58311 Přehled událostí. Více viz v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=82070#PAGE_11 .

3)      Upravili jsme výpočet hodnocení celkového výsledku studia (prospěl, prospěl s vyznamenáním) podle čl. 18 a čl. 37 bod (2) SZŘ platného od 1. 10. 2015. Podle rozhodnutí p. prorektora v souladu s čl. 12 bod (2) SZŘ se vážený průměr, který je základem pro výpočet celkového výsledku studia, zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Celkové hodnocení studia je vidět v KOSu ve frm 82018 hodnocení SZZ a 82303 Protokol o SZZ. Pro nový výpočet jsme zavedli nový parametr SZZPRUMER_2015, starý parametr SZZPRUMER zároveň zůstává v platnosti. Upozorňujeme, že v případě znovu otevření protokolu a přepočtu celkového hodnocení studia proběhne přepočet již po novu, tzn., že měl-li někdo např. původně „prospěl s pochvalou“, výsledek se přepočte buď na „prospěl s vyznamenáním“ nebo jenom „prospěl“.

4)      Do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme přidali podporu pro zobrazení předmětů z jiných fakult. Pokud tedy na katedře jedné fakulty založí u předmětu paralelku, která bude mít na záložce „Paralelky“ v poli „Rozvrhuje“ cizí katedru z jiné fakulty, uvidí rozvrhovaný předmět v přehledu frm 86302 i rozvrhář příslušné cizí katedry.

5)      Ve všech přehledových formulářích, kde lze provést výběr pomocí „zaškrtávátek“, jsme provedli úpravu exportu bloku do excelu (přes ikonu „Excel“ vpravo na toolbaru):

 - není-li zaškrtnutý žádný záznam, exportuje se vše
 - je-li něco zaškrtnuto, exportuje se pouze výběr.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.