Do  verze 17.05 nasazené 2. 6. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Upravili jsme vyplňování údajů v dialogovém okně pro tisk „Rozhodnutí o přijímacím řízení“, které se generuje z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek, tak, aby se tyto údaje tiskly v Rozhodnutí nezávisle na sobě, tj. bez ohledu na to, které vyplněny jsou a které nejsou. Nově lze tak např. tisknout doplňující informace nezávisle na údajích o zápise do studia.

2)      Do formuláře 80103 Správa parametrů byly pro agendu SZZ přidány nové parametry, které řídí upozorňování mailem na neuzamčené protokoly (SZZ.PROT.NOTIF, SZZ.PROT.NOTIF.TEXTKDOZAP, SZZ.PROT.NOTIF.TEXTROLE). Dále byl přidán parametr, který určuje, dokdy má která role právo protokol odemknout (SZZ.PROT.PRAVA_ODEMKNOUT). Všechny parametry jsou blíže popsány v nápovědě iKOSu na http://tril.cz/wiki/index.php?title=Parametry_KOS_abecedn%C4%9B#S .

3)      Do frm 80103 byl pro agendu VŠKP přidán nový parametr VSKP.POSUDEK_LHUTA, který určuje, dokdy musí oponenti odevzdat svůj posudek. Blíže viz v nápovědě iKOSu na http://tril.cz/wiki/index.php?title=VSKP.POSUDEK_LHUTA .

4)      Do frm 80103 přidáme pro agendu VŠKP skupinu parametrů pro odesílání emailů při změně stavu VŠKP:

VSKP.MAIL.PRIRAZENI_UCITELE (hodnotou parametru je text emailu vedoucímu a oponentům, když budou přiřazeni k VŠKP ve stavu „Zadána“)

VSKP.MAIL.ODEVZDANA (hodnotou parametru je text emailu vedoucímu VŠKP, když je práce odevzdána)

VSKP.MAIL.AKCEPTOVANA (hodnotou parametru je text emailu studentovi, když je práce akceptována)

VSKP.MAIL.PRILOZEN_POSUDEK (hodnotou parametru je text emailu oponentovi, když je k práci přiložen posudek)

V textu emailu lze použít zástupné značky, které budou nahrazeny skutečnými hodnotami před odesláním. Podrobnosti viz nápověda iKOSu na

http://tril.cz/wiki/index.php?title=Emaily_odes%C3%ADlan%C3%A9_p%C5%99i_zm%C4%9Bn%C4%9B_stavu_V%C5%A0KP .

5)      Do frm 80103 přidáme také nový parametr ZKTERM_UPOZORNOVAT_MAILEM, kterým lze aktivovat emailové upozornění studentům na nové zkouškové a zápočtové termíny z předmětů, které nemají ještě absolvované. Mail se odesílá každý den v rámci nočního zpracování a upozorňuje na termíny vypsané za posledních 24 hodin. Hodnotou parametru je hodina, do které se má odesílání mailu pozdržet (např. „8“ znamená „odeslat ráno v 8:00“).  Viz též nápověda iKOSu na http://tril.cz/wiki/index.php?title=ZKTERM_UPOZORNOVAT_MAILEM .

6)      Ve frm 80105 Správa číselníků jsme do excelovské sestavy Seznam garantů podle programů, která se generuje z číselníku STUD_PROGRAMY, přidali jméno a příjmení garanta programu a do excelovské sestavy Seznam garantů podle oborů, generované z číselníku STUD_OBORY, jsme přidali jméno a příjmení garanta oboru a katedru oboru.

7)      Ve frm 80105 Správa číselníků jsme v detailu oboru v číselníku STUD_OBORY rozšířili položku „Profesní postavení“ česky i anglicky na 2000 znaků.

8)      Do frm 82010 Přehled studentů přidáme exportní položky pro VŠKP s adresami URL v systému DSpace, obdobně jako jsou již ve frm 82307 Přehled studentů SZZ.         

9)      Ve frm 82013 Studijní údaje (přístupný z frm 82010 pod tlačítkem „Studium“) jsme na záložce „Dodatky, odstavec 6.1“ rozšířili položku „Zahraniční pobyty“ česky i anglicky na 800 znaků.

