Do verze 19.09 nasazené 4. 10. 2019 jsou zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia mohou být zajímavé bod (1), (2), (6) a (7).

1)      Přij.říz. - VSO, RDS – 81001 - nemožnost archivovat přihlášky s rozpory. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek nasadíme úpravu funkce pro archivaci přihlášek pod tlačítkem „Archiv“ na levé svislé pracovní liště. Funkce je přístupná pro vedoucí studijních oddělení (STVSO) a referentky doktorského studia (STRDS). Nově půjde archivovat pouze přihlášky, u kterých byly vyřešeny rozpory mezi přihláškou a identitou. V případě, že do archivace budou zahrnuty přihlášky s rozpory, KOS vás na to upozorní hláškou a přihlášky nebude možné archivovat.

2)      Přij.říz. – 81009 – možnost rozpojit chybně sloučenou přihlášku s identitou. Do frm 81009 Rozpory mezi Přihláškou a Osobou (přístupný přes tlačítko  ve frm 81001) přidáme tlačítko  . S jeho pomocí budete moci oddělit přihlášku od identity, tj. přihláška se vrátí do původního stavu bez přidělené identity, jestliže zjistíte, že jste přihlášku s identitou sloučili chybně a jde o dvě různé osoby. Toto rozpojení půjde provést pouze u přihlášek dosud nepřevedených do studia. Jestliže byla přihláška už převedena do studentů, je potřeba převod vrátit. V případě, že to nepůjde, kontaktujte, prosím, správce KOSu.

3)      Studenti – 82010 – nasazena upravená verze Transcript of Records. V tiskových sestavách ve frm 82010 Přehled studentů jsme zpřístupnili upravenou anglickou verzi „Transcript of Records“. Úpravy byly navrženy pí prorektorkou ve spolupráci s odd. zahraničních vztahů tak, aby stejná sestava mohla být použita i v aplikaci Mobility. Byla upravena terminologie některých položek v hlavičce a sloupců v tabulkách; bylo vypuštěno slovní vyjádření známek v závorkách; zápočet byl změněn z „UGA“ na „A“ a jeho udělení / neudělení je zaznamenáno jako „P“(passed) / „F“(failed); do tabulky ECTS přibyly dva nové řádky „Assesment by points“ a „Numeric grades“; byla přidána vysvětlující tabulka k zápočtům. Do hlavičky sestavy také přibyde nová položka „Partner university“. U studentů přijíždějících na krátkodobé studijní pobyty zde bude uvedena jejich domovská škola, u studentů na double degree partnerská škola, se kterou se v rámci tohoto double degree spolupracuje. Česká varianta Transcript of records zůstává beze změny.

Poznámka: o této úpravě jsme informovali již při upgradu 19.05, ale na základě rozhodnutí pí prorektorky jsme upravenou šablonu tehdy stáhli. O tomto rozhodnutí bylo poté informováno v dopise k upgradu 19.06.

4)      SZZ – 82304 (komise) – přiřazení studenti – úprava závěrečného protokolu pro opravné termíny. Ve frm  82304 Soupis komisí na záložce Přiřazení studenti umožníme tisknout závěrečný protokol SZZ upravený pro opravené termíny. Úprava spočívá v tom, že u předmětů nebo obhajoby, z kterých má student na řádném termínu F a skládá z nich opravnou SZZ, není F vyplněno a lze novou známku dopsat ručně. Úprava byla provedena ve všech variantách protokolu SZZ, tj. A3, A4, česky i anglicky. Sestavu využijí fakulty, které si tisknou protokoly před SZZ.

5)       Akce – 85501 (soupis akcí) – upřesněna hláška na kolize. Ve frm 85501 Soupis akcí na záložce Přehled okének dle akce jsme při zápisu nové akce upravili hlášku v případě kolize. Pro lepší orientaci je zde vypsán název akce, případná poznámka a autor záznamu.

6)      Maily z KOSuúprava „noreply“ podle nových pravidel. Na základě nově vydaných Pravidel pro emailovou komunikaci odesílanou systémy provozovanými VIC jsme upravili odesílání „noreply“ mailů z KOSu. Po této úpravě KOS rozesílá tyto maily z adresy noreply@cvut.cz (původní byla noreply@kos.cvut.cz), do předmětu mailu se vkládá „KOS - …“ pro identifikaci aplikace a byla upravena automaticky generovaná informace:

Tento e-mail byl vygenerován automaticky. Neodpovídejte na něj prosím. V případě problémů se obraťte na správce systému nebo svůj dotaz sepište na https://helpdesk.cvut.cz.

This email has been generated automatically. Don't respond please. In trouble you can contact system administrator or write your question on https://helpdesk.cvut.cz.

7)      SiP – Study in CZ – jedna data – jak zajistit v KOSu. Došlo k dohodě mezi vývojáři aplikace Study in the Czech Republic a zástupci nám již známé aplikace Study in Prague, do které KOS posílá data. Aplikace Study in CZ nabízí zájemcům ze zahraničí přehled VŠ a jejich programů a specializací, kde mohou v ČR studovat, obdobně jako SiP nabízí studium v Praze. Pro nás se v zásadě nic nemění. Pouze pokud máte zájem, aby se Váš program / obor / specializace dostaly do nabídky na stránkách Study in CZ, je třeba dohlédnou na to, aby takový program /obor / specializace měly v číselníku STUD_PROGRAMY nebo STUD_OBORY_SPEC ve svém detailu vybráno, že jdou do SiP (hodnota „A“) a v položce „Study in Prague – zaměření“ měly vybraný alespoň jeden detailní 4místný kód. Méně podrobné kódy označující celou skupinu zaměření pro zobrazení na webu Study in CZ nestačí. Níže je uveden příklad vyplnění v číselníku STUD_OBORY_SPEC:

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.