Do verze 18.06 nasazené 29. 6. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.  Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (2).

1)      (SZZ) 80103 - úprava parametru SZZ.EXSPIRACE. U parametru SZZ.EXSPIRACE, který patří do okruhu parametrů k SZZ ve frm 80103 Správa parametrů a který definuje počet dnů od termínu SZZ, po jejichž uplynutí se smažou přihlášení studenti bez klasifikace, jsme změnili kritérium pro exspiraci z počátečního data termínu SZZ na koncové datum termínu SZZ. Doporučujeme nastavit parametr raději na vyšší hodnotu; námi původně nastavená hodnota byla 30 (tj. 30 dní po termínu SZZ se neklasifikovaní studenti smazali), kterou si některé fakulty snížily.

2)      81001,82010 – VSO,RSO,RDS,RPR – nová funkce pro řešení rozporů mezi údaji v přihlášce a osobou v databázi. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek a 82010 Přehled studentů zpřístupníme funkci pro řešení rozporů mezi údaji o osobě (osoba je definována svými identifikačními údaji uloženými v databázi a má své osobní číslo) a údaji o uchazeči z přihlášky. Tyto rozpory se objevují v případě, když uchazeč, který již dříve na ČVUT studoval nebo studuje, uvede v nové přihlášce údaj(e), který(é) se liší od jeho původních uložených v databázi. Přiřazení identit při převodu uchazečů do studentů budete provádět jako doposud. Rozdíl je v tom, že nyní, pokud si nebude jistí a budete např. potřebovat k ověření údajů další podklady, přiřadíte přihlášku k již existující osobě a rozdíly mezi údaji v přihlášce a u osoby budou zachovány a budete je moci vyřešit v klidu později. Nejpozději však do uzavření přijímacího řízení archivací přihlášek, kdy se z frm 81001 přihlášky smažou a přestane být možné je porovnávat s osobními údaji. (Připravujeme doplňkovou funkci, kdy nebude možné archivovat přihlášky, dokud nebudou vyřešeny všechny rozpory.) Pro novou funkci při řešení rozporů byl vytvořen nový formulář 81009 a ve frm 81001 a 82010 přibyde nový sloupec a nová tlačítka:

·         Pro vyfiltrování záznamů s rozpory k řešení bude sloužit tlačítko  pod seznamem uchazečů / studentů ve frm 81001 / 82010. Číslo v závorce značí celkový počet rozporů v seznamu. Počet rozporů lze aktualizovat pomocí sousedního tlačítka  .

·         Do frm 81001 a 82010 bude přidán sloupec „Rozpor1“ s hodnotami „0“ v případě, že záznam je bez rozporů, „-1“ v případě, že jsou rozpory ignorovány a „1“ v případě, že v záznamu jsou rozpory, které je třeba řešit. Jestliže jsou v záznamu rozpory, zaktivní se v sousedním novém sloupci „Rozpor2“ tlačítko , které slouží ke vstupu do nového frm 81009 Rozpory mezi přihláškou a osobou.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte nastaveny ve frm 81001 nebo 82010 vlastní sloupce, musíte si nové sloupce „Rozpor1“ a „Rozpor2“ přidat sami v tomto režimu. 

                             

·         V novém frm 81009 Rozpory mezi přihláškou a osobou jsou dva sloupce, jeden s údaji z přihlášky a druhý z osoby. Hodnota „null“ nebo s jedním nebo více „$” znamená, že položka je nevyplněná. Jestliže existuje rozdíl mezi hodnotou údaje v přihlášce a v osobě, rozhodnete na základě zjištěných skutečností, kterému z nich dáte přednost a který se tím pádem přepíše buď podle přihlášky, nebo podle osoby, či zda odložíte rozhodnutí na později, nebo má být rozpor zcela ignorován. Př. A, kdy má přednost údaj z osoby:

        

             Př. B, kdy má přednost údaj z přihlášky:

Př. C, kdy rozhodnutí bylo odloženo:

Všechny rozpory můžete hromadně ignorovat:  . Tlačítko „Zapsat“ musíte zmáčknout vždy, ať už rozpory rozhodnete nebo ignorujete.

3)      82010 – úprava Potvrzení pro cizineckou policii. Na Potvrzení pro cizineckou policii, které se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, jsme pod název přidali větu, že potvrzení je určeno výhradně pro odbor azylové a migrační politiky MV ČR.

4)      (SZZ) 82304 – přiřazení studenti ke komisi – podrobnější číselník studijního stavu. Ve frm 82304 Soupis komisí jsme na záložce Přiřazení studenti ve sloupci definujícím stav studenta nahradili stručný číselník STUDUJE se třemi studijními stavy (S/P/K) podrobnějším číselníkem STSTAVY. Důvodem byla žádost o jemnější rozlišení studijního stavu studenta přihlášeného k SZZ, např. možnost odlišit studenta-rodiče.

5)      (Rozvrh) 85310 – prohlížení rozvrhu – doplnění skutečného času k hodinám. Ve frm 85310 Rozvrh, kde je rozvrh zobrazen graficky v tabulce, přidáme k číselnému označení hodin na ose také vyznačení skutečného času. Při zobrazení rozvrhu předmětu jiné fakulty je tak vidět, kdy hodina skutečně začíná (pokud se začátky hodin na fakultách liší). Konkrétní čas je také vidět v bublince, pokud najedete myší na jednotlivé časové okénko.  Frm je přístupný z frm 85311 85314 určených pro prohlížení rozvrhů učitelů, předmětů, místností a studentů.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.