Do verze 20.12 nasazené 8. 1. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia je určen bod (7).

1)      Číselníky – 80105 – STUD_OBORY_SPEC – specializace – editace katedry. Ve frm 80138 Studijní obory / specializace na vš (přístupný z frm 80105 Správa číselníků pod kódem STUD_OBORY_SPEC) jsme na záložce Specializace – detail  umožnili editaci položky Katedra. Tato položka byla nyní u specializací needitovatelná a přebírala se ze studijního programu. Úpravu jsme provedli na žádost FEL a FIT.

2)       Přij.říz. – 81001 – přehled – doplněn ext. kód prog. a další drobné úpravy. Ve frm 81001 Přehled a soupis přihlášek nasadíme na záložce Přehled několik menších úprav:

·      Do vlastních sloupců přidáme nový sloupec s externím kódem programu (Ext. kód prog).

·      V souvislosti s přidáním nového sloupce provedeme pár drobných úprav (zúžení sloupce s názvem programu a úprava příslušných bublinkových nápověd).

·      Fixní položky Č. uchazeče a Adresa v levé části frm přesuneme za horizontální posuvník do vlastních sloupců.

·      Odstraníme navigační statický text  nad sloupci pro tisk. Vzhledem k tomu, že uspořádání vlastních sloupců se může měnit, neplnil dobře svůj účel.

3)      Přij.říz. – 81030 (hromadné akce) – vypisování termínů – přidán přepínač pro všichni / vybraní. Ve frm 81030 Přihlášky – hromadné akce (přístupný z frm 81001 přes tlačítka  nebo ) jsme do podformuláře pro hromadné vypisování termínů (pod tlačítky , , ) přidali přepínač pro určení, zda chcete rozřazovat všechny uchazeče z přehledu nebo jen vybrané:

Požadavek přišel z FELu.

4)      El.přihláška – revidována anglická verze. Do elektronické přihlášky jsme nasadili nové revidované překlady pro anglickou verzi. Překlady byly revidovány rodilým mluvčím.

5)      Přij.říz. – podpora distanční formy – nahrávání souborů přes el.přihlášku. Zavedli jsme podporu pro distanční přijímací řízení. Uchazeči budou mít možnost nahrát svá portfolia a jiné požadované materiály přes elektronickou přihlášku a tyto nahrané soubory se promítnou do detailu přihlášky ve frm 81001. Pro zprovoznění této funkce je potřeba založit a nastavit parametry WPR.NAHRAVAT_SOUBORY a WPR.NAHRAVAT_SOUBORY_MAX_SOUBOR ve frm 80103 Správa parametrů.  

 

Parametr WPR.NAHRAVAT_SOUBORY určuje, kde bude mít uchazeč možnost soubory nahrávat:

hodnota PRIHLASKA – formulář pro nahrání bude v elektronické přihlášce v oddíle „vzdělání“;

hodnota PRIJIMACKY – formulář pro nahrání se zobrazí na poslední stránce po uzavření přihlášky;

hodnota PRIHLASKA,PRIJIMACKY – formulář pro nahrání se zobrazí na obou místech.

 

Parametr WPR.NAHRAVAT_SOUBORY_MAX_SOUBOR určuje maximální povolený rozsah jednoho přikládaného souboru v MG. Doporučená hodnota je 20.

 

Níže je ukázka, jak zprovoznění funkce vypadá v elektronické přihlášce a ve frm 81001:

 

 

6)      Studenti - poplatky za delší studium – úprava počítání vydaných výměrů. Upravili jsme počítání vydaných výměrů pro poplatky za delší dobu studia u jednoho studenta. Nově do tohoto počtu nezahrnujeme prominuté výměry, které zasahují do narušené doby studia. Přehled všech výměrů jednoho studenta (započítaných i nově nezapočítaných) je vidět ve frm 83050 nebo 83052 na záložce Výměry studenta. Úprava výpočtu byla provedena na žádost pí prorektorky pro studium.

7)      Doktorské studium – RDS, SAP - 89004 (soupis učitelů) – zmocněnec oborové rady pro program. Ve frm 89004 Soupis a editace učitelů na záložce Soupis učitelů  jsme do bloku Funkce učitele (ve frm vlevo dole) přidali sloupec Kód programu. V tomto sloupci můžete vybrat studijní program pro funkci Zmocněnec oborové rady, chcete-li ji přidělit předsedovi oborové rady programu. Na jednom řádku můžete k této funkci přiřadit buď program, nebo obor, tzn., je-li učitel zároveň předsedou ORO i ORP, musíte mu funkci přidělit dvakrát. Odpovědní referenti pro doktorské studium byli o úpravě informováni zvláštním dopisem.

8)      Integrace KOS a Teams – SAP, ROF, RFK, ROK - správa týmů přes KOS – nový frm 84010.  V menu iKOSu v bloku evidence a vypisování předmětů zpřístupníme nový formulář 84010 Pravidla vytváření týmů MS Teams. Formulář slouží k podání požadavku na založení týmů pro distanční výuku v Teamsech. Sepsané požadavky budou validovány na straně KOSu a v případě jejich správnosti  1x denně v Teamsech analyzovány a zohledněny (např. založení / smazání týmu, aktualizace členů týmu atp.) K integraci mezi KOSem a Teamsy dojde v polovině ledna, již nyní ale budete moci své požadavky na založení týmů zakládat. O integraci budeme fakulty informovat a poté již, prosím, nezakládejte požadavky ohledně týmů v Teamsech do Helpdesku, tak jako tomu bylo dosud. Agendu týmů v Teamsech si budou fakulty / katedry spravovat samy přes uvedený formulář. S frm 84010 mohou pracovat role správce komponenty (STSAP) a rozvrhář fakulty (STROF) na úrovni fakulty a rozvrhář katedry (STROK) a referent katedry (STRFK) na úrovni fakulty.

Návod je v nápovědě iKOSu na https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php?title=84010#PAGE_11 , kam se dostanete přes ikonku  ve formuláři.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.