Do  verze 17.11 nasazené 1. 12. 2017 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia jsou zajímavé body (3) až (6).

1)      82010 – STVSO,STRSO -  nové exportní položky. Do exportu z formuláře 82010 Přehled studentů jsme přidali nové položky „Zapsané kredity v AKTSEM“ a „Zapsané kredity v PRISEM“.

2)      82010 – STVSO,STRSO – nové filtry podle splnění předmětů BP. Pro fakulty, které využívají kontrolu předmětů Bezpečnost práce implementovanou v KOSu (parametr BP_KONTROLA = A), jsme do frm 82010 Přehled studentů přidali dvě zaškrtávátka: „Předměty BP splněny“ a „Předměty BP nesplněny“. Kontrolu na ne/splnění BP provedete zaškrtnutím dle potřeby a stisknutím tlačítka „Proveď dotaz“.

3)      82010 – STRDS – nové sloupce se stavem ISP a datem schválení ISP. Do frm 82010 přidáme nové sloupce „Stav ISP“ a „Dat.sch.ISP“. Hodnotou prvního sloupce je stav schvalovacího procesu ISP a hodnotou druhého sloupce je datum schválení ISP. V případě, že ISP ještě nebyl založen (1. sloupec) nebo ještě nebyl schválen (2. sloupec) jsou položky prázdné. Podle hodnot obou sloupců lze filtrovat a mají sloužit k rychlé informaci o stavu ISP, k vyfiltrování již schválených studijních plánů a s pomocí sloupce s datem schválení i k případnému setřídění a zjištění např. nejnověji schválených ISP. Ve sloupci „Stav ISP“ lze vyhledávat podle kódu stavu schvalovacího procesu s procenty (N% - příprava doktorandem, A% - odesláno ke schválení, B% - schváleno školitelem, C% - schváleno pracovištěm, S% - schváleno) nebo pomocí textového řetězce s procenty na začátku i na konci. Na prázdné pole se dotazujte pomocí „# is null“.

4)      82013 – STRDS – promítnutí tématu disertační práce do ISP. Ve frm 82013 Studijní údaje a v 82023 ISP detail jsme provedli úpravu, aby se téma disertační práce zadané v 82013 promítlo do položky „Rámcové téma práce“ v 82023. Téma disertační práce z 82013 se promítne do ISP pouze v případě, že při zakládání nového ISP je již vyplněno.

5)      82010 – STRDS – možnost tvorby ISP. Zpřístupníme úpravu ve frm 82021 ISP přehled, aby bylo možno pohodlně založit ISP i z frm 82010; doposud toto šlo pouze ze samostatně nabízeného frm 82021 v menu.  V 82010 vyberete studenta, přejdete do záložky „Ind.st.pl.“, pod níž je frm 82021. V případě, že student nemá založen ISP, je frm 82021 prázdný. Klikněte na tlačítko „Vytvořit ISP“ a otevře se frm 82021 – B2 Založení nového ISP doktoranda. Zde se vám po nasazení úpravy nabídne pouze vybraný student, kterému přes tlačítko založíte nový ISP.

6)      82021 – STRDS – tištěné ISP – změna stavu ISP. V tištěné sestavě ISP, která se tiskne z frm 82021 ISP přehled, byl na konci sestavy uvedený stav ISP v době tisku, tj. „návrh“ nebo „aktuální“. Nově místo toho tiskneme stav schvalovacího procesu, tj. „příprava doktorandem“, „čeká na schválení školitelem“, „čeká na schválení školícím pracovištěm“, „čeká na schválení oborovou radou“ nebo „schváleno“.

7)      82307,82411 – tištěné zadání ZP – úprava. Do Zadání ZP, které se tiskne z frm 82307 Přehled studentů nebo 82411 Přehled témat ZP, jsme k podpisovým polím pro vedoucího práce, vedoucího ústavu/ katedry a pro děkana přidali i konkrétní jména těchto osob. Jména se vytisknou pouze tehdy, jsou-li tyto funkce přiděleny konkrétním osobám v KOSu. Zároveň jsme celou sestavu posunuli mírně doprava (na opačné straně doleva), aby po vložení do závěrečné práce a svázání zůstala vycentrovaná.

8)      83030 - STVSO, STRSP – tlačítko pro hromadnou změnu částky. Do frm 83030 Stipendia na záložku „Seznam studentů“ jsme přidali tlačítko „Změna částky“ pro hromadnou ruční změnu částky k výplatě pro vybrané studenty. Tlačítko je přístupné pro termíny ve stavu „připraven“. Úprava se týká prospěchových stipendií.

