Do  verze 17.06 nasazené 30. 6. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia je určen bod (2).

1)      Ve formuláři 80105 zpřístupníme nový číselník SZZ_PRUBEH, kde uživatel s rolí správce komponenty (STSAP) může sepsat a editovat pomocné texty pro průběh obhajoby nebo ústní zkoušky. Pro kterou část SZZ je text určen rozlišíte pomocí zaškrtávátka. Texty se nabídnou k výběru pod klávesou <F3> v položce „Průb <F3>“ ve frm 82324 Klasifikace. Tento číselník nahradí původní PRUBEH_OBH, který byl určen pouze pro obhajobu, a texty jsme tam pro vás zadávali my.

2)      Na základě dohody s prorektorem pro vědu a výzkum jsme uvedli do plného ostrého provozu formuláře pro nový modul „Tvorba a editace ISP doktoranda“.  V iKOSu jde především o formulář 82021 „ISP přehled“ a do něho vnořené frm 82023 „ISP detail“ a 82022 „ISP předměty“, které již v iKOSu byly a fakultativně je bylo možno využít. Vzhledem k nekompatibilnosti se starým modulem byl starý formulář pro tvorbu ISP odstraněn, původní v něm vytvořená data byla převedena do nových databázových struktur a byla promítnuta do nového modulu. Výchozí frm pro vstup do nového modulu – 82021 „ISP přehled“ – je pro referenty doktorského studia přístupný v menu ve větvi „studenti“ a nově také ve frm 82010 „Přehled studentů“ pod záložkou „Ind. St. pl.“ pro konkrétního vybraného studenta. Nový modul byl nasazen také do webového KOSu pro doktorandy a jejich školitele.  

S řešením technických problémů po převodu starých dat do nových struktur a v případě potřeby podrobnějšího proškolení se prosím obraťte na spravcekos@cvut.cz . S připomínkami ke stávající podobě modulu a návrhy na jeho vylepšení se obracejte na ing. Lukáše Zoubka (zoubeluk@fel.cvut.cz) z Centra znalostního managementu FEL.  

3)      Do frm 82027 Detail VŠKP jsme přidali tlačítko „Staré neobhájené téma“. Tlačítko se objeví vpravo dole na formuláři v případě, že student má neobhájenou práci a dostal nové téma ke zpracování. Pomocí tlačítka si můžete prohlédnout detail původního tématu. 

4)      Do sestavy „Jmenovací dopisy členům komise“, která se tiskne z frm 82304 Soupis komisí, jsme přidali možnost tisknout jméno proděkana pro pedagogickou činnost pro případ, že dopisy podepisuje v zastoupení za děkana. Tuto variantu zaškrtnete dole v dialogovém okně sestavy.

5)      Do frm 82307 Přehled studentů jsme přidali nový sloupec „Nez“ pro filtrování studentů s uzamčenými a neuzamčenými protokoly SZZ: A = protokol není uzamčený, N = protokol je uzamčený.

6)      Uzamčení protokolu o SZZ, který se tiskne z frm 82324 Klasifikace, můžete nově ovlivnit také novým parametrem SZZ.PROT.TISK_ZAMKNE. Program se pokusí zamknout protokol jen v případě, že je parametr nastaven na hodnotu „A“. Upozorňujeme, že pokud je protokol neúplný nebo existuje jiná překážka pro jeho uzamčení, protokol zůstane nezamčený i s nastaveným parametrem. Uzamykání protokolů doporučujeme ohlídat zvláště v případě, kdy používáte parametr SZZABSUSP pro automatické generování události U01 při úspěšném složení SZZ. Úspěšným studentům, kteří nemají protokol uzamčen, se událost U01 nedotáhne, a studium tudíž neuzavře, se všemi důsledky, které z toho vyplývají (přístup do KOSu, platnost průkazek při otvírání dveří, hlášení do matriky studentů atd.).

Jak bylo uvedeno v minulém upgradu v bodě (2), pro upozornění na delší dobu neuzamčené protokoly lze použít parametry SZZ.PROT.NOTIF, SZZ.PROT.NOTIF.TEXTKDOZAP a SZZ.PROT.NOTIF.TEXTROLE.

7)      Ve frm 86101 Vypsání termínu na záložce „Soupis a editace termínů“ lze při soupisu termínu navolit paralelku, pro kterou je termín určen, v položkách „Číslo paralelky“ pro jednoduché a hromadné termíny a „Par“ pro podtermíny. Paralelku lze vybrat ze seznamu v dialogovém okně po <F3>. Do tohoto seznamu jsme přidali údaje o vyučujícím a o dni v týdnu a hodině, kdy se paralelky učí.

8)      Ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme zaktivnili ikonku  pro filtrování předmětů. Dole ve frm jsme přidali tlačítko pro zrušení nastaveného filtru.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.