Do verze 20.03 nasazené 27. 3. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (6), (7) a (8).

1)      Číselníky – 80105 – úprava položek Forma studia a Jazyk výuky. Ve frm 80105 Správa číselníků v číselníku STUD_PROGRAMY na záložce Detail jsme nově doplnili Formy studia na zaškrtávátka (prezenční, kombinované, distanční). Lze zaškrtnout více forem najednou. Na položce Jazyk výuky zpřístupníme výběr ze seznamu.

2)      Přij.říz. – úpravy pro testování nového modulu. V ostré verzi zpřístupníme úpravy, na kterých pracujeme v rámci přepracování modulu pro přijímací řízení, abyste jej mohli začít více zkoušet v pilotním provozu. Vedoucím studijních oddělení, proděkanům a správcům KOSu na fakultách byl k tomu rozeslán 19. 3. 2020 pracovní návod. V této fázi jde zejména o:

·         přiřazování průběhů přijímacího řízení pomocí kódu PZK programům / oborům /specializacím ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů a tím automaticky i uchazečům, kteří se do těchto programů / oborů / specializací hlásí;

·         hromadné přiřazení nebo změny přiřazení průběhů přijímacího řízení uchazečům ve frm 81030 - Přijímací - řízení hromadné akce;

·         zpřístupnění nového rozhodnutí 10 (přijetí na základě přijímací zkoušky); sestava bude přístupná z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek pod názvem Rozhodnutí o přijímacím řízení 2020; starou sestavu ponecháváme v provozu.

·         přidání údajů pro tisk rozhodnutí 22 (nepřijetí z kapacitních důvodů) do věty typu „Umístil jste se na <x. > místě, přijímáme pouze <y>  studentů.“;  do detailu přihlášky přidáme položku Poř. (pořadí, na kterém se uchazeč umístil dle výsledku přijímací zkoušky), která se zatím vyplňuje pouze individuálně a ručně, na optimalizaci přiřazení pořadí pracujeme; ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů vyplníte položky Kp (kapacita u programu) a Kap (kapacita oboru / specializace); informace o pořadí uchazeče se tiskne i do nového rozhodnutí 10 (viz odrážka výše).

Uvedené úpravy ladíme a na dalších pracujeme. Přivítáme vaše připomínky k nasazeným úpravám a návrhy na další vylepšení modulu.

3)      Přij.říz. – 81007 (přehled web přihlášek) – přidán náhled web přihlášky. Do frm 81007 Přehled webových přihlášek jsme přidali tiskovou sestavu Náhled webové přihlášky, dostanete se k ní obvyklým způsobem přes ikonku  , a rozšířili jsme sloupec Progr (studijní program), aby byly lépe vidět nové dvanáctimístné kódy.

4)      Přij.říz. – nový parametr pro zveřejnění administrativních povinností ve web přihlášce. Zavedli jsme nový parametr WPR.ZOBRAZ_D_SLOUPCE. Hodnotou parametru je datum, odkdy má uchazeč ve své webové přihlášce vidět svůj aktuální stav splnění tzv. administrativních povinností (položky D-v, D-j, D-L, D-p ve webové přihlášce). Defaultně jsme jej nastavili na stejnou hodnotu, jako má parametr WPRVYSL (odkdy zpřístupnit výsledky ve webové přihlášce). Na fakultní úrovni můžete parametr přenastavit podle svých potřeb ve frm 80103 Správa parametrů.

5)      El.přihláška – upraveno vyplňování PSČ pro Slováky. V elektronické přihlášce jsme pro uchazeče ze Slovenska ošetřili položku Obec / Místo v trvalé adrese (krok 1009). Uchazeči ze Slovenska uvidí „návod“ k vyplnění přímo v položce: , a v případě, že i tak opomenou, jsou vyzváni k doplnění slovenského PSČ ještě před přechodem na další stránku web přihlášky. Úprava vzešla z podnětu od kulatého stolu pro RSO na loňském výjezdním zasedání pedagogických proděkanů, že uchazeči ze Slovenska opomíjejí PSČ vyplňovat.

6)      Studenti – 82010 – nové Oznámení o možnosti převzít písemnost. Do tiskových sestav z frm 82010 Přehled studentů jsme přidali anglickou verzi Oznámení o možnosti převzít písemnost. Obě varianty, česká i anglická, jsou přístupné pro role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO, STRSO), referent pro doktorské studium (STRDS) a uživatel rektorátu (STREK). Bylo doplněno na základě požadavku pí prorektorky.

