Do verze 22.07 nasazené 29.7.2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

1)      Doplnění tiskových sestav v anglickém jazyce

Pozvánka k přijímacímu řízení – tisková sestava dostupná z formuláře 81001 Přijímací řízení. Pozor-  tisková sestava pozvánky je v režimu vydání – tzn. vygenerovaný dokument PDF se ukládá v KOSu. V jednu chvíli je možné mít uloženu pozvánku pouze česky nebo pouze anglicky. V případě potřeby úpravy pozvánky je potřeba nejprve původní dokument stornovat ve formuláři 82202. Má-li se současný stav změnit, je potřeba projednat úpravu na poradě proděkanů.

Z české i anglické verze pozvánky byl odstraněn odstavec informující o možnosti požádat o úpravu přijímacího řízení u ELSA, jak bylo dohodnuto na červnové poradě proděkanů a došlo k úpravě hlavičky dokumentu obou verzí na schválenou podobu.

Rozhodnutí o přidělení prospěchového stipendia – tisková sestava je dostupná z formuláře 83030 Stipendia, záložka Seznam studentů. Stejně jako v případě rozhodnutí o přijímacím řízení, musí se i rozhodnutí o přiznání stipendia vydávat primárně česky. V nastavení tisku je nově možnost přidat k českému rozhodnutí překlad v anglickém jazyce, vygenerované rozhodnutí pak bude obsahovat text v obou jazycích.

Potvrzení o absolvování CŽV – tisková sestava je dostupná z formuláře 82010 – Přehled studentů. Před tiskem sestavy je možné vybrat, zda se mají na potvrzení generovat předměty zapsané/absolvované/žádné. Potvrzení nejsou v režimu vydávání – tedy neukládají se do KOSu a nezapisují se informace do SPSL.

2)      Přenesení osobního čísla z webové přihlášky do iKOSu

Uchazeči, kteří již na ČVUT studovali, mají možnost, při zakládání nové přihlášky ke studiu, přihlásit se pomocí svého username a přednačíst si osobní údaje (informovali jsme v upgrade KOS 21.11). K těmto přihláškám nově dotahujeme osobní číslo. Tyto přihlášky jsme také vyloučili z procesu přidělování identit. Uchazeči sice mohou přednačtené údaje v přihlášce upravit, případné rozdíly v údajích se však objeví ve filtru rozporů (ve frm 82010), které lze dodatečně vyřešit ve frm 81009. Při ručním zakládání přihlášek je v tuto chvíli nutné o přidělení identity rozhodnout ručně. Má-li se při ručním zakládání přihlášky řešit identita obdobně jako v el. přihlášce, může být po projednání upraveno.

3)      Vztahy předmětů (upřesnění chování vztahu Q) – formulář 84004  (role RSO, VSO, SSP)-

Vztah Q podmiňuje pořadí klasifikace předmětů A a B, tzn. druhý předmět B nesmí být klasifikován dříve, než byl klasifikován předmět A. Vztah Q je kontrolován při zápisu předmětu (předmět B si lze zapsat, pokud je předmět A již absolvován nebo současně zapsán) v závislosti na nastavení parametru KZI (kontroly zápisu). Při nočním zpracování v závislosti na nastavení parametrů ZKKONZAP a/nebo QSMAZANI, QVAROVANI program hledá studenty, jejichž předmět vztah typu Q nesplňuje a jsou přihlášeni na jeho zkouškový termín.

Nastavení parametrů pro kontrolu vztahu Q:

 ZKKONZAP

Pokud je parametr nastaven na hodnotu ANO, proběhne v nočním zpracování kontrola vypsaných zkouškových termínů s dnešním a zítřejším datem. Kontroluje se, zda mají přihlášení studenti zápočet z předmětu, pro který je termín vypsán a současně, zda mají splněny podmínky vztahu Q. Na základě výsledků kontroly je zkoušejícímu na daném termínu poslán e-mail se seznamem těch, kteří:

- neabsolvovali druhý předmět ve vztahu Q,

- nezískali ze zkoušeného předmětu zápočet.

Jestliže se zkoušející i přes varování rozhodne studenta zkoušet a známku udělit, informační systém mu to umožní.

Pokud není zkoušející vyplněn, e-mail se nikomu nezašle.

 

QSMAZANI

Hodnotou parametru je číslo, které představuje počet dnů, kdy musí mít student před zkouškovým termínem předmětu B, na který je přihlášen, mít absolvovaný předmět A. Pokud student do daného termínu nesplní prerekvizitu Q, bude z termínu v nočním zpracování smazán.

(POZOR  - nastavení tohoto parametru je nezbytné pro zapnutí noční kontroly prerekvizity Q, protože se kontrolují jak vztahy Q k jiným předmětům, tak také ke skupině předmětů. Nastavením parametru se spouští hromadná noční kontrola vypsaných termínů s datem v budoucnu.)

 

Při kontrole se dále používají následující parametry:

QSMAZ - obsahuje text emailu při smazání zápisu studenta na termín,

QVAROVANI - hodnotou parametru je číslo, které představuje počet dnů před zkouškou, kdy systém začne posílat varovné zprávy studentovi, že ještě nemá splněnu podmínku vztahu Q, tj. absolvovaný předmět A,

QVAR - obsahuje text emailu s varováním, že student bude smazán z termínu, pokud nesplní podmínku vztahu Q.