Do verze 19.04 nasazené 3. 5. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia jsou určeny body (4), (5) a (6).

1)      Číselníky – 80105 – úpravy v číselnících STUD_PROGRAMY a STUD_OBORY_SPEC týkající se platnosti. Ve formuláři 80105 Správa číselníků do číselníku STUD_PROGRAMY doplníme indikaci platnosti programu (sloupec „Platnost“) a barevné rozlišení platnosti stejně jako v číselníku oborů / specializací. Nově bude možno podle platnosti v číselnících STUD_PROGRAMY a STUD_OBORY_SPEC také filtrovat:

2)      Přij.říz. – 80103 – úprava parametru WPR.TERMINY. Upravili jsme funkčnost parametru WPR.TERMINY, podle kterého se uchazečům zobrazují nebo nezobrazují termíny přijímacích zkoušek / zápisu, popř. odkdy. Jestliže je parametr nastaven tak, aby se termíny zobrazovaly, termíny pro zápis se zobrazí až poté, kdy jsou známy a zobrazeny výsledky přijímacího řízení. Dosud se obojí termíny pro přijímací řízení i zápisy zobrazovaly najednou bez ohledu na výsledky přijímacího řízení, což uchazečům mohlo poskytnout informaci o přijetí dříve, než byly oficiálně zveřejněny výsledky. Parametr WPR.TERMINY se založí a nastaví ve frm  80103 Správa parametrů.

3)      Studenti – 82013 – zavedeno hlídání maximální doby studia – doplněna položka pro překročení standardní doby studia. Do frm 82013 Studijní údaje (záložka Studium ve frm 82010) jsme přidali položky „Překroč. st.“ s datem překročení standardní doby studia a „Překr. max.“ s datem překročení maximální doby studia. Podle SZŘ je max. doba studia stanovena na dvojnásobek standardní doby studia v bakalářském a magisterském studiu a na 8 let v doktorském a započítávají se do ní též všechna přerušení studia s výjimkou studia studentů – rodičů nebo přerušení z důvodu rodičovství. KOS při výpočtu standardní i maximální doby studia rodičovství zohledňuje. Obě položky jsme přidali též k filtračním a exportním položkám (pod ikonkami  a ). U studentů, kteří mají jako poslední událost ukončení studia, a u studentů – rodičů, studujících i přerušených, kteří mají jako poslední událost zahájení rodičovství, datum překročení maximální doby studia není definováno.

4)       Doktorandi – 82010 – RDS – nová verze diplomu a jeho druhopisu. Pro referentky doktorského studia zpřístupníme ve frm 82010 Přehled studentů v sestavách pod ikonkou  novou dvojjazyčnou verzi diplomu a jeho druhopisu, „Tisk diplomu CZ/EN - 2019“ a „Tisk diplomu-druhopis CZ/EN – 2019“. Podoba nového diplomu vychází z již zavedeného nového diplomu pro absolventy bakalářského a magisterského studia a byla konzultována s rektorátním odborem pro vědu a výzkum. Dodatek k diplomu zůstává beze změn.

5)      Doktorandi – 82010 – nová exportní položka – email školitele specialisty. Ve frm 82010 Přehled studentů jsme do exportních položek přidali „Školitel specialista – email“.

6)      Doktorandi – 82023 - Do frm 82023 ISP detail jsme doplnili pole „Studijní program“. V případě, že program nemá studijní obor / specializaci, vytiskne se v papírové verzi ISP pouze program.

7)      Poplatky – zprovoznění globálního parametru POPL.VYDANI.MAIL. Zprovozníme parametr POPL.VYDANI.MAIL, o jehož zavedení jsme informovali při minulém upgradu 19.03 v bodě (1). Hodnotou parametru je text mailu, který se rozešle studentům v okamžiku vydání výměru poplatku za delší studium. Text je jednotný pro celou školu a zní:

Vážená studentko, vážený studente,

bylo vám vydáno rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium dle § 58 odstavce 3 zákona č. 111/1998 Sb. Rozhodnutí vám škola doručí v listinné podobě.

V elektronické podobě (ve formátu PDF) je rozhodnutí dostupné také ve studijním systému KOS (menu Ostatní > Poplatky).

V případě nejasností kontaktujte své studijní oddělení.

 

8)      Poplatky – odvolání – přidány důvody 17 a 18 do iKOSu i KOSi – úprava ohledně důvodu 18. Ve frm 83052 Přehled studentů pro poplatky na záložce Odvolání jsme na žádost pí prorektorky doplnili 17. a 18. důvod žádosti:

17 - Studijní - započtení neúspěšného magisterského (nikoli navazujícího magisterského) studia do poplatku v bakalářském i dalším magisterském studijním programu.