7)      Studenti – 82010 – nová tlačítka pro rychlý seznam. Do frm 82010 přidáme možnost vytvořit si rychlý filtr k usnadnění výběru studentů napříč dlouhým seznamem. Měl by posloužit k výběru např. pro Hromadné akce – jen zaškrtnuté. Do pravé dolní části frm umístíme tři tlačítka, která jsou defaultně šedivá, neaktivní  a zaktivňují se postupně během práce podle toho, zda je lze v daný moment využít či ne. Práce s tlačítky je vysvětlena na následujícím příkladu.

Potřebujete vybrat několik studentů od „A“, studenta Pospíšila a několik studentů od „Z“. Studenty seřadíte podle abecedy, vyberete potřebné od „A“ a dáte do seznamu pomocí Přidej, které se zaškrtnutím prvního studenta zaktivní:

Pomocí režimu dotazu <F7>, <F8> si najdete Pospíšila, zaškrtnete a přidáte do seznamu:

Pomocí <F7>, <F8> najdete studenty od „Z“, vyberete potřebné a přidáte do seznamu stejným způsobem. Jestliže je seznam hotov, klikněte na Použij (krok 1 na obrázku níže) a váš výběr se zobrazí ve formuláři (viz obrázek níže). Studenty si zaškrtnete (krok 2) a můžete je přesunout do hromadných akcí (krok 3):

Nepotřebný filtr smažete pomocí tlačítka  a do přehledu se všemi studenty se vrátíte buď pomocí <F7>, <F8>, nebo  kliknete na  . Úpravu jsme provedli na základě požadavku od kulatého stolu RSO na loňském výjezdním zasedání umožnit snadnější výběr studentů pro hromadné akce. Vyzkoušejte, prosím, jak vám to bude vyhovovat, v případě potřeby upravíme, vylepšíme.

8)      Studenti – 82011 (události) – možnost zapsat ukončení studia před jinou událost. Ve frm 82011 Události studenta jsme umožnili zápis událostí ukončení studia před jiné události. Tato úprava Vám pomůže ukončit studium rodičům, absolventům SZZ, i když mají u sebe zaznamenánu událost ukončení rodičovství v budoucnosti. Podnět vzešel od kulatého stolu RSO na loňském výjezdním zasedání.

9)      Předměty - ROF, RFK, ROK, SSP – 85102 – úprava vypisování předmětů dle minulých semestrů. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů nasadíme úpravu funkce pro vypsání předmětů podle minulých semestrů pod tlačítkem  na levé svislé pracovní liště. Nově si budete moci u jednotlivých atributů předmětu zvolit, odkud se má jejich hodnota kopírovat, zda z katalogu předmětů (údaje uvedené ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů), nebo z vybraného semestru ve frm 85102.

10)   Management – 89401 – nová sestava pro PR. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme na poslední záložku PR sestavy přidali novou Statistiku pro PR. Statistika je přístupná pro role uživatel rektorátu (STREK) na úrovni celé školy a vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO a STRSO) na úrovni fakulty. Statistika zahrnuje vybrané údaje za zadaný kalendářní rok, které Vám mohou pomoci reprezentovat oblast studia na Vaší fakultě, např. počty vypsaných zkouškových a zápočtových termínů, počty vyzkušených studentů, počty udělených známek, počty vypsaných předmětů, počty státnicových komisí, počty účastníků SZZ a některé další.

11)   SiP – omezení editace parametrů pro školné. Na základě rozhodnutí rektorátu, že poplatky za studium cizinců v rámci projektu Study in Prague budou stanoveny i nadále centrálně, jsme zamezili editaci parametrů SIP.SKOLNE a SIP.SKOLNE_POZNAMKA a tyto parametry jsme na jednotlivých fakultách nastavili podle tabulky dodané z rektorátu. Hodnoty parametrů platné pro Vaši fakultu uvidíte v číselnících pro programy a obory na záložce Detail v bloku pro Study in Prague.

12)   SiP – aktualizace návodu. Aktualizovali jsme návod, jak zadávat údaje pro SiP do iKOSu. Návod byl rozeslán 19. 3. 2020 vedoucím studijních oddělení, proděkanům a správcům KOSu na fakultách.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.