Do verze 20.01 nasazené 31. 1. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (4), (13) a (14).

1)      Číselníky – 80105 – STUD_PROGRAMY – rozdělení sloupce „platnost“ do dvou. V číselníku STUD_PROGRAMY (formulář 80105 Správa číselníků) rozdělíme sloupec „Platnost“ na dva: „Platí od“ a „Platí do“.

2)      Přij.říz. – 80105 – SEZPZK – úprava textu souhrnného řádku v rozhodnutí. Bude nasazena úprava v číselníku SEZPZK (frm 80105 Správa číselníků). Jestliže bude vyplněn popis souhrnného řádku, tj. části přijímací zkoušky, A, B nebo C, promítne se tento popis do popisu dané části přijímací zkoušky na Rozhodnutí o přijetí. Text rozhodnutí je vidět dole ve frm 81001 na záložce Výsledky zkoušek. Text se generuje pouze v případě, kdy alespoň na jednom řádku je vyplněno hodnocení (položka „Body“). Požadavek přišel z FSv.  

3)      Přij.říz. – parametry určující výši poplatku za přij.říz. – centrální nastavení. Parametry pro výši platby za přijímací řízení PRPLATBA_P a PRPLATBA_W jsme z úrovně fakultní změnili na globální. Tzn., že fakulty je již nebudou samy nastavovat, ale budou nastaveny centrálně pro celou školu správcem databáze. Upraveno na základě podnětu zástupců studijních oddělení z pracovní schůzky 5. 12. 2019.

4)      Přij.říz. – 81001,81007 – zpřístupněny na prohlížení STUST a STUDK. Frm 81001 Přehled a soupis přihlášek a 81007 Přehled webových přihlášek zpřístupníme na prohlížení pro role uživatel údajů o studentech (STUST) a uživatel údajů o doktorandech (STUDK). Požadavek vznesený FITem a schválený na poradě pedagogických proděkanů.

5)      Přij.říz. – 81001 – nová sestava „Náhled webové přihlášky“ a nový sloupec. Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme k tiskovým sestavám pod ikonkou  přidali „Náhled webové přihlášky“. Zároveň jsme do přehledu přidali sloupec „Ná.“ s příznakem, zda náhled již byl nebo nebyl vytištěn. V případě již vytištěných náhledů je ve sloupci hodnota „A“. V případě dosud nevytištěných je sloupec prázdný, a pokud byste si je chtěli vyfiltrovat, zadejte do sloupce hodnotu #is null. Požadavek byl vznesen na poradě pedagogických proděkanů.

6)        Přij.říz. – 81001 – položka „rozhodnutí online“ do přehledu přihlášek i detailu. Do frm 81001 na přehled přidáme do vlastních sloupců sloupec „RO“ (rozhodnutí online), tj. příznak, že uchazeč souhlasí se zpřístupněním kladného rozhodnutí pouze prostřednictvím informačního systému. Tutéž položku přidáme na záložku Detail do spodního bloku s údaji ze střední školy. O zavedení příznaku „RO“ jsem informovala v minulém upgradu v bodě (4).

7)        Přij.říz. – 81001 – sloupce „H“ do vlastních sloupců. Do frm 81001 na přehledu přidáme do vlastních sloupců položky H.1 až H.10 a Hodn. Dosud byly pouze ve frm 81030. Realizováno na základě požadavku z FBMI.

8)      Přij.říz. – 81001 – výsledky zkoušek – změna typu zkoušky – pouze bez zapsaného hodnocení. Ve frm 81001 na záložce Výsledky zkoušek umožníme ruční změnu typu přijímací zkoušky (na záložce vpravo nahoře), pouze pokud uchazeč nebude mít zapsáno ani jedno hodnocení (položka „Body“).

9)      Přij.říz. – 81001 – nová záložka „kontrola známek“. Do frm 81001 jsme přidali novou záložku Kontrola známek. Záložka slouží ke kontrole a evidenci, že uchazeč doložil potvrzení o známkách ze střední školy, které uvedl v přihlášce. Požadavek FEL.

10)   Přij. říz. – 81001,81030 – podbarvení položek pro splnění administrativních povinností. Ve frm 81001 a z něho přístupném frm 81030 Přihlášky hromadné akce nasadíme úpravu, kdy administrativní položky D-p, D-j, D-v a D-L pro lepší přehlednost podbarvíme podle splnění dané povinnosti: „A“ bude zelené, „N“ oranžové, „X“ bezbarvé. Požadavek přišel z FBMI.

11)   Přij.říz - 81030 (hrom.akce) – nový sloupec s názvem oboru/spec. Do frm 81030 Přihlášky - hromadné akce jsme přidali sloupec s názvem oboru/specializace („Obor/Spec“). Dosud tam byl pouze kód. Požadavek FBMI.