9)      83050,83052 – STVSO,STRSO,STRPO – úpravy decentralizované agendy poplatků. Do frm 83050 Poplatky – výměry a 83052 Přehled studentů jsme zapracovali další požadavky, které vyplynuly ze setkání STVSO a STRSO nad decentralizovanou agendou poplatků za delší studium, anebo již přímo z provozu agendy na fakultách:

·         V Přehledu výměrů jsme upravili názvy dvou filtrů v horní části formuláře, které informují o stavu výměru a odvolání a aktivují se tlačítkem „Zobrazit“. Původní „Čeká na doporučení fakulty“ bylo změněno na „Odvolání čeká na vyjádření fakulty“ a původní „Odvolání s doporučením fakulty na „Odvolání odesláno na rektorát“.

·         Proběhly úpravy na záložce „Odvolání“. Blok „Vyjádření“ nyní obsahuje pouze zaškrtávátko „Odesláno na rektorát“ a tlačítko „Podrobné informace o studentovi“. Zaškrtnutím „Odesláno na rektorát“ se výměr, respektive odvolání, přesune do stavu „Odvolání odesláno na rektorát“ (můžete zkontrolovat ve filtrech na přehledu – viz bod výše).

·         Na záložce „Odvolání“ v bloku „ Rozhodnutí“ přibyly dvě další možnosti: „snížení a splátky“ a „snížení a odklad“. Tyto nové varianty jsme odpovídajícím způsobem promítli i do textu Rozhodnutí o odvolání.

·         Na záložce „Detail výměru“ jsme upravili editaci položky „Datum převzetí“ (tj. datum převzetí výměru), kam referentka zadává datum převzetí z navrácené dodejky. S novou verzí nasadíme úpravu, kdy referentka bude moci editovat tuto položku také v případě, kdy je výměr již zaplacen nebo již ve stavu odvolání.

·         Na záložce „Detail výměru“ jsme odstranili položky 1. a 2. splátka, pozůstatek před zavedením splátkového kalendáře. Splátky ze starých výměrů před zavedením jsme převedli do nové struktury platebního kalendáře. Podrobný rozpis platebního kalendáře je na záložce „Předpisy a úhrady“ (nabídne se ze záložky „Detail výměru“)

·         Tištěnou upomínku jsme upravili obdobně jako Rozhodnutí o výměru, tzn. s podpisem děkana a s možností podpisu proděkanem „z pověření“ (pracuje se se stejnými parametry jako pro Rozhodnutí). Zároveň jsme upravili text upomínky tak, aby odpovídal decentralizované agendě, tzn., odkazuje studenty na studijní oddělení a ne na rektorát.

·         V Rozhodnutí o výměru v části „Poučení“ jsme aktualizovali odkaz na odstavec Statutu ČVUT.

Další úpravy v decentralizované agendě poplatků nejsou již momentálně plánovány, vaše další podněty na její vylepšení však stále vítáme. Nový aktualizovaný návod pro práci v agendě rozešleme co nejdříve. Velice stručně, pro řádné zpracování výměrů a odvolání v KOSu má fakulta nyní tři základní povinnosti:

o   vyplnit datum převzetí Rozhodnutí o výměru z dodejky na záložce „Detail výměru“

o   v případě, že se student odvolá, vyplnit datum doručení písemného odvolání na záložce „Odvolání“

o   poslat odvolání na rektorát, v KOSu zaškrtnout „Odesláno na rektorát“ na záložce „Odvolání“.

10)   86115 – rozvrh – upřesnění popisu kolizí. Ve frm 86115 Promítnutí rozvrhu do plánu akcí jsme v bloku (4) „Nalezené kolize“ zpřesnili popis kolizí. Nyní je hned vidět, zda rozvrh koliduje s jednorázovou akcí nebo termínem zkoušky a kdo daný termín založil nebo obsadil.

11)   Tiskové sestavy – úpravy dle nového grafického manuálu. V rámci úprav tiskových sestav dle grafického manuálu jsme provedli revizi hlaviček a patiček všech tiskových sestav (cca 140). Aktuálně jsme upravili zhruba dvě třetiny z nich.

12)   Portál iKOSu - aktualizace stručného návodu. Na portále iKOSu jsme v sekci „Dokumentace“ aktualizovali stručný návod iKOSu. V plánu máme i aktualizaci podrobného návodu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.