10)   Ve frm 82304 Soupis komisí jsme provedli tyto úpravy:

o   Na první záložku „Soupis a editace komisí“ jsme na levou svislou pracovní lištu přidali tlačítko „Vyuču…“. Tlačítko slouží k přímému odskoku do frm 89004 Soupis a editace učitelů pro rychlé sepsání /editaci záznamu učitele, kterého chcete přiřadit ke komisi SZZ.

o   Do soupisu komisí (v horní části na první záložce) jsme přidali sloupec „Zveřejnit“, kde můžete sepsat datum, odkdy uvidí studenti komisi ve webovém studentském KOSi. Pokud datum není vyplněno, uvidí studenti komisi ihned po jejím založení.

o   Do soupisu komisí jsme do seznamu hodnot pro výběr oboru komise (po F3 nebo pomocí ikonky ) přidali ke kódu a názvu oboru také jeho typ (B, N, D).

o   Při přiřazování členů ke komisi (v dolní části na první záložce) proběhne kontrola na kolizi. V případě, že budete chtít přiřadit ke komisi osobu, která je již vedena u jiné komise, přičemž časy trvání obou komisí se překrývají např. pouze o minutu, objeví se varovná hláška s upozorněním. Osobu budete moci přesto přiřadit.

o   K tiskovým sestavám z první záložky frm jsme přidali „Klasifikační tabulky“, které obsahují seznam studentů u vybrané komise s přehledem základních údajů o jejich závěrečné práci včetně hodnocení, váženém průměru za studium a dílčích i celkových výsledcích SZZ. Sestava byla zhotovena na základě zadání z FBMI a uvítáme Vaše připomínky a náměty na její vylepšení, aby co nejlépe sloužila všem.

o   K tiskovým sestavám z první záložky přidáme také dva výstupy v excelu: „Podklady pro komisi – obhajoba“ a „Podklady pro komisi – ústní zkouška“. Obsahují v zásadě stejné údaje jako „Klasifikační tabulky“ (viz bod výše) pouze v jiném uspořádání a oproti „Klasifikačním tabulkám“, které obsahují seznam všech studentů u vybrané komise, excelovská sestava generuje seznamy studentů podle předmětů, ke kterým jsou u vybrané komise přihlášeni. Výstupem pro jednu komisi může být tedy více sestav, přičemž konkrétní předmět SZZ je uveden v záhlaví. Tyto sestavy byly připraveny na základě zadání z FSv. Opět uvítáme vaše připomínky a návrhy na jejich vylepšení.

o   Na záložce „Přiřazení studenti“ lze přes tlačítko „Napln…“ na levé svislé pracovní liště vyvolat frm 82304 – B4 Hromadné naplnění komise podle oboru studenta. Do tohoto frm jsme přidali sloupce „Obor“ (obor studenta), „ZP vedoucí 1“ (vedoucí závěrečné práce studenta), „ZP oponent 1“ (oponent závěrečné práce studenta) a „Kat.zad.“ (katedra zadání závěrečné práce studenta). Podle všech sloupců lze vyhledávat.

o   Na záložku „Přiřazení studenti“ jsme na levou svislou pracovní lištu přidali tlačítko „Email“, s jehož pomocí můžete vybraným studentům poslat mail.

11)   Ve frm 82323 Přihlášení k termínu, komisi jsme do frm 82323 – B4 Nabídka termínů k SZZ (pod tlačítkem „Přihlásit k SZZ“) a do frm 82323 – B6 Nabídka komisí k SZZ (pod tlačítkem „Přihlásit ke komisi“) přidali zaškrtávátko „Zobrazit všechny termíny (B4) / Zobrazit všechny komise (B6)“. Zaškrtávátko vám umožní přiřadit studenta na minulý termín nebo k minulé komisi v případě potřeby, např. kvůli opravě.

12)   Upravili jsme kontrolu pro uzamčení protokolu SZZ, který se tiskne z frm 82324 Klasifikace. Nová funkce sama rozpozná, zda jde o dílčí protokol nebo o úplný protokol podle počtu vyplněných známek. Co se kontroluje, určují parametry SZZ.POVINNY_POCETPRILOH, SZZ.POVINNY_PRUBEH a SZZ.POVINNY_ZKOUSI1. Více o těchto parametrech viz nápověda iKOSu http://tril.cz/wiki/index.php?title=Parametry_KOS_abecedn%C4%9B#S .   

13)   V modulu SZZ jsme kromě výše uvedených změn a úprav provedli také úpravy pouze pro jednotlivé fakulty s přihlédnutím k jejich specifikům (např. automatický výpočet výsledné známky ze SZZ, zápis studenta ke komisi bez podmínky odevzdání ZP, soupis komise bez oboru).

14)   Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů přidáme do protokolu o hromadném rušení zápisu sloupce s údajem o roli předmětu ve studentově studijním plánu a aktuální vážený průměr studenta. Hromadné rušení zápisu se provádí na záložce „Zapsaní studenti“ tlačítkem „Hromadné zrušení zápisu“ vpravo dole.  

15)   Do frm 89009 Odesílání emailu (slouží k odesílání mailů studentům přes tlačítko „Email“ např. z frm  82010 nebo 82307) přidáme možnost odloženého odeslání. Email bude pozdržen a odešle se až ve stanovený den (datum) a čas.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.