Do  verze 17.03 nasazené 31. 3. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Referentky pro doktorské studium upozorňujeme především na body (5), (6) a (10).

1)      Do frm 80103 Správa parametrů jsme pro potřeby webové aplikace Study in Prague, kam dodáváme údaje za ČVUT exportem z KOSu, zavedli nové parametry SIP.ZACATEK_STUDIA a SIP.STIPENDIA. SIP.ZACATEK_STUDIA, jehož hodnotou je kalendářní datum, slouží pro nastavení začátku studia, jestliže se liší od standardního začátku akademického roku, a do SIP.STIPENDIA  lze sepsat libovolný text, poznámku, týkající se stipendií pro zahraniční studenty, kterou chcete uchazečům na stránkách Study in Prague sdělit. Parametry zakládejte pouze v případě potřeby.

2)      Do frm 80103 Správa parametrů jsme pro potřeby elektronické přihlášky zavedli parametry WPR.HTML_HEAD a WPR.HTML_BODY, které můžete využít pro vložení sledovacích kódů např. Facebook pixel nebo Google Analytics. Hodnotou WPR.HTML_HEAD je váš vlastní HTML kód (text), který se vkládá do webové stránky přihlášky těsně před značku </head>. Kód se do stránky vkládá od chvíle, kdy uchazeč v přihlášce vybere fakultu. Hodnotou WPR.HTML_BODY je váš vlastní HTML kód (text), který se vkládá těsně před značku </body>. I tento kód se do stránky vkládá poté, co uchazeč vybere fakultu. Parametry lze také nastavit pouze pro jeden typ programu (B, N, D) stejně jako u jiných parametrů (pak bude kód vkládán až od chvíle, kdy uchazeč zvolí v přihlášce daný typ programu).

3)      Do frm 80105 Správa číselníků jsme do číselníku STUD_PROGRAMY přidali excelovskou sestavu „Seznam garantů podle programů“ a do číselníku STUD_OBORY „Seznam garantů podle oborů“. Sestavy jsou přístupné správci komponenty (STSAP) přes frm 89006 pro tiskové sestavy.

4)      Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme k položkám exportu, které lze zpět importovat přes frm 89012 Import dat, přidali položky „Doplňující údaj 1“ až „Doplňující údaj 4“.

5)      Přepracovali jsme sestavu „Rozhodnutí o přijímacím řízení“, která se tiskne z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek:

·         Nově lze vybrat „Termín 1, 2, nebo 3“, který se v sestavě použije jako datum a místo zápisu. Na rozhodnutích tisknutých najednou tak mohou být různá data a místa zápisu.

·         V okamžiku tisku rozhodnutí je nastaven příznak, že rozhodnutí bylo vytištěno, který uvidíte ve frm 81001 v novém sloupci „T.r.“ (tisknuto rozhodnutí) s hodnotou „A“. Zobrazení pouze náhledu rozhodnutí se za tisk nepovažuje a hodnota „A“ se nenastaví.

·         Při tisku lze nově zvolit, zda jednotlivá rozhodnutí poslat uchazečům rovnou i mailem. V tom případě se rozhodnutí rozešlou jednotlivě a referentce je pak nabídnuto k tisku/stažení PDF se všemi rozhodnutími v jednom PDF.

6)      Pro referentky doktorského studia (STRDS) jsme ve  frm 81030 Přihlášky hromadné akce (přístupný z 81001 přes tlačítko „Hromadné akce“ nebo „Hromadné akce – zaškrtnuté“) upravili výběr termínů při rozdělování uchazečů na termíny přijímacích zkoušek (pod tlačítky „1. až 3. termín“) tak, aby se jim na výběr nabízely pouze termíny vypsané pro doktorské studium.

7)      Do excelovské sestavy Život studenta – údaje o studiu, která se tiskne z frm 82010, jsme přidali nový údaj „přijímačky – rozhodnutí“, jehož hodnotou je kód rozhodnutí o přijetí.

