Do  verze 18.03 nasazené 6. 4. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je důležitý bod (7) a (8).

1)      81001,81005 - VSO, RDS – anonymizace starých přihlášek v archivu. Pro lepší ochranu osobních údajů jsme zautomatizovali proces anonymizace starých přihlášek do přijímacího řízení. Tato anonymizace znamená, že všechny osobní a citlivé údaje v přihlášce jsou nahrazeny neutrální hodnotou „AnonymX“ nebo jsou smazány. Jednak se při nočním zpracování anonymizují všechny přihlášky starší 2 roky, jednak se automaticky anonymizují přihlášky při převodu do archivu pomocí tlačítka „Archiv“ ve formuláři 81001 Přehled a soupis přihlášek na levé svislé pracovní liště. Tuto akci provádí uživatel s rolí vedoucí studijního oddělení obvykle před zahájením nového přijímacího řízení. Archivované přihlášky jsou vidět ve frm 81050 Archiv přihlášek.

2)      81001 – nová exportní položka „SCIO testy“. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme do exportních položek (export pomocí ikonky  na horní liště) přidali novou položku „SCIO testy (hodnoty A/N zaškrtnuto na webu)“.

3)      (VŠKP) 80103 – nový parametr pro zveřejnění VŠKP v DSpace. Zavedeme nový parametr VSKP.DNY.ZVEREJNENI.DSPACE (frm 80103 Správa parametrů), jehož hodnotou je číselný údaj „Kolik dnů před obhajobou zveřejnit práci v DSpace“. „0“ (nula) znamená v den obhajoby, záporné číslo znamená zveřejnit až po obhajobě. Upozorňujeme, že podmínkou zveřejnění v DSpace je akceptace VŠKP vedoucím a zároveň přiřazení studenta ke komisi SZZ nebo vyplnění data obhajoby (případně u doktorandů vyplnění předpokládaného data obhajoby, viz bod (7)). 

4)      80103 – nový okruh parametrů pro tisk diplomů. Do frm 80103 Správa parametrů jsme přidali nový okruh parametrů „tisk diplomů“. Do okruhu jsou zařazeny parametry DIPL.DATUM, DIPL.MASKA, DIPL.POSL, EVIDC.MASKA a EVIDC.POSL. Okruhy parametrů slouží k lepší orientaci při vyhledání parametrů.

5)      80105 - SAP,SSP,VSO,RDS – číselník studijních programů – rozšíření položek pro identifikaci garanta. Ve frm 80105 Správa číselníků se v číselníku STUD_PROGRAMY na záložce „Detail“ vyhledává a doplňuje garant programu pomocí výběru ze seznamu po <F3>. Pro přesnější identifikaci jsme do seznamu ke jménům potenciálních garantů přidali jejich osobní číslo a fakultu.

6)      82010 – umožněn export více poznámek do samostatných sloupců. V exportu z frm 82010 Přehled studentů jsme umožnili exportovat poznámky u záznamu studenta samostatně do více sloupců, pokud má student u sebe více poznámek. Poznámky se sepisují na záložce „Poznámky“, ve formuláři jich může být více na samostatných řádcích, do exportu ale doposud všechny odcházely jako jedna položka do jednoho sloupce. Zavedli jsme nové exportní položky „Poznámky – počet“ a „Poznámky – 1“…..až „Poznámky – 10“, s jejichž pomocí bude mít každá poznámka v exportu svůj samostatný sloupec.

7)      (VŠKP pro RDS) – 82027 – nová varianta frm pro disertace. Nasadíme novou variantu frm 82027 VŠKP studenta upravenou pro disertační práce. Hlavními úpravami oproti původnímu frm pro bakaláře a navazující magistry jsou: úprava terminologie (místo vedoucího je školitel), úprava hodnocení školitelem i oponentem (doporučuji / nedoporučuji k obhajobě), doplněna nová položka „Předpokládaný datum obhajoby“(Předp.dat.obh.). 

8)      (VŠKP) - RSO,VSO,RDS – nový frm 82037 Přehled VŠKP. V menu v bloku „SZZ“ jsme zpřístupnili nový frm 82037 Přehled VŠKP. Ve frm můžete vyhledávat závěrečné práce na Vaší fakultě s použitím rychlých barevných filtrů podle stavu práce nebo zaškrtávátek podle studijního stavu studentů. Můžete si nastavit vlastní sloupce. Poslední dva sloupce informují o stavu vyplněnosti povinných položek VŠKP před odevzdáním práce („Nespl. podm. odevzdání“) a před přiřazením studenta ke komisi SZZ („Nespl. podm. před komisí“). Položky informují o tom, co chybí, takže jsou-li prázdné, je všechno správně vyplněno. Ve frm je také pole (sloupec) „Nahráno do DSpace“, kde je uvedeno URL práce v DSpace. Pokud je pole prázdné, práce není v DSpace nahrána.

9)      84001 – upřesnění hlášky pro rozvrháře. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce „Detail předmětu“ jsme upřesnili hlášku k polím „Programy“ a „Pro které fakulty znepřístupnit předmět pro zápis“, aby bylo jasné, které role mohou s těmito položkami pracovat a jak.

10)   Úprava názvů pozic prorektorů. Dle požadavku rektorátu jsme upravili názvy pozic prorektorů, s kterými pracujeme v KOSu. Původní „prorektor pro studium a studentské záležitosti“ na „prorektor pro bakalářské a magisterské studium“ a původní „prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost na prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium“.

11)   Portál iKOS – přidána nápověda pro úpravu Excelu otevíraného v prohlížeči. Na portál iKOSu (https://ikos.cvut.cz) jsme do sekce „Dokumentace“ umístěné uprostřed vlevo přidali stručný návod na to, jak upravit výstup z iKOSu v Excelu, který se otevře v prohlížeči, do sloupců. Úprava je potřebná např. pro případ, kdy exportovaná rodná čísla začínají „0“. Bez úpravy se „0“ neobjeví.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.