Do verze 18.11 nasazené 30. 11. 2018 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (4), zajímavé pro ně mohou být také body (3) a (6).

1)      Číselníky – 80105 – úprava č. STUD_OBORY pro specializace. Ve frm 80105 Správa číselníků nasadíme úpravy číselníku STUD_OBORY, aby umožňoval zadávat místo oborů specializace pro nové studijní programy:

o   Číselník přejmenujeme na STUD_OBORY_SPEC.

o   Na přehledu oborů / specializací přidáme vpravo sloupec „O/S“ s barevným příznakem, zda jde o obor nebo specializaci.

o   Pouze obory nebo specializace bude možné vyfiltrovat na základě zaškrtávátek dole vpravo ve formuláři.

o   Na záložku Detail vpravo nahoře přidáme názorné rozlišení, zda jde o obor nebo specializaci. Při zakládání nového záznamu bude již defaultně nastaveno, že jde o specializaci.

o   Stejné rozlišení bude přidáno i na záložku Hodnocení a Historie. (Historie je na levé svislé pracovní liště.)

2)      Přij.říz. – úprava modulu pro specializace v e-přihlášce a v iKOSu. Pro možnost vypsat přijímací řízení pro specializace v nových programech zpřístupníme následující úpravy:

o   upravené názvosloví ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů na záložce Obory programu;

o   upravené názvosloví v elektronické přihlášce, která bude nabízet buď „obory“ nebo „specializace“ podle toho, do kterého programu se uchazeč hlásí, včetně tištěného výstupu;

o   upravené tiskové sestavy, především „Oznámení o výsledku přijímacího řízení“, „Rozhodnutí o přijímacím řízení“ a „Pozvánka k přijímací zkoušce“, jestliže se uchazeč hlásí do specializace.

3)      Přij.říz. – 81001 – VSO,RDS – možnost výběru přihlášek k archivaci. Ve formuláři 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme rozšířili funkci archivace přihlášek (pod tlačítkem „Archiv“ na levé pracovní liště pro vedoucí studijního oddělení a referentky doktorského studia). Nově lze také archivovat jen vybrané přihlášky zaškrtnuté v přehledu. Zda chcete archivovat všechny nebo jen vybrané navolíte v dialogovém okně pod „Módem archivace“.  

4)      Přij.říz. – 81007 – RDS - přehled na web zpřístupněn pro RDS. Formulář 81007 Přehled webových přihlášek jsme zpřístupnili pro roli referent doktorského studia (STRDS). Formulář poslouží fakultám, které využívají pro přijímací řízení do doktorského studia elektronickou přihlášku ČVUT.

5)      Přij.říz. – 81101 – hlášení pro MŠMT – úprava pro nové programy. Formulář 81101 Hlášení pro MŠMT jsme upravili tak, aby bylo možno zadávat nové programy s 12místným kódem, do kterých již některé fakulty přijímají.

6)      Studenti – posílání emailu – zrušena možnost odesílat za někoho. Zpřístupníme úpravu funkčnosti odesílání emailu studentům nebo uchazečům. Ve frm 89009 Odesílání emailu byla zrušena možnost odeslat email jménem někoho jiného, nejde tedy nově měnit adresu odesílatele a v poli „Od“ bude vždy adresa přihlášené osoby. Upravit adresu pro „Odpověď“ můžete stále libovolně tak jako dříve. Odesílatelem tedy zůstanete Vy, ale odpověď půjde jinam. Úprava byla provedena z rozhodnutí paní prorektorky kvůli bezpečnosti, aby nebylo možné posílat emaily z adresy jiné osoby a tak se de facto vydávat za někoho jiného. Funkčnost je zpřístupněna pod tlačítkem „Email“ ve frm s přehledem studentů / uchazečů, většinou umístěném na levé svislé pracovní liště (např. 81001, 82010, 82307).

7)      Studenti – 82010 – hromadné vpuštění do rozvrhu – doplňková úprava. Ve frm 82010 Přehled studentů jsme na záložku „Akce“ na levé svislé pracovní liště, přidali funkčnost Hromadné vpuštění studentů do rozvrhu. Funkce slouží jako doplňková k nočnímu robotu, který vpouští studenty do rozvrhu podle nastavených parametrů, a umožňuje zvýhodnění vybrané skupiny studentů. Před spuštěním akce je potřeba v přehledu vybrat / vyfiltrovat studenty, kterým chcete nastavit příznak „vpustit do rozvrhu“ = „A“, po spuštění akce zadat kód semestru, pro který je akce určena. Průběh akce je zaznamenán v logu, který si můžete prohlédnout v Excelu. „Již je“ v logu znamená, že studentovi již byl nastaven příznak dříve, „Ano“ znamená, že byl příznak studentovi v rámci hromadné akce nastaven.

8)      Poplatky – 83050 – 2 vrácené sloupce – doplněn posuvník a „Vlastní sloupce“. Do frm 83050 Poplatky – výměry jsme na první záložku Přehled výměrů doplnili dva sloupce „Začátek“ a „Konec“ vyměřovacího období. Pro zobrazení sloupců ve formuláři jsme zároveň přidali horizontální posuvník a funkci „Vlastní sloupce“.

9)      Příprava studijního plánu – 84102 – usnadněn přechod na detail předmětu. Do frm 84102 Příprava studijních plánů na záložkách Skupiny předmětů a Předměty stud. plánu  přidáme na konci řádku ke každému předmětu v seznamu tlačítko „Detail“. Pomocí tohoto tlačítka se dostanete do frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložku Detail předmětu.

10)   Akce a místnosti pro rozvrh – 85502 – drobná úprava pojmosloví. Ve frm 85502 Přehled akcí a místností jsme přejmenovali položku „Kód akce“ na „Typ akce“, aby byla konzistentní s názvoslovím ve frm 85501 Soupis akcí.

11)   Zkoušky – statistika – 86201 – nová statistika po oborech / specializacích. Do frm 86201 Statistika zkoušek jsme přidali novou záložku Statistika zkoušek po oborech / specializacích. Na této záložce můžete vygenerovat statistiku po předmětech vybraného oboru / specializace, příp. za katedru. Sleduje se počet zapsání předmětu, úspěšné absolvování nebo propad, ve statistice jsou tyto kategorie rozepsány podrobněji. Statistika obsahuje počty i procenta.      

12)   Management – 89401 – VSO,RSO – nová sestava Přehled známek za studijní plán. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložce Známky zpřístupnili sestavu „Přehled známek za studijní plán“. Po zadání vstupních parametrů – kód semestru, katedry a studijního plánu – dostanete přehled klasifikace (kdo, jak, koho, za co klasifikoval) v rámci zadaného studijního plánu. 

13)   Management – 89401 – nová sestava pro pověřence GDPR. Pro potřeby pověřence pro zpracování osobních údajů na ČVUT (momentálně je jím Ing. Josef Svoboda, PhD.) jsme do frm 89401 Sestavy pro management přidali sestavu „Výpis osobních údajů pro potřebu GDPR“. Podoba sestavy byla s pověřencem konzultována a jím schválena. Jestliže se tedy na vás někdo obrátí s žádostí o výpis osobních údajů, směrujte jej na pověřence.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.