Do verze 21.03 nasazené 9. 4. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia jsou určeny body (9), (10), (11), zajímavé pro ně mohou být také body (5), (6), (7) a (16).

1)      Číselníky – 80105 – STUD_PROGRAMY - výběr zobrazení oborů / spec. Do číselníku STUD_PROGRAMY (přístupný přes frm 80105 Správa číselníků) na záložku Detail přidáme do bloku Obory/specializace programu překlikávátko pro výběr zobrazení všech nebo platných nebo zrušených oborů / specializací daného programu; defaultně je nastaveno zobrazení platných. V rámci „všech“ budou vidět i připravované. Podnět pro úpravu přišel z FITu.

2)      Číselníky – 80105 – STUD_PROGRAMY – nový sloupec s počty studentů. Do číselníku STUD_PROGRAMY na záložku s přehledem programů přidáme sloupec s počty studentů daného programu (Stud) obdobě jako je již v číselníku STUD_OBORY_SPEC.

3)      Číselníky – 80105 – UDALOSTI – nová událost U60. Do číselníku UDALOSTI (frm 80105 Správa číselníků) jsme přidali novou událost U60 - Ukončení CŽV a kurzů. Tato událost je určena pro ukončení „studia“ v programech, které nejdou do matiky.

4)      Přij.říz. – 81002 (programy pro web přihlášku) – sepsat více řádků pro jeden program. Nasadíme úpravu ve frm 81002 Webová přihláška – soupis programů, aby bylo možno sepsat pro jeden studijní program s unikátním externím a interním kódem více řádků s různými atributy. Umožní vám to např. sepsat zvlášť podmínky přijímacího řízení pro presenční a kombinovanou formu studia. Ve webové přihlášce se potom program nabídne tolikrát, kolik variant (řádků) bylo pro něj ve frm 81002 sepsáno. Doposud bylo možné pro jeden studijní program sepsat podmínky pouze jednou. V případě, že vypíšete studijní program na více řádcích a pro tento program chcete také sepsat obory / specializace na další záložce, musíte ke každé variantě programu sepsat jeho obory / specializace zvlášť. Požadavek vznesly FBMI a FIT.

5)      Studenti - VSO, RSO, RDS – 82012 (základní údaje) – editace soukromého mailu u ukončených. Nasadíme úpravu umožňující editaci soukromé mailové adresy (položka Email soukromý) ukončených studentů ve frm 82012 Základní údaje studenta (záložka ve frm 82010 Přehled studentů). Požadavek přišel z FBMI.

6)      Studenti - VSO, RSO, RDS – 82010 – potvrzení o studiu s pečetí -  kontrola změny formy studia. Zavedeme novou kontrolu na změnu formy studia během akademického roku při tisku elektronického potvrzení o studiu s pečetí. Při změně formy studia během akademického roku uvidí referent v iKOSu upozornění na tuto změnu v dialogovém okně před tiskem potvrzení z frm 82010. Na úpravě ve webovém kosi pro studenty, aby student v takovém případě nemohl potvrzení vygenerovat a obrátil se na svou referentku, pracujeme. Úprava byla dojednána na poradě pedagogických proděkanů.

7)       Studenti - VSO, RSO, RDS – 82010 – úpravy v Transcript of Records. Z frm 82010 Přehled studentů zpřístupníme upravené sestavy Transcript of Records česky / anglicky. Úpravy byly provedeny podle zadání pí prorektorky pro bakalářské a magisterské studium.

8)      Studenti - VSO, RSO – 82010, 82307 - nová sestava Evidenční list absolventů. K tiskovým sestavám ve frm 82010 Přehled studentů a 82307 Přehled studentů SZZ jsme přidali sestavu Evidenční list absolventů, kterou lze vygenerovat jako dokument PDF nebo tabulku v Excelu. Sestava se vygeneruje pro absolventy, které zaškrtnete na přehledu. Je přístupná pro role vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO, STRSO).

9)      Doktorské studium – RDS, RKD – oprava pojmů katedra doktoranda a školící pracoviště ve formulářích. Opravili jsme terminologii pojmů katedra doktoranda a školící pracoviště, s kterými se věcně pracovalo správně, ale formálně byly v některých formulářích tyto pojmy zaměněny. Oprava byla konzultována s referentkami zodpovědnými za doktorské studium na fakultách. Opravy návěští a / nebo bublinkových nápověd těchto dvou položek se promítnou ve frm 81001 na záložce Detail přihlášky, 82013 Studijní údaje, 82021 ISP přehled a 82023 ISP detail. Rovněž se promítnou do tištěného ISP a do terminologie schvalovacího procesu.

