Do  verze 17.09 nasazené 6. 10. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je učen bod (4).

1)      80105 – číselník oborů – do přehledu garant. Do číselníku STUD_OBORY ve frm 80105 Správa číselníků přidáme do přehledu oborů sloupec „Garant“. Nad sloupcem lze použít dotazování.

2)      82010 – nový sloupec pro rozhodnou událost. Do formuláře 82010 jsme přidali nový sloupec „Odkdy platit“, jehož hodnotou je datum rozhodné události, tj. datum, odkdy má student platit za delší studium. Položku lze použít při tvorbě exportů a filtrů.

3)      82015 – kontrola zápisu – opětovné zapsání absolvovaného předmětu – varování. Do kontroly zápisu, kterou provedete a jejíž výsledek uvidíte ve frm 82015 Zápis předmětu, jsme přidali kontrolu na opakované zapsání již absolvovaného předmětu napříč studii. Pokud si student zapíše předmět, který již absolvoval ve svém jiném studiu, budete na tuto skutečnost upozorněni v bloku pro kontrolu zápisu v poli „Varování“ v uvedeném frm.

4)      82023 – doktorandi – ISP detail – úpravy formuláře. Na základě připomínek k provozu nového modulu ISP doktoranda jsme provedli tyto úpravy ve frm 82023 ISP detail:

·         do tabulek s předměty jsme přidali sloupec „Termín“, kam lze zadat konkrétní datum, dokdy má být předmět splněn;

·         k jednotlivým předmětům promítáme, zda již byly splněny (viz zaškrtávátko ve sloupci „Spl“);

·         jazyky jsme vyčlenili do oddělené tabulky „Jazyky povinné“, ve frm 82023 je tato tabulka pod „Volitelnými předměty“ (jazyky byly původně zahrnuty mezi povinné předměty);

·         údaje o pedagogické praxi, studijních pobytech a praxi v jednotlivých semestrech jsme z původního frm vyčlenili do samostatné záložky „Ped.praxe a pobyty“;

·         přidali jsme další záložku „Zápis předm.“, kde můžete kontrolovat, které předměty z ISP má již doktorand zapsány do semestru, a můžete mu je v případě potřeby sami zapsat do příštích semestrů (PRISEM a PRISEM2);  

5)      83050 – decentralizace poplatků za delší studium na fakulty – úpravy frm. Podle nového Statutu ČVUT, který nabyl účinnosti k 1. 9. 2017, bylo vyměřování poplatků za delší studium vráceno z rektorátu zpět na fakulty. Ve frm 83050 Poplatky – výměry a 83052 Přehled studentů jsme zatím provedli především tyto úpravy:

·         do filtrů, které umožňují přehled o stavu rozhodnutí v horní části frm, jsme přidali nové stavy „Čeká na doporučení fakulty“ a „Odvolání s doporučením fakulty“;

·         roli referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO, STVSO) jsme umožnili zakládat a editovat odvolání na záložce „Odvolání“;

·         pro STRSO a STVSO jsme zpřístupnili tisk upomínky a editovatelné položky (např. datum převzetí) v „Detailu výměru“ (záložka frm 83052);

·         upravili jsme tiskové sestavy rozhodnutí a odvolání, aby odpovídaly nové situaci (změna hlaviček a podpisů a odpovídajících textů).

Kromě toho jsme v souladu se statutem upravili znění některých důvodů pro prominutí nebo snížení poplatků za delší studium, zároveň byl číselník těchto důvodů rozšířen na 16.

Úpravy formulářů i tiskových sestav nadále pokračují, i na základě připomínek ze setkání STVSO a STRSO, kde jsme decentralizovanou agendu poplatků předvedli. Úpravy budou průběžně uváděny do provozu a budete o nich informováni.

6)      Pro FA – poplatky za delší studium – platící prváci - nový parametr pro rozlišení výše částky. Byl zaveden nový parametr POPL.PRVACI, jehož hodnotou je datum zveřejnění poplatků pro nový akademický rok. Je-li nastaven, potom se prvákům, kteří zahájili studium po tomto datu, ale přihlášku si podali před tímto datem a jejich vyměřovací období spadne do období po 1. 10. daného roku, vystaví výměr se starou částkou, která odpovídá předchozímu kalendářnímu roku. Na ČVUT se tato situace týká fakulty architektury, kde přijímají přihlášky již od listopadu. Přehled aktuálně platných poplatků v závislosti na koeficientu ekonomické náročnosti (KEN) můžete prohlížet ve frm 83054 Poplatky – částky.

7)      85102 – studenti zapsaní na předmětech – vyhledávání dle USERNAME.  Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů jsme na záložce „Zapsaní studenti“ a „Zápis studenta na předmět“ (tato záložka je určena pouze pro katederní role) umožnili vyhledávání podle uživatelského jména (sloupec Uživ.jm.).

8)      85310 – prohlížení rozvrhu – paralelka a počet studentů do rozvrhových okének. Do frm 85310 Rozvrh – detail, který je přístupný přes tlačítko „Zobrazit rozvrh“ ve formulářích 85311 Prohlížení-rozvrh učitelů, 85312 Prohlížení-rozvrh předmětů, 85313 Prohlížení-rozvrh místností a 85314 Prohlížení-rozvrh studentů, jsme do rozvrhového okénka doplnili čísla paralelek a počet zapsaných studentů.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.