Do  verze 17.12 nasazené 5. 1. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia jsou zajímavé body (4) a (5).

1)      80103 – STSAP – parametry pro notifikační emaily o neuzavřených protokolech SZZ. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme nastavili hodnotu parametru SZZ.PROT.NOTIF, který určuje, jak mají být uživatelé KOSu informováni o neuzamčených protokolech SZZ. Hodnotu parametru tvoří seznam dvojic <role, číslo>, kde role” = uživatelská role v KOSu a “číslo” = kolikátý den po konání SZZ včetně se pošle notifikační mail o neuzavřeném protokolu.  Jednotlivé dvojice jsou odděleny středníkem.

U všech fakult kromě FSv je parametr nastaven na hodnotu „KDOZAP,3;STKSZ,7;STVSO,12“. Tzn.: 1. a 2. den po konání SZZ nedostane notifikaci nikdo; KDOZAP (uživatel, který poslední upravoval data protokolu) začne dostávat notifikace o neuzamčení od 3. dne po SZZ každý den, dokud protokol neuzavře nebo až do 7. dne po SZZ, kdy tuto notifikaci začnou dostávat všichni uživatelé s rolí STKSZ (referent katedry pro SZZ) na dané katedře; pro STKSZ opět platí, že budou dostávat notifikaci od 7. dne po SZZ každý den, dokud jeden z nich protokol neuzavře nebo až do 12. dne, kdy notifikaci začne dostávat STVSO (vedoucí stud. odd.) opět každý den, dokud se protokol neuzavře. FSv má parametr nastaven na hodnotu „KDOZAP,7;STVSO,12“. Nastavené hodnoty může správce aplikace na vaší fakultě upravit přesněji pro vaše potřeby.

Text notifikace je určen parametry SZZ.PROT.NOTIF.TEXTKDOZAP a SZZ.PROT.NOTIF.TEXTROLE. Notifikační mail upozorňuje na neuzamčené protokoly u studujících nebo přerušených studentů. Pokud je studentovi ukončeno studium dříve, než je uzamčen protokol SZZ, notifikace přestane chodit.

2)      80105 – STSAP – nový číselník pomocných vět pro protokol SZZ. Ve frm 80105 Správa číselníků nahradíme číselník SZZ_PRUBEH, který nabízel pomocné věty pro položky „Průb <3>“ ve frm 82324 Klasifikace, novým obecnějším číselníkem SZZ_TEXTY.  Zde kromě původních pomocných vět pro průběh obhajoby a ústní zkoušky můžete nově sepsat i pomocné věty pro návrhy komise na pochvalu. (Položka „Návrhy komise <F3>“ je na druhé záložce „Komise a obhajoba studenta“ ve frm 82324.) O jaký typ pomocné věty se jedná, určíte výběrem <F3> v položce „Účel“. Zatím jsou definovány 3 typy (účely): obhajoba, zkouška a návrhy komise. Pro výběr účelu jsme založili nový číselník SZZ_TYP_TEXTU, který v případě potřeby lze dále rozšiřovat. O doplnění číselníku o další typ pomocných vět lze u nás zažádat.

3)      80105 – STSAP – nový parametr pro Study in Prague. Pro potřeby projektu Study in Prague, kde nabízíme studijní programy a obory studentům především z mimoevropských zemí, jsme zavedli nový parametr SIP.KONTAKT. Na všech fakultách má zatím původní jednotnou hodnotu http://www.cvut.cz . Nyní máte možnost nastavit si svůj vlastní fakultní kontakt, na který se budou zájemci o studium programů a oborů nabízených vaší fakultou v aplikaci Study in Prague obracet.

4)      82018 – doktorandi - STRDS – nová položka a PDF pro průběh obhajoby. Do frm 82018 Hodnocení SZZ (přístupný pod tlačítkem „Podklady“ z přehledu doktorandů v 82010) jsme do spodního bloku přidali textové pole Průběh obhajoby a na levou svislou pracovní lištu tlačítko „PDF o…“, kterým vygenerujete zápis o průběhu obhajoby v PDF.  Totéž PDF je přebíráno do DSpace.

5)      82021 – doktorandi – tištěná verze ISP – rozšíření o průběh schvalovacího procesu a změny oproti původní verzi. Do tištěné verze individuálního studijního plánu doktoranda (tiskne se z 82021 ISP přehled) jsme doplnili tabulku s přehledem průběhu schvalovacího procesu (v jaké roli kdo kdy schválil) a tabulku s přehledem změn oproti předchozí verzi, pokud nějaké proběhly.

