Do verze 19.02 nasazené 1. 3. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (4) a (11).

1)      Upozornění: neinstalujte Javu verze 9 a vyšší, iKOS v ní nelze spustit. Do přihlašovacího okna iKOSu a na portál iKOsu (www.ikos.cvut.cz) jsme umístili upozornění, že iKOS nelze spustit s Javou verze 9 a vyšší. Tyto novější verze totiž nepodporují technologii Java Web Start, která je pro spuštění iKOSu zásadní. Do sekce „Podpůrný software“ na portále iKOSu jsme zároveň umístili odkaz na poslední dostupnou verzi Javy, která je funkční, Java 8.201.  

2)      Parametry – 80103 – nový parametr pro zákaz uzavření zápisu studentem. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme založili nový parametr ZAKAZ_UZAV_ZAPISU_STUDENTEM. Jestliže je nastaven na hodnotu „A“, student si nemůže uzavřít ve webovém KOSu svůj zápis sám a musí se dostavit na studijní oddělení. Po nasazení nové verze studentského webového KOSu, bude možno rozlišit nastavení parametru podle typu programu (B, N).

3)      Číselníky – 80105 – do číselníku stud.programů přidán přehled jejich oborů/spec. Ve frm 80105 Správa číselníků jsme do číselníku STUD_PROGRAMY na záložku Detail do levého dolního rohu přidali nový blok s obory / specializacemi vybraného programu. Stisknutím tlačítka „Det“ u každého oboru / specializace se dostanete na jejich detail.

4)      Přijímací řízení – 80105,81001 – VSO,RPR,RDS – pilotní provoz hodnocení výsledků. V pilotním zkušebním provozu zpřístupníme upravenou část modulu přijímacího řízení týkající se vyhodnocování výsledků. Úpravu vám dáváme k dispozici zatím bez konečného doladění a budeme vděčni za vaše praktické připomínky. Níže jsou uvedeny pouze hlavní zásady práce s touto částí modulu, podrobný pracovní návod bude rozeslán později. Již zavedený způsob vyhodnocování přijímacího řízení ve sloupcích H.1 až H.10 ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce zůstává v nezměněné podobě.

Pro správné fungování upravené části modulu je potřeba dodržet následující:

1.       Ve frm 80105 Správa číselníků vyplníte číselník PARPZK (parametry přijímací zkoušky), kde podle potřeb své fakulty nadefinujete jednotlivé části, z kterých se skládá přijímací řízení, podle typu programu, formy studia, programu, oboru / specializace nebo jazyka. Tyto rozlišovací prvky jednotlivých částí není potřeba vyplňovat všechny. Zásadou pro správné fungování ale je vybrat jeden hlavní (např. typ programu nebo program), ten vyplnit všude a dále příp. pouze zjemňovat (např. doplnit obor). V rámci jedné části musí být všechny dílčí části definovány stejně a nadefinované části by neměly být měněny, dokud nebudou vygenerovány všechny výstupy.

Jednotlivé hlavní (souhrnné) části jsou označeny písmeny A, B a C, dílčí části jsou pak A01, A02, A03….B01, B02, B03 atd. I když má hlavní část pouze jednu část dílčí, je potřeba je obě nadefinovat. Pro každou dílčí část vyplníte maximální a příp. i minimální počet bodů, typ zkoušky a způsob hodnocení (poslední dvě položky výběrem z číselníku). Nastavením celkového minimálního počtu bodů, který není určen pouhým automatickým sečtením bodů dílčích částí, můžete odfiltrovat uchazeče, které např. nechcete připustit do další části.

S nastavením parametrů v číselníku PARPZK vám rádi pomůžeme. Neváhejte obrátit se na nás. Níže je nasimulována ukázka, kdy jsou části rozlišeny podle programu a oboru.

