Do verze 20.04 nasazené 24. 4. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky doktorského studia může být zajímavý bod (1).

1)      Číselníky – 80105 – UDALOSTI – nový atribut. Ve formuláři 80105 Číselníky jsem do číselníku UDALOSTI doplnili nový atribut, zda danou událost zobrazovat studentovi v jeho webovém kosi. Sloupec je označen W a může nabývat hodnot A (zobrazovat) nebo NULL (nezobrazovat). O úpravě ve webovém kosi viz bod (10).

2)      Přij.říz. – 80103 – parametr pro zobrazení admin.povinností na webu – pro VSO. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme umožnili editaci parametru WPR.ZOBRAZ_D_SLOUPCE (kdy zobrazit splnění administrativních povinností uchazeči v jeho web přihlášce) pro roli vedoucí studijního oddělení (STVSO). Doposud byla editace povolena pouze správci komponenty (STSAP).

3)      Přij.říz. – 81001 – nové sestavy rozhodnutí – pozvánka – příslib přijetí. Ve frm 81001 Soupis a přehled přihlášek zpřístupníme v ostré verzi v pilotním provozu nové sestavy pro přijímací řízení. Návrh byl dodán pí prorektorkou a schválen poradou pedagogických proděkanů. Zpřístupněny budou sestavy (pouze české verze):

 

Pozvánka k přijímacím zkouškám 2020

Příslib přijetí bez zkoušky 2020

Příslib přijetí se zkouškou 2020

Rozhodnutí o přijetí bez přijímací zkoušky (rozhodnutí 11)

Rozhodnutí o nepřijetí na základě přijímací zkoušky (rozhodnutí 20)

Rozhodnutí o nepřijetí na základě nedoložení předchozího vzdělání (rozhodnutí 23)

Rozhodnutí o nepřijetí na základě nesplnění dalších povinností (rozhodnutí 21, tj. starý zatím platný kód, a rozhodnutí 24, tj. nový kód)

Rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů (rozhodnutí 22)

Rozhodnutí o nepřijetí kvůli malému zájmu o program / obor / spec. (rozhodnutí 30)

Rozhodnutí o nepřijetí – uchazeč se nedostavil k přijímacímu řízení (rozhodnutí 90)

Rozhodnutí generovaná na základě kódu rozhodnutí jsou ve frm 89006 Nabídka tiskových sestav (přístupný přes ikonkou ) pod společným názvem Rozhodnutí o přijímacím řízení 2020 (nové Rozhodnutí o přijetí na základě přijímací zkoušky - kód 10 - jsme zde zpřístupnili při minulém upgradu). Doporučujeme si nejdříve sestavy vyzkoušet v testovací verzi, abyste jim zbytečně nepřiřadili číslo jednací jdoucí do spisové služby.

4)      Přij.říz. – 81001 - nová tlačítka pro rychlý seznam. Do frm 81001 Přehled a soupis přihlášek jsme přidali funkci pro tvorbu rychlého filtru pro snazší výběr uchazečů z dlouhého seznamu pomocí tlačítek  obdobně jako je ve frm 82010 Přehled studentů. Podrobný popis je v minulém upgradu v bodě (7). Ve funkcionalitě ve frm 81001 je jediný rozdíl v posledním kroku, když chcete rychlý filtr zrušit (ne smazat) a vrátit se do přehledu uchazečů. Zůstává v platnosti možnost použít tlačítko  a kromě toho můžete filtr zrušit přímo i na tlačítku , které se poté, když s jeho pomocí zobrazíte filtr ve frm, změní na  a filtr můžete zrušit přímo zde:

Vyzkoušejte, prosím, který ze způsobů vám bude více vyhovovat, a podle toho můžeme příp. obě funkcionality v obou frm sjednotit.  

5)      Přij.říz. – 81002 (soupis programů) – varovná hláška při změně průběhu. Do frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme na položku Kód PZK přidali varovnou hlášku pro případ, kdybyste měnili přiřazení průběhu poté, kdy je již do iKOSu stažena minimálně jedna přihláška do stejného typu programu v probíhajícím přijímacím řízení. Nový průběh se totiž přiřadí i k již staženým přihláškám, které při stažení získaly původní průběh automaticky.

6)      Přij.říz. – 81101 (hlášení pro MŠMT) – zohledněny nové kódy rozhodnutí o přijetí. Ve statistice o přijímacím řízení pro MŠMT, kterou generujeme z formuláře 81101 Hlášení pro MŠMT obvykle v dubnu a listopadu, jsme zohlednili doplnění nových kódů pro přijetí / nepřijetí. O úpravě číselníku Rozhodnutí o přijetí jsme informovali v letošním únorovém upgradu v bodě (3).  

7)      SiP – vkládání kurzů pouze ručně na web. Na web Study in Prague lze vkládat údaje ručně nebo automaticky exportem, obojí režim nelze kombinovat. Režim lze zvolit zvlášť pro programy a zvlášť pro kurzy. ČVUT se u kurzů rozhodlo pro ruční vkládání. V číselnících pro studijní programy a obory / specializace ve frm 80105 proto neumožníme jiný typ zpřístupnění pro SiP než A (= automatický export programů / oborů / specializací) nebo NULL (neexportovat). Jde o položku v Detailu programu / oboru / specializace v bloku pro SiP:

8)      Kosi – události studenta. Do studentského webového kosi jsme přidali na stránku Osobní údaje do bloku Údaje o studiu informace o vybraných událostech studenta. Výběr událostí k zobrazení určuje fakulta nastavením v číselníku událostí ve frm 80105. Viz též bod (1). Níže je ukázka, jak vidí událost u sebe student a jak referentka:

9)       Kosizpřístupněn rozvrh zapisovaného předmětu.  Do studentského webového kosi jsme nasadili novou funkcionalitu, kdy se v detailu předmětu, který si chce student zapsat, zobrazí i rozvrh předmětu. Funkcionalita zajišťuje větší komfort při zápisu předmětů, zvláště v případě, když student chce doplnit předmět do již svého vytvořeného rozvrhu.

10)   Kosi – promítnutí nového modulu rozvrhů z iKOSu. Ve studentském i učitelském webovém kosi jsme dokončili některé úpravy, které souvisí se zprovozněním nového modulu rozvrhů v iKOSu v loňském roce. Nový modul umožňuje především zadávat rozvrh po minutách a také na konkrétní rozvrhové týdny. Studenti tak mohou vidět svůj rozvrh po týdnech, nejen kompletně za semestr. Učitelé si mohou zobrazit svůj osobní rozvrh nebo se podívat na rozvrh místností při vypisování termínů. (Minutový a týdenní rozvrh se na web promítne pouze tehdy, pokud fakulta nový modul rozvrhu využívá, tj. má nastaven harmonogram semestru.)

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.