Do verze 22.11 nasazené 2.12.2022 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. Pro referentky/ty doktorského studia je zajímavý bod 3.

1)     Tisková sestava rozhodnutí o přidělení stipendia – frm 83030

Při generování tiskové sestavy Rozhodnutí o přidělení stipendia, která je dostupná z frm 83030 Stipendia, byla přidána možnost současného vložení anglického překladu rozhodnutí.

2)     Oznámení o možnosti převzít písemnost pro typ dokumentu 2 – Upomínka poplatku za studium - frm 82202

Mezi dokumenty, ke kterým je možné vydat oznámení o možnosti převzít písemnost, byla zařazena i upomínka poplatku za studium, typ dokumentu 2, frm 82202 (Obr. 1).

Obr. 1 – Frm 82202

3)     Přehled webových přihlášek - roli RDS bylo zpřístupněno tlačítko "Heslo" - frm 81007

Ve frm 81007 – Přehled webových přihlášek bylo uživatelům s rolí RDS zpřístupněno tlačítko Heslo. To umožňuje nastavení druhého hesla k podaným přihláškám (Obr 2).

Obr. 2

4)     Import údajů pro diplom - frm 82326

Do fr82326 Podklady pro diplom a dodatky byla přidána možnost hromadně importovat údaje Datum tisku prvopisu diplomu, Datum promoce a Evidenční číslo dodatku.


 

Obr. 3

Pro úspěšný import údajů je nutné dodržet následující postup:

  1. Ve frm 82307 budou označeni studenti, ke kterým bude importován některý z uvedených údajů.
  2. V horním menu iKOSu po volbě tlačítka export se otevře nabídka možných položek pro export.
  3. Po stisku tlačítka „jen import“ se nabídka položek omezí jen na ty, které lze následně do KOSu importovat. Položka ID studia (vnitřní identifikátor) musí být zvolena vždy! (Obr. 3).
  4. Vygeneruje se soubor *.csv, ve kterém bude vždy sloupec ID studia (hodnoty v tomto sloupci se nesmí měnit, aby mohl následně korektně import proběhnout) a názvy položek zvolených pro import. Vygenerovaný soubor je ve formátu potřebném pro následný import –záhlaví sloupců se nesmí měnit. (Obr. 4).
  5. Pokud již některé položky byly v KOSu před importem vyplněny, jsou v exportovaném souboru *.csv doplněny.
  6. Po vyplnění požadovaných údajů do sloupců exportovaného souboru *.csv se data uloží a mohou být importována stiskem tlačítka „Import“ ve spodní části frm 82307 (Obr. 3). Otevře se dialogové okno, ve kterém použitím tlačítka „Nahrát soubor“ lze doplněné údaje importovat. O výsledku importu je uživatel informován (Obr. 5).

 

Obr. 4


 

Obr. 5

POZNÁMKA: importovat je možné jen soubor v kódování „windows-1250“. Nebude-li import fungovat, je nutné zjistit, zda soubor *.csv má požadovaný formát. Pro převod souboru do správného kódování lze použít například tento bezplatný konvertor: http://petrfaltus.net/petr-faltus-zmena-kodove-stranky-konverze-kodovani-cestiny-v-textovem-souboru.php.

POZOR: Import ukládá data přesně tak, jak jsou v importovaném souboru *.csv. Pokud tedy bude nějaké pole importované položky prázdné, tak se importem může případně vymazat hodnota, která v KOSu pro danou položku byla již před importem uložena!

5)     Možnost vyhledávání v dialozích pro nastavení exportu a vlastních sloupců

Pro snadnější vyhledávání položek v dialozích pro export a nastavení vlastních sloupců bylo nad seznam položek přidáno vyhledávací pole. Vyhledávání funguje fultextově – tzn. stačí napsat i část požadované položky a nabídka se dynamicky mění (Obr.6).

 

 

 

 

                                                                               Obr.6


 

6)     Zavedení kontroly při generování Oznámení o možnosti převzít písemnost z frm 81001 nebo 82010

Při generování Oznámení o možnosti převzít písemnost z frm 81001 a 82010 nebylo kontrolováno, zda zadané č.j. dokumentu v KOSu již náhodou neexistuje. Mohlo tak dojít k nežádoucí situaci, kdy k jednomu rozhodnutí/dokumentu KOS dovolil vygenerovat dvě Oznámení o možnosti převzít písemnost (jednou z frm 81001, resp. 82010 a podruhé z frm 82202 - přehled dokumentů). Při generování oznámení z formulářů frm 81001 a 82010 byla zavedena kontrola na zadané číslo jednací dokumentu, ke kterému bude oznámení generováno. Nalezne-li KOS shodné č.j. u některého z uložených dokumentů, propojí generované Oznámení o možnosti převzít písemnost s daným dokumentem, jako by bylo generováno z frm 82202. Nelze tedy ke stejnému dokumentu vytvořit dva dokumenty oznámení.

7)     Přidání nové události Ukončení registrace ELSA – frm 82010

Nabídka hodnot frm 82010 Události (klávesy F3, F7) byla doplněna o novou událost s kódem I57 - Ukončení registrace ELSA.

                                                                                                           Textové pole:  Vylepšení zadávání datumových položek –

8)     Vylepšení zadávání datumových položek

Byla zprovozněna nová funkcionalita ve všech formulářích iKOSu. Všechny položky, do kterých se má zadávat datum, nově reagují na dvojklik myší. Po dvojkliku na libovolnou položku typu datum se nově otevře okno s kalendářem, ve kterém je možné zvolit myší datum. Vybrané datum se do pole zapíše automaticky ve správném tvaru (Obr.7).

                                                                                                           Obr.8

 

 

                                                                                                                           Obr. 7