Do verze 19.03 nasazené 29. 3. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (6).

1)      Končí platnost přístupu do webového studentského a učitelského KOSi z adresy https://kos.is.cvut.cz. 2. 4. 2019 skončí platnost přístupu do KOSi ze stránky na adrese https://kos.is.cvut.cz.  Nadále bude přístup do KOSi pouze z adresy https://www.kos.cvut.cz. Prosím, opravte si odkazy a informace na svých stránkách.

2)      Parametry – 80103 – nový parametr pro poplatky. Do formuláře 80103 Správa parametrů zavedeme nový parametr POPL.VYDANI.MAIL . Hodnotou parametru je text mailu, který se rozešle studentům v okamžiku vydání výměru poplatku za delší studium. Pro všechny studenty je text stejný. Není-li parametr nastaven, maily se neposílají. Jako mailová adresa je použit oficiální školní mail studenta.

3)      Přij.říz. – 81001 – VSO, RSO, RPR – náhled webové přihlášky. Do tiskových sestav z frm 81001 Přehled přihlášek jsme přidali „Náhled webové přihlášky“. Zde vygenerujte přihlášku stejně jako uchazeč s tím rozdílem, že přes celou stránku je vodotisk.

4)      Přij.říz. – el.přihláška – zvýrazněné odlišení testovací verze. Do testovací elektronické přihlášky jsme přidali výrazné upozornění, že jde o testovací verzi, a výstup z ní jsme opatřili vodotiskem, aby nedocházelo k záměně ostré a testovací verze.

5)      Studenti – 82010 – nové verze diplomu a dodatku a jejich druhopisů. Doladili jsme tisk dvoujazyčného diplomu, který byl zpřístupněn již s minulou verzí 19.02 dne 1. 3. 2019, jeho duplikátu a změny dodatku, vše na základě požadavků pí prorektorky pro studium. V tiskových sestavách ve frm 82010 Přehled studentů jsou nové varianty pod názvy:

Tisk diplomu CZ/EN – 2019

Tisk diplomu - druhopis CZ/EN-2019

Tisk dodatku diplomu CZ/EN – 2019

Tisk dodatku - druhopis CZ/EN-2019.

Pro správný tisk diplomu a jeho dodatku je třeba dodržet následující:

·         Protože bylo rozhodnuto, že stát narození (ve formě třípísmenné zkratky) se bude tisknout vždy, i u českých občanů, je potřeba mít u všech studentů vyplněnou položku „Stát narození“ ve frm 82012 Základní údaje studenta.

·         V případě dvojitého studia, tzv. double degree, se název partnerské školy ponovu přebírá bez jakýchkoliv úprav z položky „Dvojité studium“, české i anglické verze, ve frm 82326 Podklady pro diplom a dodatky a je na diplomu uveden po textu ve spolupráci s / in cooperation with. (Dosud se partnerská škola přebírala z položky „Fakulta (6. pád)“.)

Výše uvedené nové verze diplomu a dodatku jsou nyní přístupné pro bakalářské a navazující magisterské studium. Varianta pro doktorské studium se připravuje.

6)      Studenti - 82010,82012,81009 – VSO,RSO,RDS,RPR – přidán ukazatel kvality identity. Do frm 82010 Přehled studentů, jeho záložky 82012 Základní údaje studenta a do frm 81009 Rozpory mezi přihláškou a osobou (přístupný přes tlačítko „Rozpory“ z 82010 a 81001) doplníme příznak pro kvalitu identity. V základním přehledu 82010 je kvalita identity zobrazena ve sloupci „Q“, zcela na konci řádku před rozpory (v budoucnu lze přesunout, pokud by to vyhovovalo lépe). Ve frm 82012 je vidět v položce „Kvalita id.“ v horním bloku nad Kontaktní adresou vpravo a v 81009 je to poslední údaj ve sloupci „Osoba“.

Podle příkazu rektora č. 2/2019 Pravidla evidence osob a zápisu osobních údajů do IS ČVUT se rozlišují tři úrovně kvality identity: A, B a C. Kvalitu A získá pouze osoba, která prošla tzv. ztotožněním, tzn., že její základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a rodné číslo) byly ověřeny podle úředního dokladu (občanský průkaz, pas, identifikační průkaz osoby EU). Podle úrovně kvality identity má osoba přidělena práva v IS ČVUT. V případě, že u osoby s kvalitou A se změní některý ze základních osobních údajů bez ztotožnění, spadne osoba na kvalitu B se všemi důsledky, které z toho plynou.

V současné době mají téměř všichni studenti kvalitu B, postupně a zvláště u doktorandů předpokládáme zvyšující se výskyt kvality A. Proto jsme příznak přidali již nyní, abyste byli informováni o úrovni kvality identity osoby, která za vámi přijde se žádostí o změnu osobních údajů.

7)      Poplatky – 83050,83052 – drobné úpravy v rozhodnutích. Na základě rozhodnutí pí prorektorky po poradě s právníkem byly upraveny dvě tiskové sestavy z agendy poplatků za delší studium (frm 83050 a 83052 v iKOSu):

·         Rozhodnutí o odvolání bylo v bloku „Odůvodnění“ změněno § 58 odst. 8 na § 58 odst. 7.