10)  Doktorské studium – RDS – 82021 (přehled ISP) – úprava v tištěném ISP. Nasadíme úpravu v tištěném ISP doktoranda, který se tiskne z frm 82021 ISP přehled. Všechny zde uvedené termíny se nově budou tisknout v podobě celého kalendářního data (doposud se některé tiskly pouze ve tvaru MM/RRRR). V tabulkách s předměty se do kolonky Termín dokončení vytiskne datum z položky Termín v detailu ISP (frm 82023) tak jako dosud nebo nově koncové datum semestru, v kterém má být předmět absolvován a který je uveden v položce Sem v detailu ISP. Úprava byla provedena na základě požadavku z FITu.  

11)  Doktorské studium – RDS – 82023 (ISP detail) – změna editace plánovaného termínu a semestru u předmětu.  V ISP doktoranda (frm 82023 ISP detail) umožníme přímou editaci termínu a semestru, kdy má být předmět absolvován, bez předchozího smazání a opětovného zavedení předmětu, jak to bylo doposud. Termín a semestr lze takto nově editovat na záložce Zápis předm. v položkách Pl. sem a Termín. Na téže úpravě pro doktorandy ve webovém kosi se pracuje. Termín a semestr lze zatím editovat pouze v případě, že je ISP ve stavu „návrh – příprava doktorandem“. Požadavek z FSv.

12)  VŠKP – 82027 – přidána položka Osobní číslo. Do frm 82027 VŠKP studenta přidáme pro snadnější identifikaci studenta při vyhledávání položku Osobní číslo. Požadavek z FSv.

13)  Poplatky za delší studium – 83054 – aktualizace pro AR 21/22. Ve frm 83054 Poplatky - částky jsme aktualizovali částky za delší studium platné pro akademický rok 2021/2022 podle oficiálního rektorátního dokumentu vydaného 16. 2. 2021.

14)  Rozvrhy – tisk a přístup do 85310 z 82010 – defaultně aktuální semestr.  Nasadíme malé vylepšení pro tisk rozvrhu a vstup do frm 85310 Rozvrh – detail z frm 82010 Přehled studentů (Tisk rozvrhu a frm 85310 je odtud přístupný přes tlačítko  na levé svislé pracovní liště nahoře.) Nově bude v dialogovém okně po kliknutí na tlačítko kurzor defaultně umístěn na aktuální semestr pro okamžitý výběr aktuálního rozvrhu. Požadavek z FELu.

15)  Rozvrhy – 86320 – změna názvu formuláře. Frm 86320 Export rozvrhu přejmenujeme na 86320 Import a export rozvrhu. O doplněné funkci pro import do tohoto formuláře jsme informovali v minulém upgradu 21.02 v bodě (8).

16)  Management – 89401 – nová sestava Neúspěšní studenti. Do frm 89401 Sestavy pro management jsme na záložku Absolventi přidali novou sestavu Neúspěšní studenti. Statistiku neúspěšnosti lze zobrazit podle semestrů nebo akademických roků a neúspěšná ukončení jsou sčítána po skupinách podle události ukončení. Sestava je přístupná rolím vedoucí nebo referent studijního oddělení (STVSO a STRSO) s údaji za bakalářské a magisterské studium na fakultě, rolím referent pro doktorské studium a uživatel údajů o doktorandech (STRDS a STUDK) s údaji za doktorské studium na fakultě, roli uživatel údajů o studentech (STUST) s údaji o všech typech studia za fakultu a roli uživatel rektorátu (STREK) s údaji o všech typech studia za celou školu.

17)  iKOS – nová uživatelská role Knihovník. Založili jsme novou uživatelskou roli v iKOSu – Knihovník (STKNI). Role je přidělena na úrovni rektorátu. Uživatel s touto rolí má přístup k údajům ve frm 84001 Přehled a soupis předmětů a k údajům ve frm 82037 Přehled VŠKP a frm 82027 VŠKP studenta. Všechny formuláře má přístupné pouze pro čtení. Kromě toho tak jako všechny role v iKOSu může prohlížet rozvrhy studentů, učitelů, místností a předmětů ve frm 85311 – 85314. Role byla vytvořena na žádost Ústřední knihovny ČVUT pro lepší plánování nákupu a vydávání literatury (přehled doporučené literatury u předmětů) a pro kontrolu stavu VŠKP v DSpace (přístup k VŠKP).

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.