Do verze 19.01 nasazené 1. 2. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (1) a (11).

1)      Číselníky – 80105 – studenti - události - nová událost U13. Ve frm 80105 Správa číselníků do číselníku UDALOSTI jsme na základě informace ze SIMS přidali novou událost U13 ukončení studia vyloučením podle § 47e odst. 3. § 47f a § 47g. Podle těchto paragrafů jde o vyloučení na základě toho, že u studenta magisterského nebo doktorského programu je zjištěno pochybení u SZZ nižšího stupně (bakalářské nebo magisterské), SZZ je zneplatněna a studentovi odebrán diplom za toto studium.

2)      Číselníky – 80105 – drobné vylepšení v číselníku stud.programů. Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku STUD_PROGRAMY jsme umožnili založení nového programu přímo z přehledu. Klikněte na ikonku  nebo stiskněte <F6> a z přehledu budete přepnuti do prázdného Detailu, kde lze založit nový program.

3)      Přij.říz. – 81001 – rozšířena nabídka zpráv pro uchazeče. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek lze na záložce Detail přihlášky vyplnit zprávu pro uchazeče, která se uchazeči zobrazí v elektronické přihlášce. Znění zprávy se vybírá z nabídky číselníku WEBROZPRIJ, kam jsme doplnili dvě další možnosti:

31 Prominuta písemná část přijímací zkoušky, konáte pouze ústní pohovor

33 Konáte písemnou i ústní část přijímací zkoušky.

4)      Přij.říz. – el.přihláška – spojení přihlášek jednoho uchazeče. Do elektronické přihlášky jsme implementovali možnost „spojení přihlášek jednoho uchazeče“. V bloku Osobní údaje v kroku 1007 si uchazeč, který vyplňuje již druhou nebo další přihlášku, může navolit, zda a z které přihlášky chce zkopírovat své osobní údaje, aby je nemusel vyplňovat znovu; mezi přihláškami lze přepínat:

V případě, že je přihláška již uzavřená, lze se přepnout pouze na stránku „stav přihlášky“. Spojené přihlášky jsou na sobě nezávislé, takže změna údajů v jedné neznamená změnu údajů v jiné.

5)      Přij.říz. – el. přihláška – specifikace QR kódu. V elektronické přihlášce jsme do kroku 1015 přidali upřesňující text k platbě pomocí QR kódu, o které jsme informovali v minulém upgradu ze  4. 1. 2019, bod (4). V naší elektronické přihlášce je použit QR kód dle specifikace na webu http://qr-platba.cz podporovaný mobilními aplikacemi bank. Není určen pro platbu kartou pomocí např. aplikací Masterpass nebo Visa QR payments.

6)      Studenti – 82013 – funkce přestupu (U09) využita i pro převod (U10). Ve frm 82013 Studijní údaje jsme upravili funkci pro převod / přestup studenta na jiný studijní program pod tlačítkem „Převod“ na levé svislé pracovní liště. Toto funkce umožňovala přestup studenta na jiný studijní program nebo jinou VŠ, kdy původní studium bylo ukončeno událostí U09, založilo se nové studium s novým programem a měli jste možnost ne/uznat absolvované předměty z původního studia. Nově lze tuto funkci využít i pro převedení na jiný studijní program nebo jinou VŠ na základě zákona událostí U10. Výběr události provedete v položce „Způsob zakončení“ pomocí <F3>, defaultně je nastavena U09.  Ostatní kroky, tj. založení nového studia s novým programem a možnost ne/uznat absolvované předměty, zůstávají i pro U10 zachovány.

7)      Studenti – 82013 – propojeno sledování délky studia s přestupem/převodem. Do frm 82013 Studijní údaje pro přehlednější sledování studií vzniklých převodem nebo přestupem v návaznosti na ta původní přidáme pod položku „Délka studia - Skutečná“ dvě nové položky „Skut. s přest.“ (skutečně odstudovaná délka studia včetně studia ukončeného přestupem/převodem) a „Z. st. pův.“ (datum zahájení původního studia – vyplněno pouze v případě, že jde o studium navazující na studium ukončené přestupem nebo převodem).

8)      Studenti – 82020 – drobná úprava ručního uzavírání studijního plánu. Ve frm 82020 Studijní plán (přístupný jako záložka z 82010 Přehled studentů) jsme upřesnili obecnou a tím pádem matoucí hlášku při ručním uzavírání studijního plánu (tlačítko nahoře na levé svislé pracovní liště). Referentka je nově upozorněna, zda uzavírá splněný nebo nesplněný studijní plán. V případě, že je nesplněný, je dotázána, zda jej chce přesto uzavřít.

9)      Předměty – 84001 – na záložce Vztahy doplněn blok pro sledování ekvivalence předmětů. Do frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme na záložku Vztahy přidali blok (druhý od shora) pro zobrazení množiny ekvivalentních předmětů daného předmětu, jestliže tento předmět patří do některé skupiny ekvivalence.

10)   Rozvrhy - 86307 – ROF,ROK,RFK –abecední řazení předmětů. Ve frm 86307 Promítnutí skupin dle st. paralelek uspořádáme předměty defaultně abecedně podle kódu, obdobně jako je ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek.

11)   Export údajů – 89007 – umožněna parametrizace exportovaných sloupců. Do frm 89007 Export údajů jsme přidali možnost vkládat parametry sloupců exportu. Zároveň jsme již zavedli 2 exportní položky pro frm 82010 Přehled studentů „Studijní stav k datu“ a Studijní stav k datu (hrubý:S/P/K), kde parametrem je datum, ke kterému se studijní stav vztahuje. Exportní položky se poznají podle toho, že za jejich názvem je v závorce uvedeno (parametr:<<TYP_PARAMETRU>>) (např. parametr:<<DATUM>>). Pokud uživatel vybere sloupec „Studijní stav k datu“ do svého exportu, je vyzván k zadání konkrétního data, ke kterému chce studijní stav jednotlivých studentů spočítat. Hodnota parametru se pamatuje a export lze normálně uložit. (Hodnotu/datum lze kdykoliv změnit poklepáním myši na řádek nebo opětovným odebráním a přidáním sloupce.)

12)   Management – 89401 - VSO,RSO,REK,RPOnová sestava Statistika odvolání proti poplatku za delší studium. Ve frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložku Poplatky přidali „Statistiku odvolání proti poplatku za delší studium“. V sestavě lze navolit časový úsek, v kterém byl vydán výměr, a časový úsek, v kterém bylo podáno odvolání.

13)   Management – 89401 – VSO,RSO,REK – nová sestava Počty studentů po o./s. a dle studijního stavu. Ve frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložku Studenti přidali sestavu „Počty studentů po oborech / specializacích a podle studijního stavu“. Statistiku lze vygenerovat k určitému datu.

14)   Formuláře iKOSu – úprava pro specializace. Provedli jsme kontrolu formulářů iKOSu z hlediska zavedení specializací místo oborů. V závislosti na okolnostech je v návěštích / textech uvedeno „specializace“ nebo „obor“, popř. „obor / specializace“. Pokud byste narazili na neupravené místo, dejte nám, prosím, vědět.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.