Do verze 20.02 nasazené 28. 2. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (3).

1)      Číselníky – 80105 – rozdělení na podformuláře – způsob práce se nemění. Formulář 80105 Správa číselníků bude rozdělen do řady menších podformulářů. Důvodem je jeho obsáhlost a příliš velké množství záložek, což ztěžuje práci. Pro běžného uživatele se při práci s frm nic nemění, pouze na záložce s konkrétním číselníkem se v hlavičce formuláře bude měnit číslo a název podformuláře, např. 80135 – Události, 80137 – Studijní programy atd. Skupina menších číselníků bude pod jedním názvem 80130 - Obecné číselníky.

2)      Číselníky – 80105 – doplněny položky do číselníku programů a oborů/specializací. Do frm 80105 Správa číselníků do číselníků STUD_PROGRAMY a STUD_OBORY_SPEC přidáme položky Přijímačky URL a Přijímačky PDF. Pokud je vyplněna první položka, objeví se uvedený odkaz na podrobnosti o přijímacím řízení v kroku 1015 elektronické přihlášky (rekapitulace) a v oddílu „Stav přihlášky“. Pomocí druhé položky lze vložit soubor PDF s podrobnostmi o přijímacím řízení do formuláře (tento soubor se zatím v přihlášce v kroku 1015 nenabízí).

3)      Číselníky – 80105 – doplněny nové kódy do Rozhodnutí o přijetí. Ve frm 80105 Správa číselníků do číselníku ROZPRIJ – Rozhodnutí o přijetí přidáme nové kódy:

  14 - Přijat z předchozího vysokoškolského studia (přestup)
  15 - Přijat z kurzů celoživotního vzdělávání
  23 - Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání
  24 - Nepřijat pro nesplnění dalších podmínek přijetí

Kódy 23 a 24 nahradí kód 21 - Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení, který bude zrušen, až bude stanoveno přesné datum odkdy (u současných přihlášek je zatím povolen).

Číselník bude upraven na základě pokynu z MŠMT - podrobněji viz https://dsia.msmt.cz//uch2020p.html .

4)      Přij.říz. – 81001 (přihlášky) – zviditelnění položky „Doklad“. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek na záložce Detail jsme se vrátili k původnímu, tj. nepodmíněnému, zobrazení položky Doklad, která se po úpravě z loňského roku zobrazovala v závislosti na parametru WPR.SCHOVAT_DOKLAD. Nadále se tato položka bude zobrazovat stále bez ohledu na nastavení parametru. Požadavek přišel z FELu.

5)      Přij.říz. – 81001 – náhled webové přihlášky ve formátu A3. Do tiskových sestav z frm 81001 jsme přidali Náhled webové přihlášky-A3. Přihláška se vytiskne na formát A3 vpravo tak, abyste ji mohli použít jako desky, tzv. „košilku“, pro vkládání dalších listin, přičemž náhled přihlášky bude na první straně. Pro snazší orientaci jsme v náhledu zvýraznili jméno a příjmení uchazeče. Požadavek přišel z FELu a FITu.

6)      Přij.říz. – 81001 – položka „známky ověřeny“ k filtračním a exportním položkám. Ve frm 81001 jsme položku Z.O. - příznak, že byly ověřeny známky a/nebo průměry požadované v rámci přijímacího řízení přidali k filtračním (pod ikonkou ) a exportním (pod ikonkou ) položkám. Požadavek FEL.

7)      Přij.říz. – 81002 (soupis programů pro web přihl.) – zpřístupněn pro UST a RFK. Frm 81002 Webová přihláška – soupis programů zpřístupníme pro role referent katedry (STRFK) a uživatel údajů o studentech (STUST). Tyto role budou moci frm pouze prohlížet s údaji na fakultní úrovni.

8)      El.přihl. – úprava dotazu na SCIO testy. Upravili jsme funkčnost parametru WPR.SCIO pro elektronickou přihlášku. V případě, že je nastaven na hodnotu „A“, tzn., že ve web přihlášce se objeví dotaz na účast ve SCIO testech, nezobrazuje se tento dotaz na úrovni typu studia, pro které je parametr nastaven, nadále všem. Nově se nezobrazuje samoplátcům (financování 6) hlásících se do anglických programů. Požadavek přišel z FITu a byl schválen na poradě pedagogických proděkanů 13. 2. 2020.

9)      El.přihl. – aktualizace anglických textů. Aktualizujeme a doplníme anglickou verzi elektronické přihlášky podle překladů dodaných z rektorátu.

10)   Studenti – 82010 – doplnění položek. Ve frm 82010 Přehled studentů jsme do excelovské sestavy Nesplněné druhé zápisy (ve frm 89006 přes ikonku ) přidali položku interní kód studijního programu a do exportních položek (frm 89007 přes ) jsme přidali St. prog. – název česky a St. prog. – název anglicky. Požadavek FBMI.

11)   Studenti – 82014 (klasifikace) – nový podformulář pro vazby zapsaného předmětu. Ve frm 82014 Předměty studenta (záložka Klasifikace 82010) jsme zpřístupnili nový vnořený frm 84007 Vazby zapsaného předmětu, který slouží k zobrazení vazeb zapsaného předmětu na rozvrhované a zapsané předměty z hlediska uznání a náhrad, zobrazuje i příp. třídy ekvivalence. Do frm se dostanete z položky Zst (zastupuje) po dvojkliku myší. Jestliže je v položce „A“, jde o uznaný předmět nebo náhradu nebo podřízený předmět a položka je zvýrazněna.  

12)   SZZ – 82302 (soupis předmětů SZZ) – doplněn interní kód programu na přehled. Do frm 82302 Soupis předmětů SZZ na první záložku s přehledem předmětů přidáme sloupec Program s interním kódem programu. Požadavek z FBMI.  

13)   Rozvrhy –ROF -86304 (harmonogram semestru) – příznak pro sudé/liché týdny. Do frm 86304 Harmonogram semestru jsme přidali příznak pro určení, zda je týden lichý nebo sudý a upravili algoritmy rozvrhu tak, aby s tímto novým příznakem počítaly:

Podnět k úpravě přišel z FSv.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.