Do  verze 16.01 nasazené 29. 01. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě Vašich připomínek.  Dále zmiňuji pouze úpravy důležité nebo zajímavé z pohledu uživatelů. Pro referentky doktorského studia je důležitý bod (2) a (3).

1)      Do exportu z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme přidali položku „Číslo jednací z dokumentu Rozhodnutí o přijímacím řízení“. Položka bude naplněna pouze v případě, že rozhodnutí již bylo vydáno (a ČJ tím pádem přiděleno) a pouze na fakultách, které sestavu „Rozhodnutí o přijímacím řízení“, která se automaticky propisuje do spisové služby, použijí. Čísla jednací ze starých sestav „Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o nepřijetí“ se pomocí nově přidané položky exportovat nedají.

2)      V Rozhodnutí o přijetí doktoranda, které se tiskne z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek, jsme původní text v odstavci „Poučení“ („Doktorské studium se řídí zákonem č. 111/98 Sb., Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze a Zásadami studia v doktorském studijním programu na ČVUT v Praze.“) nahradili novým: „Doktorské studium se řídí zákonem č. 111/98 Sb., Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze, popř. Řádem doktorského studia a Směrnicemi děkana pro doktorské studium.“ Úprava proběhla na základě žádosti zadavatelů původní šablony.

3)      Pro doktorské studium jsme v sestavách „Potvrzení o studiu“ česky i anglicky, které se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, a „Rozhodnutí o povolení přestupu mezi formami studia“, které se tiskne z frm 82010 nebo ze záložky 82013 Studijní údaje, zohlednili požadavky na úpravu podle zadání, které v rámci IP 2015 zpracovalo Centrum znalostního managementu FEL na základě analýzy potřeb referentek doktorského studia na fakultách. V Potvrzení o studiu jsme především doplnili požadovanou historii změny formy studia v potvrzovaném období. Upravené sestavy nasadíme při upgradu.

4)      Do sestavy „Život studenta – údaje o studiu“, která se generuje z frm 82010 Přehled studentů, jsme přidali sloupce „přijímačky -  hodnocení 1“, „přijímačky - hodnocení 2“, „přijímačky - hodnocení 3“, „přijímačky - hodnocení 4“ a „přijímačky - hodnocení celkové“.

5)      Do frm 82015 Zápis předmětů jsme přidali sloupec „R“, předposlední vpravo, jehož hodnotou je příznak, že student nemá možnost sám zrušit rozvrh daného předmětu (hodnota „A“).

6)      Do vlastních sloupců ve frm 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali sloupce „Stplán –kód – kód studijního plánu“ a „Stpl.náz.- Název studijního plánu“.

7)      Do frm 83050 Poplatky-výměry jsme přidali vpravo dolů položku pro filtrování výměrů podle data rozhodnutí o přezkumu.

8)      Pro elektronické zpracování agendy přezkumů v oblasti poplatků za delší a další studium jsme ve frm 83050 Poplatky – výměry a 83052 Přehled studentů zpřístupnili novou záložku „Přezkumy“. Se záložkou pracuje především role „rektorátní správce poplatků“ (STRPO), který může za studenta založit žádost o přezkum, přiložit přílohy, podat žádost a zapsat konečné rozhodnutí o přezkumu. Role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO a STRSO) mají záložku na prohlížení. Se záložkou pracuje také nová role STKPO (viz bod 9).

9)      Pro elektronické schvalování rozhodnutí o přezkumu jsme vytvořili novou roli „komisař pro přezkumy“ (STKPO). Tato role má přístup z  frm 83050 nebo 83052 na záložku „Přezkumy“, kde u podaných žádostí o přezkum dopisuje doporučení. Ostatní položky má na prohlížení.  Přes tlačítko „Podrobné informace o studentovi“ z bloku „Doporučení“ má také na prohlížení vybrané záložky z frm 82010 Přehled studentů, kde se dostane k údajům vybraného studenta. Role STKPO je fakultní, tj. komisař má přístup pouze ke studentům své fakulty, a lze o ni požádat standardním způsobem prostřednictvím aplikace IDM.

10)   Z frm 83050 (přes záložku „Detail“) a z frm 83052 (přes záložku „Výměry studenta“) zpřístupníme novou záložku „Předpisy a úhrady“ k prohlížení salda studenta v agendě poplatků. Předpisy říkají, do kdy a kolik má student zaplatit (například všechny splátky splátkového kalendáře), a úhrady ukazují všechny platby došlé na účet a spárované s pohledávkou. Nejčastěji bude jeden předpis a jedna úhrada.

11)   Notifikační maily pro studenty, které odcházejí z KOSu a  informují o klasifikaci, změně termínu zkoušky, o místu zkoušky nebo o zrušení předmětu, jsme rozšířili o anglickou variantu. Tyto maily jsou tedy nyní dvojjazyčné. 

12)   Ve webovém studentském KOSu jsme ve formuláři Kontrola studijního plánu (v menu blok „Ostatní“) zpřístupnili tlačítko, kterým si student může sám uzavřít svůj studijní plán. Tlačítko se nabízí a je aktivní pouze v případě, že studijní plán je splněn (kontrola probíhá při vstupu do formuláře). Tlačítko zafunguje stejně, jako když studijní plán uzavírá referentka, tzn., že ke studentovi se propíše událost o uzavření studijního plánu na fakultách, které tuto funkci využívají.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.