Do verze 20.09 nasazené 2. 10. 2020 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia může být mj. zajímavý bod (2).

1)      Parametry – 80103 – ZRKRED podle typu studia. Ve frm 80103 Správa parametrů jsme u parametrů ZRKRED, ZRKRED1 a ZRKRED2, které stanovují limit kreditů pro zápis do rozvrhu, umožnili jejich rozlišné nastavení podle typu studia.

2)      Číselníky – 80105 – Události – nová událost I53. Do číselníku UDALOSTI jsme přidali novou informativní událost I53 posunutí z důvodu COVIDu. Hodnotou události může být libovolný text; naše doporučení je dávat do hodnoty parametru datum, dokdy je určitá studijní povinnost posunuta, a do poznámky uvést, o kterou studijní povinnost jde. Podnět přišel z FSv.

3)      Přij.říz. – 81001 – odstraněny 3 staré sestavy. Z tiskových sestav generovaných z frm 81001 Přehled a soupis přihlášek přes ikonku  z frm 89006 Nabídka tiskových sestav jsme odstranili staré sestavy Oznámení o výsledku přijímacího řízení, Pozvánka k přijímací zkoušce a Rozhodnutí o přijímacím řízení. Tyto sestavy jsou nahrazeny novými, které jsme zprovoznili v rámci nového modulu pro přijímací řízení.

4)      Přij.říz. – 81001 – nová exportní položka: č. PID. K exportním položkám z frm 81001 jsme přidali Číslo PID z dokumentu „Rozhodnutí o přijímacím řízení“. Podnět z FSv.

5)      Přij.říz. – 81002 (soupis programů) – nová položka: min. kapacita – rozhodnutí 30. Do frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme na obě záložky, tj. jak pro programy, tak pro obory / specializace, přidali nový sloupec Km. (minimální kapacita) pro uvedení minimálního počtu zájemců o program / obor / specializaci, kdy se tyto budou otvírat. Toto číslo se využije v odůvodnění rozhodnutí 30, Rozhodnutí o nepřijetí kvůli malému zájmu o program / obor / spec. Pokud minimální kapacita není ve frm 81002 vyplněna, tiskne se v části „Odůvodnění“ původní, dosud používaný, obecný text.

6)      El.přihl. – 81002 – nová položka: Výsledky od – přebíjí zobrazení podle WPRVYSL. Do frm 81002 Webová přihláška – soupis programů jsme na obě záložky přidali nový sloupec Výsledky od. Datum v tomto sloupci určuje, odkdy má uchazeč o daný program / obor / specializaci vidět výsledky ve své webové přihlášce, a přebíjí datum uvedené v parametru WPRVYSL. Datum uvedené u oboru / spec. přebíjí i datum u programu, je-li uvedeno.

7)      El.přihl. – 80103 (parametry) - nový parametr pro sběr kontaktní adresy Pro elektronickou přihlášku jsme zavedli nový parametr WPR.ADR_KON_MIMO_CR. Bude-li na fakultě zaveden a nastaven na hodnotu A, bude možno sbírat od uchazečů kontaktní adresy mimo ČR. Doposud mohli uchazeči uvádět pouze kontaktní adresy v ČR.

8)      Studenti-narušená doba studia – generování poplatků. V dopise k upgradu 20.05 v bodě (14) jsme vás informovali o zohlednění tzv. narušené doby studia, období mezi 1. 3. 2020 a 31. 8. 2020, kdy se studenti v důsledku koronavirové situace nemohli zúčastnit řádné výuky, a bylo pozastaveno vydávání výměrů studentům, kteří překročili standardní dobu studia. Od 1. 9. platí úprava, kdy studentům, kterým byl v narušené době studia vyměřen první poplatek za překročení standardní doby studia, se tento výměr nevydal a došlo k posunutí jeho vydání o půl roku; studentům, kterým byl vyměřen navazující poplatek, byl výměr v KOSu vygenerován automaticky jako prominutý. Podrobněji jste byli informováni zvláštním dopisem od ing. Kubína 3. 9. 2020.

9)      Studijní plány – STSSP – frm 84102 kompletně nahrazen novým 84501. Z provozu stáhneme starý frm 84102 Příprava studijních plánů. Doposud ještě fungoval souběžně s novým stejnojmenným frm  84501, o jehož nasazení jsme informovali v dopise k upgradu 20.06 v bodě (9). Správci studijních plánů byli o nasazení nového frm a o chystaném stažení starého informováni zvláštními dopisy.

10)  Předměty – 85102 – STRFK, STROK – změna příznaku pro zákaz zrušit zapsaný předmět. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů na záložku Zapsaní studenti jsme do pravého dolního rohu přidali tlačítko pro . Tímto tlačítkem mohou role STRFK (referent katedry) a STROK (rozvrhář katedry) změnit u vybraných studentů příznak, zda zakázat studentovi zrušit zapsaný předmět. Úprava vzešla z podnětu z FIT.

11)  Předměty – 85102 – hodnocení studenta – nová exportní položka: soukromý email. Ve frm 85102 Vypisování a klasifikace předmětů na záložku Hodnocení studenta jsme k exportním položkám přidali soukromý email studenta. Název položky v seznamu exportních položek je Student – email soukromý. Starou položku se školním mailem jsme přejmenovali na Student – email školní. Podnět přišel z FA.

12)  Rozvrhy – 85313 - prohlížení místností – doplněny termíny Z a ZK a jednorázové akce. Ve frm 85313 Prohlížení rozvrhu místností v detailu rozvrhu jednotlivých místností nově promítáme kromě rozvrhu pravidelné výuky jednotlivých předmětů také termíny zkoušek a zápočtů (vyznačené fialově) a jednorázové akce (tmavě modré). Aby se Vám termíny a akce promítly do týdenních rozvrhů, je třeba mít nastaven harmonogram semestru ve frm 86304.

13)  Emaily z iKOSu – 89009 - historie – nově doplněna metada o příloze. Ve frm 89009 Odeslání emailu (přístupný přes tlačítko  ve formulářích se seznamem studentů, např. 82010, 83052, 82307, nebo učitelů, např. 89004) jsme provedli úpravu v historii vámi odeslaných mailů (záložka Historie) pro lepší kontrolu, zda jste nezapomněli přiložit přílohu a jakou. Nově se u mailů, ke kterým jste přidali přílohu, objeví tato informace v detailu emailu. (Týká se pouze emailů odeslaných po úpravě, u starých se info neobjeví.)    

14)  iKOS – nová uživatelská role Uživatel Archivu ČVUT. V KOSu jsme založili novou uživatelskou roli Uživatel Archivu ČVUT (STARV). Role je automaticky přidělena vedoucí(mu) Archivu ČVUT nebo na vyžádání přes IDM se schválením pí prorektorky pro studium. Uživatel s touto rolí uvidí pouze frm 82010 Přehled studentů se studenty, kteří ukončili své studium před více než 10 lety. STARV může údaje o těchto studentech prohlížet a příp. vytisknout výpis absolvovaných předmětů a duplikáty diplomu a jeho dodatku.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.