Do verze 19.08 nasazené 30. 8. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (1)

1)      Číselníky -80105 – události – nová událost I06. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme do číselníku UDALOSTI doplnili novou informativní událost I06 Prodloužení uznané doby rodičovství (další dítě). Událost je vhodné využít např. v případě, že student(ka) na rodičovské prodlužuje přerušení studia z důvodu narození dalšího dítěte. Událost nemění stav studenta(ky) v matrice a je pro vás informativní, proč a kdy bylo přerušení prodlouženo.

2)      Přij.říz. – 81001 – nové filtrovací a exportní položky. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme k filtrovacím a exportním položkám přidali dvě nové položky: „Založení přihlášky – datum“ (kdy byla přihláška zavedena do KOSu) a „Založení přihlášky – uživatel“ (kdo ji zavedl).

3)      Přij. říz. – 81030 – hromadný zápis individuální zprávy. Do frm 81030 Přihlášky – hromadné akce jsme přidali možnost hromadného zápisu individuální zprávy vybraným uchazečům. Zápis provedete pomocí již dříve zpřístupněné funkce „hromadná změna“ pod stejnojmenným tlačítkem. „Individuální zprávu“ jsme doplnili do výběru v položce „Sloupec“ (viz obrázek níže).

V textové individuální zprávě lze nově také zakládat proměnné $H1$, $H2$ až $H10$ a $HODNOCENI$ (celkové hodnocení). Do těchto proměnných se dotáhnou skutečné hodnoty ze sloupců H1 až H10 a Hodnocení z konkrétní přihlášky uchazeče. Lze tedy hromadně např. zadat individuální zprávu typu: Počet bodů z testu: $H3$, počet bodů z pohovoru: $H5$. Každý uchazeč uvidí svůj dosažený počet bodů.

Připravili jsme také funkci, aby do individuální zprávy bylo možno vložit předpřipravený text výběrem ze seznamu textů. Číselník předpřipravených textů pro individuální zprávu je zatím prázdný a prosíme o vaše návrhy, abychom jej mohli naplnit. (Je to obdoba funkce z modulu SZZ, kde již existují pomocné texty pro vyplnění některých textových položek, např. pro popis zkoušky nebo obhajoby.)  

4)      Studenti – 82010 – potvrzení o studiu – úprava tisku návěští k důvodům. V tiskové sestavě Potvrzení o studiu (česky i anglicky), které se tiskne z frm 82010 Přehled studentů, jsme přidali zaškrtávátko na výběr, zda chcete či nechcete tisknout na potvrzení návěští „Toto potvrzení se vydává (důvod):“. Defaultně je zaškrtnuto tisknout, při odškrtnutí se odstavec vytiskne bez návěští. KOS si zapamatuje vaše nastavení. Úprava byla provedena na základě požadavku vzneseného na výjezdním zasedání pedagogických proděkanů u „kulatého stolu“ pro RSO.

5)      Studenti – 82326 (podklady pro diplom) – datum tisku prvopisu. Ve frm 82326 Podklady pro diplom a dodatky (záložka Podklady v 82010) jsme upřesnili název a bublinkovou nápovědu položky pro zápis data tisku původního diplomu, které se zadává v případě vydání druhopisu. Položka se nově jmenuje „Datum tisku prvopisu diplomu“, a pokud nebude vyplněna, dotáhne se na první stránku druhopisu jako datum tisku původního diplomu (prvopisu) datum obhajoby. (Při tisku diplomů – prvopisů je dnem vydání den tisku, toto datum lze ale regulovat parametrem DIPL.DATUM.)

6)      SZZ – hromadné přihlašování – úprava záložky. Ve frm 82307 Přehled studentů SZZ zpřístupníme upravenou funkci pro hromadné přihlašování studentů k SZZ pod záložkou Hroma… na levé svislé pracovní liště. Přibyde položka pro výběr studentů bez oboru, přičemž lze zkombinovat zaškrtnutí „bez oboru“ s oborem; v tom případě se vyberou studenti bez oboru a studenti uvedeného oboru. Odstraníme matoucí barevné označení.

7)      Předměty – RFK - 84001 – možnost uzavřít schválený předmět. Ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce Detail předmětu umožníme uživatelům s rolí referent katedry (STRFK) měnit stav předmětu, který je ve stavu „Schválen“ (S), na stav „Uzavřen“ (U). Předmět, jejž chce RFK uzavřít, musí být samozřejmě předmět vlastní dané katedře, nesmí být vypsán v aktuálních ani příštích semestrech (AKTSEM, AKTSEM2, PRISEM, PRISEM2) a nesmí figurovat v cizím (tj. mimo dotyčnou katedru) schváleném studijním plánu jako povinný. V případě, že RFK uzavírá předmět, který figuruje v cizím schváleném studijním plánu, odešle se upozorňující mail příslušné katedře (uživatelům s rolí RFK) nebo fakultě (uživatelům s rolí SSP – správce studijního plánu).

8)      Předměty – 84001 – doplněn číselník rozsahu předmětu. Do číselníku pro výběr typu rozsahu předmětu, s kterým se pracuje ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů v položce „Rozsah předmětu“, jsme doplnili další typy:

KL - laboratorní kontaktní výuka pro kombinovanou formu studia - hodiny za semestr

KS - seminární kontaktní výuka pro kombinovanou formu studia - hodiny za semestr

Požadavek přišel z FELu.

9)      Předměty – zpřísnění kontrol na vztahy mezi ekvivalentními předměty - 84005. Zpřísnili jsme kontroly při zadávání vztahů mezi předměty a ekvivalencí. Pro ekvivalentní předměty nebude povolen žádný zápis vztahu a naopak, pro předměty, které jsou ve vztazích, nebude povolena ekvivalence. Totéž bude hlídáno při slučování skupin předmětů: proběhne kontrola, a jestliže KOS zjistí vztahy mezi předměty slučovaných skupin, nabídne uživateli možnost sloučení pouze za předpokladu, že vztahy mezi předměty budou zrušeny. Skupiny se slučují ve frm 84005 Ekvivalence předmětů, kam se také úprava promítne.

10)   Management - VSO,RSO,RPR,REK – nová sestava „Vývoj přijímacích zkoušek za dané období“. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložku Přijímačky zpřístupnili novou sestavu „Vývoj přijímacích zkoušek za dané období“. Sestava obsahuje počty přihlášek za vybrané roky ke stanovenému datu.

11)   iKOS – role SPK,UST,UDK – úprava přidělení a práv. Proběhla úprava Pověření k provozování subsystému „KOS“, kde jsou definována práva uživatelských rolí, které s KOSem pracují. Upozorňujeme především na:

·         Role „správce komise“ (STSPK) byla původně přidělována pouze zaměstnancům, nově ji lze udělovat i širší skupině tzv. „pracovníků“. Do této skupiny patří i doktorandi.

·         Role „uživatel údajů o studentech“ (STUST) a uživatel údajů o doktorandech“ (STUDK) získaly práva přístupu do frm 89401 Sestavy pro management. Přístupová práva ke konkrétním sestavám budou detailně definována později.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.