Do  verze 17.10 nasazené 3. 11. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      80103 – STSAP – doplněny parametry do okruhů. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme na základě upozornění z FITu doplnili chybějící parametry do okruhů „předběžný zápis předmětů“, „příprava a vypisování předmětů“ a „zápis do rozvrhu“.

2)      82010 – STVSO,STRSO – upravené Potvrzení pro cizineckou policii. Zpřístupníme nově upravené Potvrzení pro cizineckou policii v české a anglické verzi, které se tiskne z frm 82010. Úpravy jsme provedli na základě připomínek z FELu. Prosím, podívejte se na to a příp. nám zašlete své další připomínky. Rádi bychom, aby sestava byla použitelná pro všechny.

3)      82010 – nové exportní položky. Do exportu údajů z frm 82010 jsme přidali nové exportní položky „kredity – počet získaných kreditů v AKTSEM“, „kredity – počet získaných kreditů v AKTSEM2“ a „kredity – počet získaných kreditů ve st. plánu“.

4)       82010 – STUST – zpřístupněn studijní plán. Ve frm 82010 jsme pro roli uživatel údajů o studentech (STUST) zpřístupnili tlačítko „Stud.plán“, pod kterým je frm 82020 Studijní plán.

5)      82010 – STREK – zpřístupněn email. Do frm 82010 Přehled studentů jsme pro roli uživatel rektorátu (STREK) přidali na levou svislou pracovní lištu tlačítko „Email“ pro odesílání mailů vybraným studentům.

6)      82013 – STVSO,STRSO – Rozhodnutí o přerušení – úprava textu. Do sestavy „Rozhodnutí o přerušení“, která se tiskne z frm 82013 Studijní údaje (tlačítko „Studium v 82010), jsme na základě schválení p. prorektorem a poradou ped. proděkanů doplnili větu „Stanovuji Vám datum zápisu po přerušení studia na dd.mm.rrrr.“ Toto datum zápisu vyplníte v dialogovém okně pro danou sestavu.

7)      82411,82412,82307,82027 – nové parametry ovlivňující platnost zadání ZP. Funkci zadání tématu ZP, kterou se ve frm 82412 Detail témat ZP převádí téma ze stavu „schváleno“ do stavu „zadáno“, jsme propojili s novými parametry pro určení platnosti zadání. Jde o parametry:

·         VSKP.PLATNOST_ZADANI – hodnota tohoto parametru se dotáhne do položky „Platnost zadání“ v tištěné sestavě „Zadání ZP“, kterou lze vytisknout z frm 82411 Přehled témat ZP nebo 82307 Přehled studentů SZZ;  hodnotou parametru může být libovolný text.

·         VSKP.PLATNOST_ZADANI_AN – anglická verze parametru VSKP.PLATNOST_ZADANI pro anglickou verzi „Zadání ZP“.

·         VSKP.PLATNOST_ZADANI_AUTO – hodnotou tohoto parametru je počet semestrů, během nichž je zadání platné, přičemž 0 = do konce aktuálního semestru, ve kterém bylo téma zadáno; nastavením tohoto parametru se platnost zadání vyjádřená datem konce posledního semestru, kdy zadání platí, promítne do položky „Platnost zadání“ ve frm 82027 VŠKP studenta; toto datum se zároveň vytiskne i na papírovém „Zadání ZP“; pokud parametr není založen nebo je prázdný, zůstane příslušná položka v 82027 prázdná (lze ji ovšem doplnit ručně).

8)      82411 – nová exportní položka. Do exportu z frm 82411 Přehled témat ZP jsme přidali novou exportní položku „osobní číslo studenta“.

