Do verze 21.04 nasazené 30. 4. 2021 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referenty doktorského studia jsou určeny body (4), (5) a (6), zajímavé mohou být také body (3) a (7).

1)      Přij.říz. – 81001 – malá změna v odůvodnění rozhodnutí 23. V Rozhodnutí o přijímacím řízení, které se tiskne z formuláře 81001 Přehled přihlášek, jsme upravili text v odstavci odůvodnění pro rozhodnutí s kódem 23 - Nepřijat pro nedoložení požadovaného předchozího vzdělání. V textu chybělo důležité slůvko požadované. Celá věta v odůvodnění rozhodnutí 23 nyní zní: Nepředložil(a) jste spolu s přihláškou ke studiu potvrzení o požadovaném ukončeném předchozím vzdělání. Požadavek z FSv. 

2)      Přij.říz. – el.přihláška – 81001, 81002, 81003 – online zápisy do studia. V iKOSu a ve webové přihlášce nasadíme úpravy pro podporu online zápisů do studia:

·        Do frm 81002 Webová přihláška - soupis programů doplníme dva nové sloupce Zápis od a Zápis do. Vyplněním sloupce Zápis od zpřístupníte ve webové přihlášce uchazečům do daného programu nový blok pro zápis do studia; hodnota uvedeného kalendářního data zároveň určuje, odkdy má být v tomto bloku aktivní tlačítko pro zápis do studia -  - pro uchazeče s kladným rozhodnutím o přijetí. Jestliže tedy vyplníte datum v budoucnosti, blok pro zápis do studia bude vidět, ale tlačítko pro zápis bude neaktivní a zaktivní se až od uvedeného dne. Datum ve sloupci Zápis do určuje, dokdy má být tlačítko pro zápis aktivní. Po uplynutí vymezené doby bude blok pro zápis do studia stále vidět, ale tlačítko bude neaktivní. Smažete-li datum ve sloupci Zápis od a ponecháte datum pouze ve druhém sloupci, blok pro zápis do studia se v přihlášce skryje; pokud bude vyplněný pouze sloupec Zápis od a ve sloupci Zápis do nebude nic, bude od data ve sloupci Zápis od  tlačítko pro zápis aktivní pořád. Online zápis lze stejným způsobem nastavit i pouze pro obor / specializaci na záložce Obory / specializace programu. (Vzhledem k stále se rozšiřujícímu počtu sloupců zavedeme do frm  81002 horizontální posuvník.)

·        Do frm 81001 Přehled přihlášek doplníme na Přehled nový sloupec ZaOn. Defaultně je v něm hodnota N, pokud uchazeč klikne ve své webové přihlášce na tlačítko , změní se na hodnotu A (uchazeč se přihlásil). Podle tohoto příznaku můžete uchazeče filtrovat.

·        Pro potřebu dalšího filtrování a exportů přidáme do filtračních a exportních položek ve frm 81001 položky Zapsal online (hodnoty A/N) a Zapsal online datum (kdy uchazeč stiskl tlačítko a přihlásil se).

·        Uchazeč uvidí ve své webové přihlášce na stránce se stavem přihlášky nový blok Zápis do studia:

·         Ve frm 81003 Webová přihláška - texty umožníme fakultám vkládat své texty nahoru i dolů do nových kroků 1031 (text se v bloku objeví před stiskem tlačítka) a 1032 (text se v bloku objeví po stisknutí tlačítka).

Úprava byla projednána na pracovních poradách pedagogických proděkanů a vedoucích studijních oddělení. Právě byla dokončena a je možné, že najdete některé nesrovnalosti či nepřesnosti. Rozhodli jsme se ale ji nasadit již při tomto upgradu, abyste měli dostatek času se s ní seznámit a vyzkoušet si ji. Vaše připomínky budou vítány.   

3)      Studenti – 82010 – spec. filtry podle událostí – přidána hodnota události. Ve frm 82010 Přehled studentů přidáme do speciálních filtrů pro události (přístupné přes tlačítko ) nové pole Hod pro hodnotu události. Nově tedy bude možno filtrovat nejen podle události, ale i podle její hodnoty. Do pole není potřeba zapsat exaktní hodnotu, ale podle potřeby pouze její část a doplnit ji „%“ pro rozšířené filtrování. Níže je ukázka nastavení podmínky, která vyfiltruje všechny studenty - doktorandy, kteří mají posunuté termíny kvůli covidu (událost I53) do srpna letošního roku:

4)      Doktorandi – 82013 (stud.údaje) – přidán druhý školitel specialista. Do frm 82013 Studijní údaje (záložka Studium ve frm 82010) přidáme položku Školitel spec. 2 pro doplnění druhého školitele specialisty. Tato položka se promítne i do detailu ISP ve frm 82023 – viz též bod (6). Požadavek z FS.

5)      Doktorandi – 82021, 82023 – ISP – změna editace pro RDS. Nasadíme úpravu editace ISP doktoranda ve frm 82023 ISP detail. Nově budou moci referenti pro doktorské studium na fakultě (role STRDS) editovat i schvalovaný nebo již schválený ISP. V takovém případě budou před editací upozorněni, že schvalují schvalovaný nebo již schválený ISP, a doktorandovi a příslušným schvalovatelům se odešle informační mail o provedené změně. Tato úprava editace se týká i změny termínu / semestru u předmětů v ISP bez nutnosti zrušení a znovu zavedení daného předmětu na záložce Zápis předm. (viz bod (11) v minulém upgradu 21.03). Odpovědné referentky na fakultách byly o úpravě editace ISP podrobně informovány mailem. Úprava byla realizována na základě konzultací a korespondence s referentkami pro doktorské studium na fakultách.

6)      Doktorandi – 82023 – ISP detail – doplněny další položky. Do frm 82023 ISP detail doplníme do bloku Základní informace položku Školitel specialista 2 (položka se plní z frm 82013 – viz bod (4)); do bloku Disertační práce doplníme položku Termín obhajoby odborné studie a na záložku Ped. praxe a pobyty doplníme blok Konference a samostatná vědeckovýzkumná činnost se stejnojmennou položkou ve formě volného textu. Požadavek z FS.

7)      Studenti – 82202 (přehled dokumentů) – ukládání potvrzení o studiu s pečetí. Do frm 82202 Přehled dokumentů se budou nově promítat i elektronická potvrzení o studiu s pečetí. Typ dokumentu je 12 – potvrzení o studiu. Tento dokument se na rozdíl od ostatních nepropisuje do spisové služby.

8)      Předměty – 84010 (výuka přes MS Teams) – doplněna nápověda. Nápověda k frm 84010 Pravidla vytváření týmu MS Teams (na adrese https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php?title=84010#PAGE_11; přístup přes ikonku ) byla doplněna o sekci „Poznámky“ vysvětlující blíže aktualizaci týmů. Požadavek z FELu.

9)      Management – 89401 – přejmenování sestavy, doplněna nápověda. Ve frm 89401 Sestavy pro management:

·           na záložce Přijímačky jsme změnili název sestavy „Vývoj přijímacích zkoušek za dané období“ na přesnější Počty přihlášek po rocích k datu;

·           na záložce Studenti upřesníme nápovědu v sestavách Zájem o studium na vysoké škole podle oborů a Zájem o studium na vysoké škole dle ISCED.

V průběhu instalace nové verze se může stát, že některé funkce budou po krátkou dobu nedostupné. V takovém případě zkuste akci po chvilce znovu. V žádném případě nedojde k zápisu chybných dat nebo k chybným výpočtům.