Do verze 18.04 nasazené 4. 5. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je důležitý bod (1).

1)      (VŠKP pro RDS) 80103 – úprava proměnných v textu mailů. Upravili jsme parametry $typ2p$ a $typ4p$, které se používají v textech mailů automaticky odcházejících studentům nebo učitelům při změně stavu závěrečné práce, aby byla pro doktorské studium dotahována hodnota „disertační“. Již zavedené parametry pro automatické rozesílání zpráv při změně stavu závěrečné práce lze tedy nadále využívat i pro doktorské studium. Ve frm 80103 Správa parametrů doporučujeme kontrolu textů mailů rozesílaných na vaší fakultě. Texty jsou hodnotami parametrů začínajících na VSKP.MAIL.%. Pokud je uvedený text pro doktorandy neodpovídající, požádejte správce komponenty o zavedení nového parametru pro doktorské studium s vhodným textem pro vás.

2)      80103 – nový parametr regulující mechanismus vpouštění do rozvrhu. Pro fakulty, které regulují vpouštění do rozvrhu a platnost sestaveného rozvrhu v závislosti na ne/uzavření zápisu pomocí parametrů ZRVK% a ZRDNI, zavedeme nový parametr ZRVK_PROG, jehož hodnotou je seznam kódů programů, na které se mechanizmus vpouštění do rozvrhu vztahuje. Parametr jsme zavedli pro potřebu, kdy je žádoucí studenty určitého programu z uvedeného mechanizmu vyjmout, aby se jim např. nezrušil rozvrh, pokud si do určité doby neuzavřou zápis. Parametr lze nastavit ve frm 80103. Fakulty, které používají interní kódy programů (jiné než z číselníku MŠMT), uvádí v parametru tyto interní kódy.

Příklad FIT:  BI,MI,NI (kódy programů se oddělují čárkou).

3)      (SiP) 80105 - SAP,VSO,SSP,RDS – nová položka pro kategorizaci oborů. Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku STUD_OBORY jsme na záložce pro detail oboru provedli úpravu pro aplikaci „Study in Prague. Skupinu položek pro Study in Prague v pravé části frm nahoře jsme přesunuli dolů a rozšířili ji o novou položku „Study in Prague – zaměření“. Pomocí <F3> můžete oboru přiřadit jednu nebo více kategorií z číselníku ISCED, do které / kterých bude potom obor začleněn na webových stránkách Study in Prague. Obdobné zařazování studijních programů do týchž kategorií bylo zveřejněno při lednovém upgradu. V případě, že položka nebude u oboru vyplněna, zařadí se obor do kategorie programu.

4)      (BK) 80109 –SAPnový parametr pro zobrazení následujícího akademického roku v Bílé knize. Zavedli jsme nový globální parametr SEM_BK2 (parametr je společný všem fakultám a uživatel s rolí správce komponenty jej uvidí ve frm 80109 Globální parametry). Tento parametr umožní zobrazení následujícího akademického roku v Bílé knize ČVUT na stránce http://bilakniha.cvut.cz. Parametr je v současnosti nastaven tak, že se v Bílé knize nabídne celý následující akademický rok v období od 1. 3. do 30. 8. Pokud byste chtěli toto období změnit, např. prodloužit, nebo zobrazit jen zimní semestr následujícího ak. roku, dejte nám, prosím, vědět. Mimo uvedené období bude v nabídce pouze aktuální období nebo archivované semestry tak jako doposud.

5)      82010 – tisk diplomů – kontrola na stát narození u cizinců. Pro tisk diplomů (z frm 82010) jsme přidali kontrolu na vyplnění státu narození u cizinců. V případě, že není vyplněn, objeví se varovná hláška. Tato kontrola doposud probíhala pouze u tisku dodatků k diplomu. Stát narození lze doplnit ve frm 82012 Základní údaje studenta nebo 82326 Podklady pro diplom a dodatky.

6)      82015 – zpřísnění kontroly pro zápis předmětu z jiné fakulty (fakulta předmětu je jiná než fakulta referentky). Zpřísnili jsme kontrolu pro zápis předmětu, který provádí referentka ve frm 82015 Zápis předmětů, v případě, že zapisuje studentovi předmět z jiné fakulty. Při takovém zápisu proběhnou po novu všechny kontroly, jako by si předmět zapisoval sám student, tj. referentka nemá možnost prominout některou podmínku zápisu. Kontrolu jsme zpřísnili proto, aby referentka neměla možnost zapsat předmět z jiné fakulty, pokud nejsou splněny podmínky pro zápis platné na fakultě předmětu, což bylo několikrát reklamováno. Pokud Vám KOS nedovolí předmět zapsat, obraťte se na referentku katedry, která předmět spravuje (ta studenta může na předmět zapsat ve frm 85102 v záložce „Zápis studenta na předmět“).

7)      (SZZ) 82304 – úprava tiskové sestavy s rozpisem studentů ke komisi. Upravili jsme sestavu „Seznam studentů po komisích“, která se tiskne z první záložky frm 82304 Soupis komisí. Do dialogového okna se vstupními parametry sestavy jsme přidali dvě tlačítka „Krátký tisk (do dvou sloupců)“ a „Dlouhý tisk (do jednoho sloupce)“. Krátký tisk můžete využít při velkém počtu studentů přihlášených k jedné komisi, aby vám jejich seznam nepřetekl na další stránku, příp. i list. V tomto případě se rozpis studentů ke komisi tiskne do dvou sloupců bez názvu jejich tematického okruhu a vedoucího práce. Dlouhý tisk tyto údaje obsahuje, ale rozpis je v jednom sloupci a tím pádem delší.

8)      89401 – sestavy pro management. Připravili jsme nový formulář, dostupný z hlavního menu aplikace pod názvem „Statistiky a sestavy, podpora kvality“. Jedná se o pracovní verzi formuláře, do kterého budeme postupně přidávat užitečné přehledové sestavy, statistiky a exporty. Formulář je rozdělen do 4 záložek / kategorií – uchazeči, studenti, absolventi a poplatky. Přehled plánovaných výstupů bude představen na poradě pedagogických proděkanů. Oceníme Vaše náměty a připomínky.

9)      (SZZ) 82037 – přehled VŠKP. Doplnili jsme sloupec „Dat. vydání“ (datum vydání). Tato položka je určující proto, zda může být VŠKP exportována do DSpace. Pokud u práce není v této položce vyplněné datum, nemůže být práce zveřejněna v DSpace (datum není uveden, pokud nejsou vyplněny všechny povinné položky nebo díky nastavení parametru VSKP.DNY.ZVEREJNENI.DSPACE, o kterém jsme informovali v minulém upgrade).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.