12)   Přij.říz. – el.přihláška – informace uchazeči o odeslání ověřovacího mailu. V elektronické přihlášce se uchazeči při odesílání ověřovacího mailu nově objeví informace o odeslání nebo neodeslání a v rekapitulaci přihlášky informační zpráva, že ověřovací mail byl odeslán.

13)   Studenti – 82010 – překročení max. doby studia – na přehled a mezi exportní a filtrovací položky. Do frm 82010 Přehled studentů přidáme sloupec „Překr. max.“, jehož hodnotou je datum, kdy student překročí maximální dobu studia. Tento údaj přidáme také k exportním a filtračním položkám. Realizováno na základě požadavku kulatého stolu referentek 2019.

14)   Studenti – maximální doba studia – vyplnění parametru NOTIF1.ADR. V upgradu 19.11 v bodě (7) jsme informovali o notifikačních mailech upozorňujících na překročení maximální doby studia jednak studenty, kterých se to týká, jednak pověřené osoby, kterým se mají posílat seznamy těchto studentů. Adresy těchto osob, které jsme z fakult obdrželi, jsme zanesli do parametru NOTIF1.ADR a na tyto adresy se seznamy začnou odesílat od 1. 2. 2020. Parametr NOTIF1.ADR je fakultní a může jej spravovat správce komponenty (STSAP). Doporučujeme nastavovat parametr podle typu studia (B, N, D), aby adresáti dostali seznam studentů pouze z toho typu studia, se kterým pracují (např. referentky doktorského studia pouze doktorandy).

15)   Studenti/SZZ – 82011 (události) – zpřístupněno na prohlížení STKSZ. Frm 82011 Události studenta (přístupný jako záložka ve frm 82010) jsme na prohlížení zpřístupnili roli referent pro státní závěrečné zkoušky (STKSZ). Požadavek přišel z FD.

16)   SZZ – 82304 – rozesílání mailů komisi a přihlášeným studentům – úpravy. Ve frm 82304 Soupis komisí jsme upravili odesílání a historii emailů posílaných členům komise a studentům přihlášeným ke komisi:

·         Nově lze odeslat zvací mail členům komise jak hromadně, tak jednotlivě. V případě, že chcete tisknout hromadně, zaškrtněte políčko „poslat email všem členům komise“ pod blokem Členové vybrané komise. Chcete-li posílat jednotlivcům, zaškrtněte je na řádku obvyklým způsobem. Poté postupujte v obou případech stejně přes tlačítko  dole pod blokem.

·         Před odesláním emailů se automaticky zobrazí náhled mailu a jeho adresáti pro kontrolu, teprve poté lze mail odeslat.

·         K emailu pro komisi lze přidat jako přílohu sestavu „Seznam studentů po komisích“. Tuto sestavu před přiložením můžete zkontrolovat přes  .

·         Nově jsme umožnili odesílání zvacích dopisů studentům. Pouze hromadně lze zároveň při odeslání mailů členům komise. Hromadně i jednotlivě lze na záložce Přiřazení studenti přes tlačítko  . Způsob odeslání, tj. přes náhled, je stejný jako u komise.

·         Umožnili jsme zobrazení historie emailů u vybraného studenta přes tlačítko  na záložce Přiřazení studenti vpravo dole. (U komise je historie emailů na řádku u členů komise).

·         V seznamu historie emailů u komise i u studentů lze vyhledávat pomocí režimu dotazu <F7>, <F8>. Chcete-li vyfiltrovat pouze dopisy vztahující se k SZZ, zadejte do dotazu „KOS - SZZ%“ .

·         Ve frm 82304 při odesílání emailů členům komise i studentům je defaultně nastaveno odesílání tzv. zvacích dopisů pro členy komise k účasti v komisi pro SZZ a pro studenty pozvání ke státnici ke konkrétní komisi. Nově jsme umožnili výše popsaným způsobem odeslat i jakýkoliv jiný mail s libovolným textem. Při prohlížení náhledu zvacího dopisu stačí překliknout na záložku  .

Úprava byla realizována na základě požadavků z FSv a se zástupci z FSv bylo také průběžně konzultováno řešení. Jsme si vědomi toho, že realizované úpravy nemusí zcela vyhovovat všem fakultám. Uvítáme vaše podněty na další úpravy tak, aby posílání emailů komisi a studentům v rámci modulu SZZ vyhovovalo všem.

17)   SZZ – 82304 – členové komise – přidány nové identifikační sloupce. Ve frm 82304 Soupis komisí do bloku Členové vybrané komise doplníme pro lepší identifikaci osob jejich osobní číslo, kód fakulty a katedry. Údaje jsou v samostatných sloupcích.

 

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.