·          V Rozhodnutí o vyměření byl upraven text v bloku „Poučení“ – v 1. odstavci zkráceno se můžete….odvolat proti rozhodnutí o vyměření poplatku na se můžete…odvolat; celý 2. odstavec byl vynechán.

8)      Předměty – 84001 – úprava položky rozsah předmětu. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme na záložce Detail, kde se sepisují základní údaje o předmětu, upravili práci s položkou „Rozsah“. Rozšířili jsme počet znaků na 20 a stanovili přesnou strukturu zápisu ve tvaru <počet hodin><typ rozsahu>+<počet hodin><typ rozsahu>+….(např. 2P+1L+1C).  „Typ rozsahu“ vyberete z číselníku po <F3>. Tento číselník zatím nabízí hodnoty P – přednáška (hod./týd.), C – cvičení (hod./týd.), L – laboratoř (hod./týd.),  B – bloková výuka (hod./semestr). Počítáme s tím, že novou formu zápisu položky „Rozsah“ využijeme v budoucnosti pro výpočet počtu hodin výuky pro akreditační spis. Podle vašich potřeb lze číselník typu rozsahu rozšiřovat, v tom případě nás, prosím, kontaktujte. Výběr typu rozsahu je vidět na obrázku níže:

 

9)      Předmětydoplněna kontrola při změně kódu předmětu. Doplnili jsme kontrolu, že nelze měnit kód předmětu, pokud má nějaký student předmět zapsán, a to bez ohledu na stav předmětu.

10)   Studijní plány - 84102,84301 – SSP – kontroly pro práci s navrženými předměty a zjednodušení soupisu a editace předmětu. Nasadíme níže uvedené úpravy ve frm 84102 Příprava studijních plánů a 84301 Příprava skupin předmětů. Tyto úpravy provádíme proto, aby se příprava studijních plánů v iKOSu dala výhledově použít pro přípravu akreditačního spisu:

·         V obou formulářích budeme kontrolovat, aby do schváleného studijního plánu nebylo možné přidat předmět ve stavu „navržen“, ani skupinu, která obsahuje předmět(y) ve stavu „navržen“. Taktéž do skupiny předmětů, která je ve schváleném studijním plánu, nebude možné přidat předmět ve stavu „navržen“.

·         V případě studijního plánu ve stavu „navržen“ bude možné do skupiny předmětů přidat anebo z ní odebrat předmět(y) včetně předmětů ve stavu „navržen“. Platí ale, že tato skupina předmětů nesmí být zařazena v jiném již schváleném studijním plánu.

·         Studijní plán, který bude obsahovat předmět(y) ve stavu „navržen“, nebude možné schválit.

·         Ve frm 84102 na záložku Skupiny předmětů přidáme na levou pracovní lištu tlačítko „Kopie“. Defaultně slouží tlačítko ke kopírování skupiny předmětů. V případě, že stojíte kurzorem v bloku se seznamem předmětů vybrané skupiny, slouží tlačítko k přidání kopie předmětu do vybrané skupiny. V tomto případě mění tlačítko barvu podle toho, zda je přístupné nebo ne (zelená = přístupné v návrhu studijního plánu). Podrobněji viz v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=84102#PAGE_12 dole.

·         Ve frm 84102 na záložce Skupiny předmětů do pravého dolního rohu přidáme tlačítko . Pod tlačítkem je skrytý formulář, kde sepíšete základní atributy nového předmětu, abyste ho mohli přidat do skupiny a nemuseli vyskakovat do formuláře pro soupis předmětů. Tlačítko je zelené (tj. přístupné), pouze pracujete-li s plánem ve stavu „navržen“. Podrobněji viz v nápovědě na http://tril.cz/wiki/index.php?title=84102#PAGE_12 dole.  

·         Ve frm 84102 na záložce Skupiny předmětů v bloku Seznam předmětů vybrané skupiny přidáme sloupec „Editace“ (na konci řádku). V případě, že je předmět ve stavu „navržen“, je tlačítko na řádku zelené a můžete u daného předmětu editovat vybrané atributy. Viz též nápověda na http://tril.cz/wiki/index.php?title=84102#PAGE_12 dole.

11)   Učitelé – 89004 – možnost exportu. Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů jsme zpřístupnili funkci pro export údajů přes ikonku .

12)   Management – 89401 - VSO,RSO,REK – přidána statistika přiznaných prospěchových stipendií. Ve frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložce Stipendia zpřístupnili sestavu „Statistika přiznaných prospěchových stipendií“. Statistiku lze vygenerovat pro zadané období a podle typu studia (B, N, D).

13)   Webové stránky iKOSu a KOSi – odkazy přesměrovány na nový web VICu. Vzhledem ke spuštění nového webu VICu na https://ist.cvut.cz jsme všechny příslušné odkazy na portále iKOSu (https://ikos.cvut.cz) a webovém KOSi (https://www.kos.cvut.cz) přesměrovali tam.  

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.