Do  verze 16.04 nasazené 29. 4. 2016 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Většina úprav a doplnění byla provedena na základě připomínek uživatelů.  Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z uživatelského pohledu. Referentky doktorského studia upozorňujeme na bod (8).

1)      Zavedli jsme nový parametr SZZ.EXSPIRACE omezující dobu platnosti přihlášky k SZZ. Hodnotou parametru je počet dnů platnosti přihlášky, lhůta se počítá od data (začátku) termínu SZZ. Pokud je parametr založen a nastaven na číselnou hodnotu N, pak jsou automaticky odhlášeni všichni studenti přihlášení k termínu SZZ, kteří ještě N dnů po datu termínu SZZ nemají zapsanou žádnou klasifikaci. To umožní studentům, kteří si sice podali přihlášku k SZZ, ale ta z různých důvodů pozbyla platnosti, přihlásit se bez problémů na jakýkoliv další termín státnic. Parametr založíte ve frm 80103 Správa parametrů. Pokud není založen, není automaticky odhlášen nikdo.

2)      Do exportů z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek a 81007 Přehled webových přihlášek jsme přidali položky:

Střední škola - jméno
Střední škola - ulice
Střední škola - číslo popisné
Střední škola - PSČ
Střední škola – místo.

 

3)      Do všech záložek ve frm 81020 Vypsání termínů jsme přidali sloupec Text (el.přihl.), kde můžete napsat text, který uchazeč uvidí u termínu v elektronické přihlášce.  Tento text má sloužit k jemnějšímu rozlišení termínů a větší informovanosti uchazečů, např. že jeden termín se týká pouze písemné a jiný ústní části.

4)      Sestavy Transcript of records česky i anglicky, které se generují z frm 82010 Přehled studentů, jsme upravili pro hromadný tisk. Po upgradu bude možné tisknout tyto sestavy nejen jednotlivě, ale i najednou pro vybrané studenty.

5)      Do funkce hromadného zápisu předmětů, která se spouští z formuláře pod záložkou „Hroma…“ na levé svislé pracovní liště ve frm 82010, jsme přidali zaškrtávátko, kterým zvolíte, zda se při nesplnění prerekvizit předměty mají nebo nemají zapsat. Důvod je ten, že hromadné zápisy předmětů se používají v různých situacích a podle toho je někdy žádoucí, aby se při hromadném zápisu prerekvizity kontrolovaly a předměty se zapsaly pouze studentům, kteří je mají splněné, jindy je potřeba zapsat předměty všem studentům přesto, že prerekvizity v době hromadného zápisu nemohou být splněny. I v případě, že předmět je zapsán s nesplněnou prerekvizitou, je tato kontrolována při kontrole zápisu.

6)      Při minulém upgradu jsme ve frm 82030 Studenti – hromadné akce zpřístupnili možnost nastavit tzv. překážku zápisu (viz upgrade 16.03 bod (6)). Tuto funkci jsme upravili tak, abyste si mohli sami nastavit časový interval, v kterém překážka zápisu platí. Do frm 82030 přidáme za tímto účelem sloupce „PZ od“ (datum odkdy překážka zápisu platí) a „PZ do“ (datum dokdy překážka zápisu platí) pro nastavení intervalu překážky zápisu u konkrétního studenta. Pro hromadné nastavení intervalu přidáme tyto sloupce do nabídky ve frm 82030 – B2 Hromadná změna, který je přístupný přes tlačítko „Hromadná změna“. Zároveň pro lepší orientaci přejmenujeme sloupce z původních „SZ“, „SZ STD“ a „SZ RSO“ na „PZ“, PZ STD“ a PZ RSO“.

 Všechny položky „PZ*“ se zobrazí také konkrétně u jednotlivých studentů ve frm 82013 Studijní údaje (záložka „Studium“ v 82010), pokud založíte parametr STOPZAPIS s hodnotou „A“.

7)      Ve frm 82401 Přehled rámcových témat ZP a 82411 Přehled témat ZP jsme zpřístupnili možnost vytváření filtrů a složeného třídění.

8)      Frm 82411 Přehled témat ZP jsme zpřístupnili pro roli referent doktorského studia STRDS. STRDS má možnost zde téma i sepsat a editovat.

9)      Do exportu z frm 82411 jsme přidali všechny položky, které jsou zobrazeny v detailu tématu (frm 82412 – záložka „Detail“ v 82411).

10)   Na levou svislou pracovní lištu ve frm 82411 jsme přidali tlačítko „Email“, s jehož pomocí lze poslat email vedoucím, oponentům nebo studentům přiřazeným k vybraným tématům. Aby se jim email poslal, musí mít vyplněnou svou emailovou adresu v KOSu.

11)   Do exportu z frm 83050 Poplatky – výměry jsme přidali položky:

Původní částka

1.splátka – částka

1.splátka - splatnost

2.splátka - částka

2.splátka – splatnost.

 

12)   Do záložky „Detail výměru“ přístupné z frm 83050 nebo 83052 jsme přidali možnost prominout výměr bez žádosti o přezkum. Prominutí může provádět pouze uživatel s rolí Rektorátní správce poplatků (STRPO).

 

13)   Do záložky „Přezkumy“ přístupné z frm 83050 nebo 83052 jsme přidali možnost stornování rozhodnutí o přezkumu. Storno může provádět pouze uživatel s rolí Rektorátní správce poplatků (STRPO).

 

14)   Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů byla vylepšena funkce pro přidávání programů k předmětům. Původně šlo programy přidávat pouze jednotlivě, nyní lze vybrat programy hromadně dotazem, zaškrtnout a zaškrtnuté přesunout najednou k vybranému předmětu. Toto zlepšení pomůže hlavně u předmětů, které jsou přístupné pro všechny programy fakulty uživatele a pouze pro některé z jiných fakult. V tomto případě vybere uživatel programy své fakulty, jedním kliknutím je označí a na další kliknutí přidá k vybranému předmětu. Programy k předmětům může přidávat uživatel s rolí správce studijních plánů (STSSP) na úrovni fakulty a rozvrhář nebo referent katedry (STROK, STRFK) na úrovni katedry. Funkce je přístupná pod tlačítkem „Nastavit“ u položky „Programy“ na záložce „Detail předmětu“.

 

15)   Pro fakulty, které pracují ve svých studijních plánech s tzv. tutory, jsme do frm 84102 Příprava studijních plánů přidali záložku „Tutoři plánu“, kde je možné sepsat nebo editovat tutory u vybraného studijního plánu.

 

16)   Pod nabídkou tiskových sestav z frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme zkompletovali excelovské sestavy, které nahrazují původní znakové frm 50321 Nastavení nočních prací, 52151 Pořízení snímku TZAPUZPRED, 52152 Prohlížení snímků TZAPUZPRED a jejich výstupy. Ve frm 85102 jde o sestavy:

statistika zápisu po programech a fakultách (k aktuálnímu datu),
statistika zápisu předmětů k libovolnému datu,
studenti zapsaní na předměty fakulty po fakultách a jmenný seznam.

17)   Zpřístupnili jsme nový formulář 86405 Prohlížení rozvrhu. Frm poskytuje přehled o rozvrhových lístcích se všemi dostupnými informacemi pro zadaný semestr. V menu je přístupný z bloku „rozvrh- prohlížení a zápis“ pro role rozvrhář fakulty (STROF) na úrovni fakulty a rozvrhář nebo referent katedry (STROK, STRFK) na úrovni katedry. Frm nahrazuje původní znakový frm 56405 Prohlížení rozvrhu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.