Do  verze 16.12 nasazené 6. 1. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (1), (2) a (9).

1)      Přepracovali jsme sestavu „Pozvánka k přijímací zkoušce“, která se tiskne z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek:

·         Nově není třeba vyplňovat datum a místo přijímací zkoušky, pokud není vyplněno, dotáhne se z pole „Termín 1“ z přihlášky. Na pozvánkách tisknutých najednou, tak mohou být různá data a místa zkoušky.

·         V okamžiku generování pozvánky je nastaven příznak, že pozvánka byla vytištěna / vygenerována, který uvidíte ve frm 81001 v novém sloupci „T.p.“ (tisknuta pozvánka). Pokud k tisku došlo omylem, příznak lze hromadně zrušit ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce.

·         Při tisku lze nově zvolit, zda jednotlivé pozvánky poslat uchazečům rovnou i mailem. V tom případě se pozvánky rozešlou jednotlivě a referentce je pak nabídnuto k tisku/stažení PDF se všemi pozvánkami v jednom PDF.

Sestava byla přepracována pro všechny úrovně studia, tj. bakalářské, magisterské i doktorské.

2)      Ve stejném duchu jako v bodě (1) byla přepracována i sestava „Oznámení o výsledku přijímacího řízení“, tištěná též z frm 81001:

·         Nově lze vybrat „Termín 1, 2, nebo 3“, který se v sestavě použije jako datum a místo zápisu. Na oznámeních tisknutých najednou, tak mohou být různá data a místa zápisu.

·         V okamžiku generování oznámení je nastaven příznak, že oznámení bylo vytištěno / vygenerováno, který uvidíte ve frm 81001 v novém sloupci „T.v.“ (tisknuty výsledky). Pokud k tisku došlo omylem, příznak lze hromadně zrušit ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce.

·         Při tisku lze nově zvolit, zda jednotlivá oznámení poslat uchazečům rovnou i mailem. V tom případě se oznámení rozešlou jednotlivě a referentce je pak nabídnuto k tisku/stažení PDF se všemi výsledky v jednom PDF.

Sestava byla přepracována pro všechny úrovně studia, tj. bakalářské, magisterské i doktorské.

3)      Ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme přidali možnost setřídění podle kódu programu.

4)      Na základě rozhodnutí z porady pedagogických proděkanů v září 2016 jsme provedli úpravu při zadávání kateder figurujících v modulu VŠKP. Klíčovou je katedra zadání, na kterou je také nastavena kontrola vyplněnosti povinných položek. Vyplněním katedry zadání se stejnou hodnotou vyplní i katedra obhajoby a uložení. Tyto hodnoty lze zpětně upravovat. Přehled všech kateder figurujících v modulu VŠKP (včetně kateder vedoucích a oponentů) je vidět ve frm 82027 VŠKP studenta.

5)      Do frm 82027 VŠKP studenta jsme přidali možnost vložit nový typ souboru – rozhodnutí o odložení zveřejnění. Lze vkládat pouze soubory ve formátu PDF. Rozhodnutí je povinné, pokud VŠKP obsahuje práci nebo přílohu s požadavkem na odložení zveřejnění.

6)      Přepracovali jsme modul SZZ v KOSu. Přepracovaný modul:

·         Umožní administrovat dílčí termíny SZZ (pro jednotlivé předměty či pro obhajobu) zcela samostatně, tj. student při neúspěchu jedné části SZZ se bude moci přihlásit na opravný termín této části SZZ bez ohledu na to, zda již absolvoval (neabsolvoval) další dílčí části téže SZZ. Doposud bylo možno přihlásit se na opravný termín až po absolvování (nebo alespoň pokusu o absolvování) celé SZZ.

·         Zvýší kvalitu uchovávaných dat, protože jsme zpřísnili kontroly při jejich vkládání a zpracování.

·         Agendu SZZ v KOSu zpřehlední.

 

Úpravy se týkají formulářů:

o   82307 Přehled studentů SZZ – došlo ke změně barevných filtrů a byly přidány další volitelné sloupce

o   82304 Soupis komisí – zůstala možnost hromadně i jednotlivě přiřadit studenty ke komisi; přiřazení studenta ke komisi po předmětech bylo přesunuto do nového frm 82323, viz bod níže

o   82309 Komise po předmětech -  bude nahrazen novým frm 82323 Zápis předmětu a přihlášení na termín a ke komisi

o   82314 Protokol o SZZ – bude nahrazen novým frm 82324 Klasifikace s využitím komisí

o   82018 Hodnocení SZZ – bude nahrazen novým frm 82325 Klasifikace bez komise a 82326 Položky diplomu a dodatku (frm 82326 se dokončuje, bude nasazen krátce po upgradu).

 

Do frm 82323 Zápis předmětu a přihlášení na termín a ke komisi, 82324 Klasifikace s využitím komisí a 82326 Položky diplomu a dodatku se dostanete z frm 82307 Přehled studentů SZZ nebo z frm 82304 Soupis komisí, do frm 82325 Klasifikace bez komise z frm 82307 Přehled studentů SZZ. Nápověda k jednotlivým formulářům je v nápovědě KOSu, podrobnější návod pro uživatele pro práci v agendě SZZ bude zpracován.

  

 

7)      Ve frm 82411 Přehled témat ZP jsme provedli úpravu, aby u témat vypsaných bez oboru viděl tato témata též referent pro státní zkoušky (STKSZ) katedry, která je oborovou katedrou pro studenta, jenž je k tématu přiřazen.

8)      V elektronické přihlášce jsme provedli následující menší úpravy:

·         Založili jsme nový parametr WPR.RUSKY. Pokud je založen a nastaven na hodnotu „N“, elektronická přihláška se nebude nabízet v ruské verzi.

·         Parametr WPR.PRUM_VYSVEDCENI, s jehož pomocí se v přihlášce zobrazuje odstavec "Průměry z vysvědčení za poslední 4 ročníky střední školy", jsme rozšířili o hodnotu „P“. Nastavení na tuto hodnotu znamená, že vyplnění všech údajů v odstavci je pro uchazeče povinné.

·         Na vytištěné přihlášce v PDF byl přejmenován údaj „Registrační číslo uživatele“ na „Číslo přihlášky (interní)“. Úprava byla odsouhlasena všemi fakultami.

9)      V souladu s novelou VŠ zákona jsme upravili sestavy „Oznámení o ukončení studia zanecháním“ a „Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí“ pro doktorandy.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.