Do verze 20.05 nasazené 29. 5. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Úpravy týkající se nového modulu přijímacího řízení vyplynuly především z jednání pedagogických proděkanů a z online presentací modulu pro zástupce studijních oddělení fakult. Pro referentky doktorského studia je zajímavý bod (14).

1)      Číselníky – 80105 – STUD_PROGRAMY – úprava rychlých filtrů. Ve formuláři 80105 Správa číselníků jsme v číselníku STUD_PROGRAMY upravili rychlé filtry. Nově jsou definovány takto:

       .

      „Brzy končící“ jsou ty, které mají platnost menší než 6 měsíců.

2)      Číselníky – 80105 – STUD_OBORY_SPEC – úprava specializací. Ve frm 80105 Správa číselníků jsme v číselníku STUD_OBORY_SPEC upravili záložku Detail pro specializace. Specializaci lze přiřadit pouze k jednomu programu a z tohoto programu se také dotahují hodnoty vybraných položek, které budou u specializace needitovatelné. Tyto položky jsou označeny hvězdičkou (*). Úprava vyplývá z rozdílné definice vztahu „nový“ program – specializace (specializace může být navázána pouze na jeden program) oproti „starý“ program – obor (jeden obor může být u více programů).

3)      Přij.říz. – 81008 – nový frm pro SEZPZK. Pro usnadnění práce s číselníkem SEZPZK jsme vytvořili nový formulář 81008 Seznam přijímacích zkoušek, který jsme v menu iKOSu umístili do bloku přijímací řízení. Nový formulář odkazuje na SEZPZK v číselnících a nemusíte již přecházet do jiného bloku a vyhledávat SEZPZK mezi číselníky, chcete-li s ním pracovat. S číselníkem lze tedy nově pracovat na dvou místech, v novém frm 81008 i ve frm 80105 Správa číselníků, kde si ho musíte nejprve vyhledat.

4)      Přij.říz. – 81008 (SEZPZK ) – možnost zcela smazat PZK. V číselníku SEZPZK jsme umožnili kompletní smazání založeného průběhu přijímací zkoušky (PZK). Chcete-li, aby byl PZK zcela odstraněn, musíte nejdřív zrušit nastavení průběhu na záložce Parametry přijímacích zkoušek. Pokud sepsané části přijímací zkoušky na této záložce ponecháte, celé PZK se pouze zneplatní, ale nezmizí.

5)      Přij.říz. – 81008 (SEZPZK ) – proměnné pro datum, čas a místo přijímací zkoušky V číselníku SEZPZ jsme umožnili vložit do popisu souhrnného řádku proměnné uvozené $, s jejichž pomocí je dáno datum, místo a čas, kdy byla tato část zkoušky konána, platné pro konkrétního uchazeče. Tyto proměnné jsou:

$term1_datum$ , $term1_cas$ , $term1_misto$
$term2_datum$ , $term2_cas$ , $term2_misto$
$term3_datum$ , $term3_cas$ , $term3_misto$.

Jejich hodnoty se berou z hodnot termínů nadefinovaných ve frm 81020 Vypsání termínů a promítnutých ke konkrétnímu uchazeči ve frm 81001. Př.:

 

Průběh v SEZPZK:

 

 

V iKOSu je uchazeč, který tento průběh má, přiřazen na tyto termíny:

 

 

Do Rozhodnutí, část Odůvodnění, se dotáhne datum a čas z těchto termínů, které jsme definovali proměnnými v SEZPZK (definovali jsme datum a čas, ne místo):

 

Stejné údaje se dotáhnou i do Protokolu o přijímacím řízení.

 

6)      Přij.říz. – 81020 (termíny) – místnosti – výběr přes název – doplněna adresa. Na základě potřeb především přesného a srozumitelného určení místa konání v pozvánkách na přijímací zkoušku jsme provedli několik úprav ve frm 81020 Vypsání termínů:

·                    Doplnili jsme sloupec Adresa místnosti; zde je needitovatelná a dotahuje se z frm 89101 Soupis místností. Pokud chybí a potřebujete ji doplnit, obraťte se, prosím, na správce aplikace (STSAP) nebo rozvrháře fakulty (STROF). Tato adresa se nově tiskne do pozvánky k přijímací zkoušce.

·                    Nově se místnost vybírá ve sloupci Název místnosti (Náz.míst.); ostatní identifikační údaje (číslo, typ a adresa místnosti) se dotahují z frm 89101. Dle dohody se na pozvánce k přijímacím zkouškám nebude tisknout číslo, ale název místnosti, který si u vybraných místností fakulty upraví tak, aby byl uchazečům srozumitelný. K této úpravě se přistoupilo proto, že číslo místnosti na pozvánkách nevyhovovalo všem fakultám a jako jedinečný identifikátor místnosti v IS ČVUT nelze měnit.

7)      Přij.říz. – tištěné sestavy – menší úpravy. Na základě požadavků z online presentací jsme graficky upravili rozhodnutí o ne/přijetí tištěná z frm 81001, aby se, pokud je to možné, vešlo na jednu stránku. U všech typů sestav tištěných z přijímacího řízení (rozhodnutí, pozvánky, přísliby) jsme drobně upravili hlavičku.

