Do verze 19.05 nasazené 31. 5. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je určen bod (9).

1)      Číselníky – 80105 – studenti – nová událost I88 – double degree. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme do číselníku UDALOSTI přidali událost I88 Studuje double/joint degree pro rozlišení studentů, kteří studují tímto způsobem. Zatím nemáme jiný způsob jak tyto studenty v KOSu odlišit, a proto prosíme o spolupráci, abyste je událostí I88 označili (zpětně u ukončených není potřeba). Odlišení těchto studentů je potřebné i pro statistky.

Informace o double degree se tiskne také na diplomu. Připomínáme, že nový dvojjazyčný diplom si bere údaje o spolupracující škole z položky „Dvojité studium“ ve frm 82326 Podklady pro diplom a dodatky:

2)      Přij.říz. – 81001 – doplněn bod do pozvánky k přij. říz. Ve formuláři 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme do dialogového okna před tiskem „Pozvánky k přijímacímu řízení“ do bloku, co si mají uchazeči přinést s sebou, přidali třetí bod „psací potřeby“.

3)      Studenti – 82002 (semestry) – upraven vstup do formuláře. Upravili jsme vstup do frm 82002 Semestry studentů. Frm se nyní otevírá v režimu dotazu, tj. zadáte údaj do žlutého řádku a vyhledání potvrdíte pomocí <F8>. Tento přístup se ukázal pro práci s formulářem výhodnější.

4)      Studenti – 82010 – upravena anglická verze Transcript of records. K tiskovým sestavám ve frm 82010 Přehled studentů přidáme upravenou anglickou verzi „Transcript of records“. Úpravy byly navrženy pí prorektorkou ve spolupráci s odd. zahraničních vztahů tak, aby stejná sestava mohla být použita i v aplikaci Mobility. Byla upravena terminologie některých položek v hlavičce a sloupců v tabulkách; bylo vypuštěno slovní vyjádření známek v závorkách; zápočet byl změněn z „UGA“ na „A“ a jeho udělení / neudělení je zaznamenáno jako „P“(passed) / „F“(failed); do tabulky ECTS přibyly dva nové řádky „Assesment by points“ a „Numeric grades“; byla přidána vysvětlující tabulka k zápočtům. Do hlavičky sestavy také přibyde nová položka „Partner university“. U studentů přijíždějících na krátkodobé studijní pobyty zde bude uvedena jejich domovská škola, u studentů na double degree partnerská škola, se kterou se v rámci double degree spolupracuje.

Česká varianta Transcript of records zůstává beze změny.  

5)      SZZ – 82304 – komise – nová sestava Prezenční listina. Do frm 82304 Soupis komisí jsme přidali novou tiskovou sestavu „Prezenční listina“. Tiskne se ze seznamu pod ikonkou . Zadání bylo dodáno z FBMI.

6)      Předměty – 84001 – export – nové položky vyplněnosti textů předmětu. Do exportu z frm 84001 Přehled a soupis předmětů jsme přidali nové exportní položky, podle kterých si můžete k jednotlivým předmětům vyfiltrovat přehled vyplněnosti všech položek na záložce Editace textů. Je-li položka vyplněna, její hodnotou v exportu je „ANO“, není-li vyplněna, hodnotou je „NE“. Název exportních položek začíná na „Texty CZ:….“ a „Texty EN:…“.

7)      Rozvrh – 86405 – prohlížení – úprava sloupců. Ve frm 86405 Prohlížení rozvrhu jsme pro lepší zobrazení vazby mezi rozvrhovými lístky nahradili sloupec „Sk“ za sloupce „Před.“, „Cvič.“ a „Lab.“ umístěnými za „T“ (typ rozvrhového lístku) obdobně jako ve frm 86302 Editace rozvrhových lístků.

8)      Rozvrh – 80103 (parametry) – přístup pro ROF. Pro rozvrháře fakult (STROF) jsme zpřístupnili frm 80103 Správa parametrů (v menu v bloku pro správce komponenty). Je to proto, aby mohli sami nastavovat nové parametry nutné pro využívání nových funkcí minutového rozvrhu (ROZVRH_KOLIZE, ROZVRH_HARMONOGRAM).  

9)      Doktorandi – schvalování ISP – úprava notifikačních mailů. (RDS) Upravili jsme znění notifikačních mailů, které odcházejí z KOSu schvalovatelům ISP doktoranda. Nově je text rozlišen podle úrovně schvalování a navádí, co je potřeba učinit v dalším kroku. Níže jsou doplněné věty vyznačeny tučně:

Při předání doktorandem ke schválení:

Věnujte, prosím, pozornost individuálnímu studijnímu plánu doktoranda $jmeno$ $prijmeni$. Čeká na schválení školitelem ve webovém KOSu.

Po schválení školitelem:   
Věnujte, prosím, pozornost individuálnímu studijnímu plánu doktoranda $jmeno$ $prijmeni$. Je schválen školitelem a čeká na schválení referentem katedry pro dokt. studium v iKOSu.

Po schválení školícím pracovištěm.
Věnujte, prosím, pozornost individuálnímu studijnímu plánu doktoranda $jmeno$ $prijmeni$. Je schválen školícím pracovištěm a čeká na schválení zmocněncem oborové rady ve webovém KOSu.  

10)   KOS, KOSi – webové stránky, email externím oponentům – úprava odkazů na doménu www.kos.cvut.cz. Vzhledem k ukončení domény kos.is.cvut.cz jsme přesměrovali potřebné odkazy z iKOSu a z KOSi na platný https://www.kos.cvut.cz . Upravili jsme také funkci, která generuje link na KOSi v e-mailu odesílaném externím oponentům pro získání jednorázového přístupu do KOSu.

11)   KOS – Moodle – dokončeno rozhraní. Dokončili jsme přípravu rozhraní mezi KOSem a aplikací Moodle ČVUT (aplikace pro podporu výuky předmětů a kurzů). V Moodle vznikl nový modul EXTRA_KOS, který po  všech potřebných kontrolách ohledně správnosti a oprávnění, umožní přenesení hodnocení z kurzů vypsaných v Moodlu do KOSu.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.