6)      82304 – hromadný tisk protokolů SZZ podle komisí. Z frm 82304 Soupis komisí na záložce „Přiřazení studenti“ jsme umožnili hromadný tisk protokolů SZZ pro vybrané studenty u vybrané komise. Tisknete běžným způsobem přes ikonku .

7)      82304 – nové sloupce výsledná známka SZZ a vedoucí ZP. Ve frm 82304 Soupis komisí na záložce „Přiřazení studenti“ jsme přidali sloupce „H5“ s výslednou známkou SZZ a „Vedoucí ZP“.

8)      82323 – SZZ - práva k tlačítkům přihlásit a odhlásit pouze pro STRSO a STVSO. Ve frm 82323 Přihlášení k termínu, komisi jsme ošetřili práva k tlačítkům „Přihlásit k SZZ“, „Odhlásit od SZZ“, „Přihlásit ke komisi“, „Odhlásit od komise“ a všem „malým“ tlačítkům „přid“ a „zruš“. Nadále jsou funkční pouze pro uživatele s rolí referent nebo vedoucí studijního oddělení (STRSO, STVSO).

9)      82324 – odemykání protokolu SZZ v závislosti na parametru SZZ.PROT.PRAVA_ODEMKNOUT. Ve frm 82324 Klasifikace SZZ jsme upravili barevnost tlačítka „Odemknout“ (zelený – lze odemknout, oranžový – nelze) v závislosti na parametru SZZ.PROT.PRAVA_ODEMKNOUT, který určuje, které uživatelské role KOSu a po jakou dobu mají právo uzavřený protokol odemknout. V souvislosti s tím jsme upravili i bublinkovou nápovědu k tlačítku. Doporučujeme fakultám, které nemají parametr nastaven, jej nastavit. Pokud není nastaven, mohou protokol odemykat a uzamykat všechny role, které mají do frm přístup, bez omezení kromě STUST (uživatel údajů o studentech). Do frm mají přístup role: STVSO, STRSO, STKSZ, STSPK, STROB a STUST.

10)   82324 – SZZ - úprava tisku položky průběh. Ve frm 82324 Klasifikace SZZ jsme upravili sepsání položky „Průb <3>“, aby při tisku protokolu zůstalo zachováno členění do odstavců pomocí řádkování, jak je v položce sepíšete. Doposud se obsah položky tiskl pouze jako souvislý text.

11)   82324 – zobrazení výsledné známky SZZ. Ve frm 82324 Klasifikace SZZ jsme přidali zobrazení výsledné známky SZZ na první záložku „Klasifikace předmětů a obhajoby“. Doposud byla výsledná známka SZZ pouze na druhé záložce „Komise a obhajoba studenta“, kde ji lze také editovat. Tato funkčnost zůstala zachována, na první záložce je položka pouze k prohlížení.

12)   83050 - poplatky - úprava tlačítkových filtrů pro stav výměru a odvolání. Ve frm 83050 Poplatky – výměry jsme upravili fungování „tlačítkových“ filtrů v horní části formuláře, s jejichž pomocí filtrujete vybrané stavy výměru a odvolání, tak, že v rámci vybraného filtru lze použít režim dotazu, aniž se vybraný filtr zruší. Vybraný filtr nyní zrušíte buď změnou barevných filtrů dole ve frm nebo kliknutím na tlačítko „Zrušit“ u vybraného filtru. Tuto úpravu jsme provedli především pro fakulty, kde referentky pracují pouze se „svými“ studenty vybraného programu nebo oboru. V takovém případě, kdy potřebujete pracovat s výměry pod „tlačítkovým“ filtrem, vyberte nejdřív „tlačítkový“ filtr a poté v jeho rámci vyberte „své“ studenty pomocí dotazu F7, F8. Úpravu lze také využít např. pro hromadné odesílání upomínek pro studenty vybraného programu / oboru.

13)   84001 – přehled předmětů – nový sloupec s počtem studentů S. Do frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme na první záložku s přehledem předmětů přidali nový sloupec „Zap. st.“ s počtem zapsaných studentů na předmět se stavem „studuje“. Podle sloupce lze vyhledávat a třídit.

14)   84002 – STSSP – schvalování předmětů – nové sloupce s počtem studentů S, P, K. Do frm 84002 Schvalování předmětů jsme přidali tři sloupce s počtem studentů, kteří jsou zapsaní na předmět a studují (Poč. S), jsou v přerušení (Poč. P), jsou ukončení (Poč. K).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.