9)      83050,83052 – STVSO,STRSO,STRPO – úpravy decentralizované agendy poplatků. Ve frm 83050 Poplatky – výměry a 83052 Přehled studentů jsme zapracovali tyto požadavky, které vyplynuly ze setkání STVSO a STRSO nad decentralizovanou agendou poplatků za delší studium (změny budou zveřejněny při upgradu):

·         Vzhledem k tomu, že student, podává-li odvolání elektronicky, má do pěti dnů poslat na studijní oddělení též odvolání v písemné (papírové) podobě, upravili jsme funkci podání odvolání na záložce „Odvolání“ takto: do bloku „Text žádosti / odvolání“ přibyly tři položky – datum elektronického odeslání odvolání, datum doručení písemného odvolání a oficiální datum podání; po obdržení písemného odvolání vyplní referentka datum doručení písemného odvolání, a je-li v rámci předepsaných pěti dnů, doplní se automaticky oficiální datum odvolání, které se rovná datu elektronického podání, a na záložce vpravo nahoře se změní „Stav odvolání“ z „odesláno elektronicky“ na „podáno písemně“ a po osvěžení dat se stav výměru „před splatností“ (zelený) změní na stav „odvolání“ (modrý). Pokud student poslal písemné odvolání později než do pěti dnů, oficiální datum podání odvolání se bere ze skutečného data doručení.

·         Na záložce „Odvolání“ jsme také provedli terminologické úpravy: „důvody odvolání“ se mění na „důvody žádosti“, „doporučení“ na „vyjádření“.

·         Na záložce „Přehled výměrů“ jsme pro rektorátního správce poplatků (STRPO) přidali možnost zobrazit pouze výměry z MÚVS, které má rektorát na starosti.

·         Do „Přehledu výměrů“ jsme také přidali kód a název studijního oboru studenta

·         Na „Přehledu výměrů“ jsme upravili, aby se při pozdě podaném odvolání výměr následující den po splatnosti ze stavu odvolání (modrý filtr) automaticky přesunul do stavu „po splatnosti“ (červený). Jde o to, aby se odesílaly upomínky.

·         V Rozhodnutí o výměru je odstavec „Upozornění“, který se tiskne pod podpisy odpovědných osob a dosud měl jednotné znění pro celou školu. Nyní můžete text odstavce upravit podle požadavků vaší fakulty pomocí nového parametru POPL.UPOZORNENI, jehož obsahem je text odstavce „Upozornění“ podle vašich potřeb.

·         Byla upravena funkce podepisování Rozhodnutí. V případě, že je pověřen podepisováním proděkan, vytiskne se na Rozhodnutí jméno a funkce děkana a níže „z pověření“ jméno a funkce proděkana, které se berou z parametrů POPL.PRODEKAN a POPL.PRODEKAN_FCE. Pokud tyto parametry nejsou založeny nebo vyplněny, berou se z již existujících parametrů PRODEKAN_PED a PRODEKAN_PED_FAK.

·         V Rozhodnutí byly dále provedeny menší změny v textu odstavce „Rozhodnutí“ a „Odůvodnění“ a aktualizována čísla článků a odstavců paragrafů.

Na úpravě formulářů pro poplatky a zapracování dalších vašich požadavků stále pracujeme.

10)   84102 – STSSP,STUST – rozvrh předmětů podle studijního plánu. Do frm 84102 Příprava studijních plánů jsme na levou svislou pracovní lištu přidali tlačítko „Rozvrh“, s jehož pomocí lze vytisknout rozvrh předmětů podle studijního plánu. V dialogovém okně před tiskem zvolíte jednak semestr a jednak pořadové číslo semestru plánu, který chcete tisknout. Pořadové číslo semestru odpovídá doporučenému semestru předmětů z plánu.

11)    86302 – STROF – nové tlačítko pro přepočet pedagogických výkonů. Do frm 86302 Editace rozvrhových paralelek jsme do frm pro výpočet podílu jednotlivých vyučujících na výuce (vstup přes tlačítko „Ped.výkony“) přidali nové tlačítko a rozšířili tak funkci pro přepočet pedagogických výkonů: tlačítko „Přep.“ přepočte u všech vyplněných učitelů podíl výuky tak, aby byl rovnoměrně rozložen; tlačítko „Podíly“ dopočte podíl výuky u učitelů bez vyplněného podílu do 100%.

12)   89004 - hromadné kopírování časových omezení učitelů. Do frm 89004 Soupis a editace učitelů jsme na levou svislou pracovní lištu přidali tlačítko „Omezení“. S jeho pomocí zkopírujete hromadně časová omezení vybraných (zaškrtnutých) učitelů ze semestru do semestru. Semestry vyberete v dialogovém okně před akcí.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.