8)      V sestavě „Náhradní / opakovaný termín SZZ“, která se tiskne z frm 82010 nebo 82307 Přehled studentů SZZ, jsme ve variantě „opakovaný termín“ rozšířili původní text

„Podle čl. 16 odst. 9 musíte SZZ absolvovat včetně jejího případného opakování nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu."

na

„Podle čl. 16 odst. 9 musíte SZZ absolvovat včetně jejího případného opakování nejpozději do 1,5 roku ode dne splnění všech ostatních požadavků vyplývajících ze studijního programu, ZÁROVEŇ VŠAK NEJPOZDĚJI DO KONCE MAXIMÁLNÍ DOBY STUDIA (viz čl. 16, odst. 10 SZŘ).“

9)      V sestavě „Rozhodnutí o ukončení studia“, která se tiskne z frm 82010, jsme do dialogového okna, kde jsou na výběr důvody ukončení, přidali další „Jiné důvody“ s možnosti sepsání libovolného textu.

10)   Do frm 82023 ISP detail, který je přístupný pro referenty doktorského studia (STRSK a STRKD), jsme přidali novou záložku „Schvalují“ s přehledem všech osob, které na jednotlivých úrovních schvalovacího procesu mohou ISP schválit. Záložka je pouze na prohlížení a slouží především pro kontrolu, že jsou všichni schvalovatelé určeni a že všichni mají vyplněný email (bez emailu nebudou moci být upozorněni na to, že mají ISP schválit).

11)   Do frm 82304 jsme přidali dvě tiskové sestavy „Seznam studentů po komisích“ a „Složení komisí“. Sestavy byl připraveny podle zadání z FBMI, ale věříme, že se mohou hodit všem. Napište nám, prosím, své případné připomínky, abychom sestavy doladili ke spokojenosti všech.

12)   Upravili jsme text Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, které lze generovat ve frm 83052 Přehled studentů (poplatky), v souladu s novelou VŠ zákona.

13)   Bude nasazen přepracovaný frm 83054 Poplatky – částky s přehledem částek za delší studium spolu s jejich platností a koeficientem ekonomické náročnosti (KEN), podle kterého se výše poplatku určuje. Frm slouží především pro informaci a kontrolu, zda jsou částky zadány správně.  Záznamy do frm může vkládat správce databáze (STSDB) a rektorátní správce poplatků (STRPO), referenti studijních oddělení (STRSO a STVSO) jej mohou prohlížet. 

14)   Sjednotíme pořadí rolí učitele u předmětu ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů (záložka Učitelé přiřazení k předmětu), 85102 Vypisování a klasifikace předmětů (záložka Vyučující předmětu) a 89004 Soupis a editace učitelů (záložka Předměty učitele) na „Cvičí, Přednáší, Zkouší, Garant, Editor“. Zároveň jsme v 89004 přejmenovali sloupec „Au“ (autor) na „Ed“ (editor) v souladu s terminologií druhých dvou formulářů.

15)   Ve frm 85102 jsme provedli tyto drobnější úpravy:

·         Umožnili jsme dotazovat se na záznamy s prázdnými (nevyplněnými) položkami na sloupcích, kde to má význam. V případě vyhledávání prázdných položek zadejte v režimu dotazu „# is null“.

·         Sloupec „Obs“ (obsazeno) na výchozí záložce „Vypsání předmětu“ jsme pro zvýraznění podbarvili šedě.  

·         Na záložce „Zapsaní studenti“ jsme rozšířili sloupec pro studijní plán.

·         Do exportu ze záložky „Hodnocení studenta“ jsme přidali položku „Na kolikátý termín byla známka udělena“ (na záložce sloupec „T“ vpravo).

16)   Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů na záložce „Soupis učitelů“ jsme rozšířili položky „Pracoviště česky“ a „Pracoviště anglicky“ na 250 znaků.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.