18 - Studijní - započtení předchozího neúspěšného studia v případě, že neúspěšný student následně úspěšně ukončil studijní program stejného typu na soukromé, státní, nebo VŠ v zahraničí.

Nově doplněné důvody se nabídnou i studentům při sepisování odvolání ve webovém KOSi.

 

Kromě toho jsme na záložku Detail studenta v témže frm přidali vpravo nahoru dvě položky, kam lze zadat datum úspěšného ukončení bakalářského (1. položka) nebo magisterského (2. položka) studia uvažovaného v důvodu (18) žádosti. V případě vyplnění se toto datum zohlední při výpočtu překročení studia, které se v tomto případě posune, a studentovi se zbytečně negenerují výměry v dalších semestrech, které by se jinak generovaly.

 

9)      Předměty – 84001 – doplněn číselník typu rozsahu předmětu. Do číselníku pro výběr typu rozsahu předmětu, s kterým se pracuje ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů v položce „Rozsah předmětu“, jsme na žádost fakult doplnili další typy rozsahu předmětu:

R    proseminář pro prezenční formu výuky - hodiny za týden 

KP  konzultační kontaktní výuka pro kombinovanou formu studia - hodiny za semestr

KC  seminární (cvičební) kontaktní výuka pro kombinovanou formu studia - hodiny za semestr

S    seminární výuka – hodiny za týden

XD  praxe - počet dní za semestr

XH  praxe - počet hodin za semestr

XT  praxe - počet týdnů za semestr

ZP  VŠKP - počet hodin za semestr

D    domácí příprava – hodiny za týden

 

U praxí se počítá 1 hodina = 60 minut, přičemž den se počítá jako 8 x 60 minut a týden jako 5 x 8 x 60 minut.

O novém způsobu práce s položkou „Rozsah předmětu“ jsme informovali v minulém upgradu 19.03, který proběhl 29. 3. 2019, v bodě (8).

10)   Rozvrhy – 86302, nový 86304 - ROF,ROK,RFK -  úpravy pro minutový rozvrh a ukotvení rozvrhu v konkrétním čase – výjimky z pravidelné výuky. Dokončili jsme a uvedeme kompletně do provozu nové úpravy v modulu Rozvrhy týkající se zavedení minutového rozvrhu, konkrétních rozvrhových lístků (např. jen pro jeden konkrétní týden v semestru), možnosti sepsat více učitelů na jeden lístek a namapování rozvrhu na konkrétní kalendářní data. S minutovým rozvrhem a s lístky se pracuje ve frm 86302 Editace rozvrhových paralelek. Pro namapování rozvrhu byl založen nový frm 86304 Harmonogram semestru, kde se zapisují údaje sloužící k ukotvení rozvrhu daného semestru v konkrétním čase. Nové úpravy se také promítnou do všech frm, které rozvrh graficky znázorňují a také do webového studentského KOSi.

Nové úpravy jsou zpětně kompatibilní, tzn., že je nemusíte využívat a můžete pracovat postaru, jak jste zvyklí. Pokud chcete nové změny využít, je potřeba nejdříve nadefinovat parametr ROZVRH_HRAMONOGRAM, jehož hodnotou je kód semestru, od kterého je nutné sepsat harmonogram rozvrhu; poté sepíšete harmonogram semestru v novém frm 86304.

Podrobný popis změn byl již rozeslán dopisem zároveň s nabídkou školení pro rozvrháře fakult.

11)   Bílá kniha – zohlednění nových programů se specializacemi. Dokončili jsme úpravy Bílé knihy ČVUT na http://bilakniha.cvut.cz . Úpravy se týkají promítnutí nových studijních programů a specializací do BK.

12)   SiP – možnost zveřejňování kurzů. Aplikace Study in Prague podporuje zveřejňování kurzů, ne pouze programů a oborů, a tuto podporu jsme zohlednili také v KOSu. V číselnících STUD_PROGRAMY a STUD_OBORY_SPEC (frm 80105 Správa číselníků) jsme rozšířili nabídku v položce „Study in Prague“, podle které se určí, zda a jak se program / obor / specializace / kurz do SiP promítnou:

Upozornění: Na stránky SiP lze kurzy zakládat buď ručně, nebo importem, nelze obojí kombinovat. Nyní jsou na SiP za ČVUT založeny pouze dva kurzy a to ručně. Pokud by byl zájem o to, aby se kurzy promítaly automaticky do SiP z KOSu, museli bychom se na tom jako škola shodnout a požádat správce SiP, aby nám automatický import nastavil. Potom již ale nepůjde vložit kurz na SiP ručně.

13)  KOSi – nyní pouze z adresy kos.cvut.cz. Upozorňujeme, že od 2. 4. 2019 lze do studentského a učitelského KOSi vstupovat pouze z adresy https://www.kos.cvut.cz . Adresa https://kos.is.cvut.cz přestala být funkční.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.