Do verze 19.11 nasazené 29. 11. 2019 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (5).

1)      Přij.říz. – 81002 – soupis programů/oborů/specializací – nové sloupce pro administrativní povinnosti – 81001 – splnění administrativních povinností. Do frm 81002 Webová přihláška - soupis programů jsme doplnili sloupce pro definování tzv. administrativních povinností uchazeče u jednotlivých programů a na záložce Obory/specializace u jednotlivých oborů/specializací. Jsou to sloupce D-v (doložení vzdělání), D-j (doložení jazyka), D-L (doložení zdravotní způsobilosti) a D-p (dodání domácí práce). Hodnoty jsou: N = má dodat, X = nemusí dodat a „nic“ = nejasné (pro rozhodnutí 21 ve významu „nemusí dodat“).

Splnění administrativních povinností u konkrétních uchazečů je vidět ve frm  81001 Přehled a soupis přihlášek na záložce Detail přihlášky vpravo dole. Hodnoty jsou: N = má dodat a nedodal, A = má dodat a dodal, P = má dodat a dodal pouze potvrzení, X = nemusí dodávat a „nic“ = nejasné (pro rozhodnutí 21 ve významu „nemusí dodat“). Splnění administrativních povinností můžete zadat jednotlivě zde anebo hromadně ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce.

2)      Přij.říz. – 81007 – přehled web. přihlášek – kód přihlášky do exportu. K exportním položkám z formuláře 81007 Přehled webových přihlášek jsme přidali „kód přihlášky“.

3)      Přij.říz. – el. přihláška – zrušena ruská verze. Odstranili jsme ruskou verzi elektronické přihlášky ČVUT na webu a zrušili parametr v iKOSu, s jehož pomocí se dala založit. Na výjezdním zasedání proděkanů pro pedagogickou činnost a vedoucích a referentů studijních oddělení bylo rozhodnuto, že elektronická přihláška ČVUT bude pouze v češtině a angličtině.

4)      Přij.říz. – el. přihláška – nový způsob uzavírání přihlášek – automatické stahování do KOSu. Nasadili jsme upravený modul elektronické přihlášky pro nový způsob uzavírání přihlášek a jejich automatické stahování do KOSu. Úpravy aktivizuje parametr WPR.STAHUJ_PLACENE_TOLERANCE. Pokud parametr nebude nastaven, poběží modul elektronické přihlášky „po staru“. Nově je uzavírání přihlášek dvoustupňové, teprve po řádném vyplnění všech povinných údajů je uchazeči umožněno přihlášku zaplatit. Pouze zaplacená přihláška je poté automaticky stažena do KOSu. Hodnotou parametru je číslo, které udává, po kolik dní po skončení období pro podávání přihlášek budou zaplacené přihlášky do KOSu automaticky stahovány. (I při automatickém stahování přihlášek lze v případě potřeby kdykoliv bez ohledu na nastavení parametru stahovat přihlášky ručně.) Podání papírové přihlášky není v tomto režimu nutné a po zaplacení se uchazeči automaticky pošle mail s oznámením, že přihláška byla zařazena do přijímacího řízení, spolu s přihláškou v PDF. Uvedený parametr jsme založili dle dohody na všech fakultách kromě FA pro uchazeče do bakalářského a navazujícího magisterského studia s hodnotou „5“. Tzn., že zaplacené přihlášky jsou stahovány do KOSu ještě 5 dní po konci období pro podávání přihlášek (konec tohoto období je určen parametrem WPRKON).

V případě, že KOS nedostane informaci o zaplacení přihlášky do 4. dne od ukončení období přijímání přihlášek, pošle uchazeči mail, že přihláška dosud není zařazena do přijímacího řízení, protože není evidována jako zaplacená, a že má kontaktovat studijní oddělení.

 Pro samoplátce lze vypnout automatické stahování přihlášek do KOSu pomocí parametru WPR.STAHUJ_SAMOPLATCE: A = stahovat, N = nestahovat; default je stahovat, pokud parametr není nastaven nebo neexistuje. Tento parametr jsme nenastavovali. Dle dohody se také automaticky nestahují přihlášky od uchazečů z Iránu a z KLDR.