8)      Přij.říz. – pozvánky na přijímací zkoušku – do spisové služby – vidět v 82202. Upravili jsme tisk pozvánky na přijímací zkoušku stejně jako u vydání rozhodnutí, tzn., že nově dostanou vytištěné pozvánky ČJ a půjdou do spisové služby s přiděleným PID. Metadata vytištěné pozvánky uvidíte ve frm 82202 Přehled dokumentů, kde jsou dokumenty z KOSu evidované ve spisové službě. Ve frm 82202 je pozvánce přidělen ve sloupci typ dokumentu kód 10. ČJ pozvánky a datum jejího tisku jsou důležité pro rozhodnutí o nepřijetí 21, 23 a 24, kde je odstavec odkazující na výzvu o doložení potřebných dokumentů, která je součástí pozvánky. Konkrétní výzva je tak specifikována ČJ a datem tisku konkrétní pozvánky.

9)      Přij.říz. – příslib přijetí – do spisové služby – vidět v 82202. Stejným způsobem nově posíláme do spisové služby i přísliby přijetí se zkouškou i bez zkoušky, čili budou mít své ČJ a PID. Ve frm 82202 Přehled dokumentů je najdete s typem dokumentu 11; protože u příslibu se zkouškou i bez zkoušky jde o jeden typ dokumentu, můžete vydat jeden nebo druhý, ale ne oba pro jednoho uchazeče. 

10)   El.přihláška – podpis a datum na papírové dle parametru. Provedli jsme úpravu v papírových přihláškách generovaných z webové přihlášky. Nově se na nich zobrazuje kolonka Podpis uchazeče a Datum podpisu podmíněně v závislosti na nastavení parametru WPR.STAHUJ_PLACENE_TOLERANCE. Je-li zapnut, tj. fakulta využívá nový modul přijímacího řízení s automatickým stahováním uzavřených a zaplacených přihlášek do KOSu, tyto kolonky se NEzobrazí.

11)   El.přihláška – kontrola na duplicitu podání u jednoho uchazeče. Do webové přihlášky jsme přidali kontrolu na možnou duplicitu přihlášek jednoho uchazeče, který ať už omylem nebo kvůli opravě může sepsat dvě přihlášky do téhož programu / oboru / specializace. Kontrola je vázána na rodné číslo (u cizinců datum narození) a e-mail. V případě, že KOS zjistí takovou duplicitu, upozorní uchazeče, že pravděpodobně podává dvě zcela totožné přihlášky, a aby zaplatil pouze jednu.

12)   El.přihláška - bakaláři - zobrazení dodání výsledků ze střední školy. Do webové přihlášky jsme přidali úpravu, aby o ověření dodaných známek a průměrů ze střední školy (v iKOSu ve frm 81001 na záložce Kontrola známek) byl informován i uchazeč a měl tak jistotu, že požadované výsledky ze střední školy (kromě maturitního vysvědčení, které spadá do administrativních povinností) v pořádku dorazily. Tato informace se ve webové přihlášce zobrazí v závislosti na parametru WPR.ZOBRAZ_D_SLOUPCE.

13)   El.přihláška – zobrazení výsledků přijímacího řízení – nově podle SEZPZK. Ve webové přihlášce jsme upravili způsob zobrazení výsledků přijímacího řízení uchazeči. Jestliže pracujete se SEZPZK, uchazeči uvidí ve své webové přihlášce výsledky z jednotlivých dílčích částí průběhů přijímacích zkoušek, tak jak je mají přiřazeny. Platí, že v dílčí části se způsobem hodnocení BODY se výsledky zobrazí jako počet bodů; v dílčí části se způsobem hodnocení ANO / NE se výsledky zobrazí jako ANO (je-li v iKOSu „1“) nebo NE (v iKOSu je „0“); dílčí část se způsobem hodnocení PREVOD se nezobrazí. Uchazeč uvidí pouze ty dílčí části průběhu, u kterých má hodnocení vyplněno.

Jestliže SEZPZK nepoužíváte, uchazeči uvidí ve své webové přihlášce celkový počet bodů, který získali u přijímací zkoušky, dotažený ze sloupce Hodn. (hodnocení celkové). Tento způsob zobrazení se používal i před zavedením číselníku SEZPZK.

14)   Studenti – narušená doba studia. V iKOSu jsme zohlednili tzv. narušenou dobu studia podle nového zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Jde o dobu mezi 1. 3. 2020 a 31. 8. 2020, kdy se studenti v důsledku koronavirové situace nemohou zúčastnit řádné výuky. Narušenou dobu studia jsme zohlednili v hlášení pro SIMS, ve výpočtech pro delší studium a výpočtu celkové maximální doby studia: do maximální ani standardní doby studia se nezapočítává a je v ní pozastaveno vydávání výměrů poplatků za delší studium. Pozastavení vydání výměrů studentům, kteří překročí (překročili) standardní dobu studia v narušené době, vyplývá ze zákona, vydávání výměrů studentům, kteří překročili standardní dobu studia před narušenou dobou, bylo pozastaveno na základě konsensu zodpovědných osob za oblast studia na ČVUT.  Narušená doba je v iKOSu ošetřena globálními parametry, ze strany uživatelů není potřeba nic nastavovat.                        

15)   Předměty – 85102 (vypisování) – nová exportní a filtrační položka „typ“. Do frm 85102 Vypisování předmětů jsme mezi exportní a filtrační položky přidali Typ předmětu dle ECTS. Údaj se bere z typu předmětu uvedeném ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů na záložce detail předmětu. Nejde tedy o typ předmětu v závislosti na studijním plánu. Požadavek přišel z FBMI.

16)   Místnosti – 89101 – SAP,ROF – doplněna adresa. Do frm 89101 Soupis místností jsme doplnili sloupec Adresa kvůli úpravě popsané v první odrážce bodu (6).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.