2.       Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek přidáme záložku Výsledky zkoušek, kde se k jednotlivým uchazečům promítnou příslušné části přijímacího řízení podle toho, kam se uchazeč hlásí. Níže je příklad uchazečky, která se hlásí do programu B731:

Na této záložce doplníte body, které uchazeč v jednotlivých částech získal. Podle toho, zda zaškrtnete „Tisk“ u jednotlivých částí, promítnou se výsledky této části do Rozhodnutí o ne / přijetí. (Toto promítnutí není ještě realizováno, neboť zatím nemáme schválenou podobu Rozhodnutí od pí prorektorky.) Kromě rozhodnutí lze vytisknout také Protokol o přijímacím řízení. Obojí se tiskne / bude tisknout z Přehledu přihlášek.

5)      Přij.říz. – el.přihláška – drobné úpravy anglické verze. V anglické verzi elektronické přihlášky jsme upravili terminologii v některých krocích podle připomínek z FITu a do bloku se jménem (krok 1008) a adresou (krok 1009) uchazeče jsme přidali upozornění, aby v těchto položkách používali velká písmena pouze na začátku slov.

6)      Studenti – 82010 – nová tisková sestava Absolvované předměty v jiných studiích. Do frm 82010 Přehled studentů jsme k sestavám, které lze generovat přes ikonku , přidali excelovskou sestavu „Absolvované předměty v jiných studiích“. S touto sestavou můžete kontrolovat studenty, kteří si zapsali předmět, který již dříve absolvovali v předchozím studiu. Před generováním sestavy zaškrtněte nejdříve ve frm množinu studentů, které chcete kontrolovat. Dále v dialogovém okně nastavíte semestr, ve kterém chcete kontrolovat zapsané předměty, a lze nastavit i role předmětu, které chcete kontrolovat.

7)      Rozvrh – 85312 – prohlížení předmětů – přidán přepínač se 3 možnostmi. Do frm 85312 Prohlížení – rozvrh předmětů jsme do pravého dolního rohu přidali přepínač s těmito možnostmi:

·         předměty všech fakult

·         předměty, ve kterých jsou zapsaní studenti mé fakulty

·         předměty mojí fakulty.

8)      Rozvrh – 85313 – prohlížení místností – přidán přepínač se 3 možnostmi. Do frm 85313 Prohlížení – rozvrh místností jsme do pravého dolního rohu přidali přepínač s těmito možnostmi:

·         místnosti všech fakult

·         místnosti, ke kterým jsou mé fakultě dána k dispozici práva

·         místnosti fakulty.

9)      Zkoušky – 86101 – přidáno os.číslo a možnost výběru dle čísel do seznamu studentů pro výběr na termín. Do frm 86101 Vypsání termínu na záložku Zapsaní studenti (zápis studenta) přidáme do nabídky studentů pro zápis po <F3> osobní číslo studenta. Podle osobního čísla či rodného čísla umožníme vyhledávání. Číslo napište až po %:

Funkce vyhledávání podle příjmení zůstává zachována v nezměněné podobě (tj. text před %).

10)   Rozvrh – 86307 - ROF,ROK,RFKnový sloupec s kontrolou kapacity předmětu. Do frm 86307 Promítnutí skupin dle st. paralelek jsme na záložku Paralelky předmětu přidali sloupec „K“ (Kontrolovat kapacitu při zápisu (Ano/Ne)).  

11)   Management – 89401 – RDS,REK – do 2 sestav přidána možnost generovat údaje pro doktorandy. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme do sestav „Výpis samoplátců po fakultách“ a „Počet studentů podle typu studijního programu a formy studia“, které jsou na záložce Studenti, přidali možnost vygenerovat sestavu i pro doktorandy. Sestavu pro doktorandy mohou generovat role referent doktorského studia (STRDS) a uživatel rektorátu (STREK).

12)   Pohledy z KOSu pro jiné aplikace – rozšíření údajů o stud.programu. Do všech pohledů z KOSu pro ostatní aplikace IS ČVUT, ve kterých se předávají údaje o studijním programu, jsme přidali nové položky pro akreditace (ZAMĚŘENÍ, PROFIL a OBLAST VZDĚLÁNÍ) a do vybraných nový atribut SPECIALIZACE.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.