5)      Přij.říz. – el. přihláška – validace mailových adres uchazečů. Na základě nové politiky ČVUT ohledně e-mailů jsme do elektronické přihlášky zavedli novou funkci, která vyžaduje validaci emailové adresy, kterou uchazeč do přihlášky zadá. Na uvedenou adresu se pošle ověřovací mail a uchazeč potvrdí, že emailová schránka patří jemu. Dokud uchazeč validační mail nepotvrdí, nelze přihlášku uzavřít. Funkce pro validaci mailů se spouští nastavením parametru WPR.OVEROVAT_EMAIL. Parametr jsme nastavili na všech fakultách pro všechny typy studia.

6)      Přij.říz. – el.přihláška – přehled o stavu přihlášky. Vzhledem k výše uvedeným změnám (body 2 a 3) jsme do závěrečného detailu elektronické přihlášky přidali pro snazší orientaci přehled o třech stavech přihlášky: zda byly vyplněny všechny povinné údaje včetně validace mailu, zda je přihláška zaplacena a zda byla přihláška zařazena do přijímacího řízení.

7)      Studenti – překročení max. doby studia – notifikační maily. Pro lepší sledování překročení maximální doby studia jsme zavedli nové parametry, které založíte ve frm 80103 Správa parametrů:

       NOTIF1.ADR – hodnotou parametru je emailová adresa, na kterou se má posílat seznam studentů, kteří překročili nebo brzy překročí maximální dobu studia. Mail s upozorněním se posílá vždy prvního v měsíci. V parametru může být uvedeno i více adres, v tom případě je oddělte středníkem (např.: novák@cvut.cz; novák2@cvut.cz .)

        NOTIF1.LHUTA  - hodnotou parametru je počet dní před překročením maximální doby studia, kdy lze studenta a studijní oddělení upozornit na blížící se překročení maximální lhůty. Upozornění studentovi ve stavu "Studuje" je odesláno ihned po zjištění, že datum překročení maximální doby studia je mezi dneškem a datem "dnešek+lhůta". Upozornění studijnímu oddělení (lze nastavit parametrem viz výše) je odesláno každého prvního v měsíci a obsahuje seznam všech studentů ve stavu „Studuje" nebo "Přerušil", kteří mají datum překročení maximální doby studia dříve než v den "dnešek+lhůta".

       NOTIF1.MAIL – hodnotou parametru je text mailu posílaného studentovi ve stavu „Studuje“ upozorňující na brzké překročení maximální doby studia (mezi dneškem a datem "dnes+lhůta").

NOTIF2.MAIL – hodnotou parametru je text mailu posílaného studentovi ve stavu „Studuje“ upozorňující na to, že student už překročil maximální dobu studia. 

Texty mailů jsou napsány v HTML. V mailech lze použít tyto proměnné:

·         $jmeno$ - příjmení a jméno studenta

·         $oscis$ - osobní číslo studenta

·         $email$ - email studenta

·         $fakulta_zkr$ - zkratka fakulty

·         $datum_zac$ - datum zahájení studia

·         $program$ - kód studijního programu

·         $maxdat$ - datum překročení maximální doby studia

Příklad prvního mailu (NOTIF1.MAIL) :
<p>$jmeno$, os.č. $oscis$</p>
<p>Dne $maxdat$ překročíte maximální dobu studia v programu $program$, datum zahájení studia: $datum_zac$. V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení.</p>'

Příklad druhého mailu (NOTIF2.MAIL) : 
<p>$jmeno$, $oscis$</p>
<p>Dne $maxdat$ jste překročil maximální dobu studia v programu $program$, datum zahájení studia: $datum_zac$. V případě nejasností kontaktujte studijní oddělení.</p> 

8)      Stud.plány – 84501 (příprava SP) – dočasné stažení. Vzhledem k větším úpravám ve frm 84501 Příprava studijních plánů jsme formulář dočasně stáhli z provozu. Všechny jeho funkce najdete ve frm 84102 Příprava studijních plánů včetně kopírování tutorů. Na rozpracovaný formulář 84501 se můžete podívat v testovacím iKOSu. V budoucnu by měl přepracovaný frm sloužit ke snadnější přípravě studijních plánů za účelem podání žádosti o akreditaci.