Do verze 23.01 nasazené 3. 2. 2023 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele.

 

1)      Správa číselníků – 80105 – Aktualizace číselníků STATPRI a STATPRI2. Došlo k aktualizaci Číselníku zemí, vydávaným ČSU.

 

2)      Přijímací řízení – 81001 – Úprava procesu přidělování identit uchazečům. Nový způsob rozhodování v procesu přiřazování identity v přij. říz., týká se podobných či shodných záznamů. Dřívější proces přidělování identit respektoval stanovenou prahovou hodnotu shody získané oproti Usermapu. KOS se  nyní rozhoduje následovně:

a) u uchazeče je uvedeno RČ, v Usermapu uvedeny podobné os. údaje, ale RČ jiné – KOS automaticky vytvoří novou identitu;

b) u uch. je uvedeno RČ, v Usermapu podobné os. údaje, ale RČ neuvedeno – KOS uchazeče nabídne, referentka zkontroluje;

c) u uch. je uvedeno RČ, v Usermapu jiné os. údaje, RČ stejné – KOS uchazeče automaticky přiřadí ke stávající identitě. Rozdílné údaje pak referentky mohou upravit ve frm 81009 –Rozpory.

Změna algoritmu se týká pouze českých rodných čísel. Pro RK (rodné kódy cizinců) platí to, co dosud, přiřazování identit se řídí pravidly Usermapu.

3)      Podpora exportu z KOSu do Excelu. Podařilo se výrazně zrychlit export do .xlsx (o práci na zrychlení jsme informovali v upgrade 22.04 a 22.06). Výhoda exportu do Excelu spočívá v zachování formátu dat (hodí se zejména u RČ začínajících nulou).

 

4)      Detail studijního programu – 80137 (role STSSP) – editace částky SiP školného v EUR. Nově je povolena editace částky pro Study in Prague v EUR. Fakulty si samy hlídají a nastavují výši školného. Ve stejném formuláři je s rolí STSAP přidána tisková sestava SiP – přehled.

 

5)      Vztahy předmětů – 84004 – nový vztah S. Vztah S podmiňuje pořadí klasifikace předmětů A a B, tzn. druhý předmět B nesmí být klasifikován dříve, než byl klasifikován předmět A. Vztah S je kontrolován při zápisu předmětu (předmět B si lze zapsat, pokud je předmět A již absolvován nebo z něj má zápočet a nemá vyčerpané všechny zkouškové termíny) v závislosti na nastavení parametru KZI (kontroly zápisu). Při nočním zpracování v závislosti na nastavení parametrů SSMAZANI, SVAROVANI program hledá studenty, jejichž předmět vztah typu S nesplňuje a jsou přihlášeni na jeho zkouškový termín.

 

Nastavení parametrů pro kontrolu vztahu S:

SSMAZANI

Hodnotou parametru je číslo, které představuje počet dnů, kdy musí mít student před zkouškovým termínem předmětu B, na který je přihlášen, absolvovaný předmět A nebo mít z něj zápočet a volný zkouškový termín. Pokud student do daného termínu nesplní prerekvizitu S, bude z termínu
v nočním zpracování smazán. Na základě výsledků kontroly je zkoušejícímu na daném termínu poslán e-mail se seznamem těch, kteří neabsolvovali druhý předmět ve vztahu S. Jestliže se zkoušející i přes varování rozhodne studenta zkoušet a známku udělit, informační systém mu to umožní. Pokud není zkoušející vyplněn, e-mail se nikomu nezašle.

 

(POZOR – nastavení tohoto parametru je nezbytné pro zapnutí noční kontroly prerekvizity S, protože se kontrolují vztahy S jak k jiným předmětům, tak ke skupině předmětů. Nastavením parametru se na dané fakultě spouští hromadná noční kontrola vypsaných termínů s datem
v budoucnu.)

 

Při kontrole se dále používají následující parametry:

SVAROVANI – hodnotou parametru je číslo, které představuje počet dnů před zkouškou, kdy systém začne posílat varovné zprávy studentovi, že ještě nemá splněnu podmínku vztahu S,

Texty emailů jsou definovány v katalogu emailů:

VZTAH.S.VAROVANI (místo parametru SVAR) – obsahuje text emailu s varováním, že student bude smazán z termínu, pokud nesplní podmínku vztahu S,

VZTAH.S.ZRUSENI (místo parametru SMAZ) – obsahuje text emailu při smazání zápisu studenta na termín.

 

6)      Ruční spuštění kontroly prerekvizit Q a S – 80204. Nová tlačítka pro ruční spuštění kontroly prerekvizit Q a S ve spodní části formuláře Dávky. Pro provedení akce musí mít fakulta nastavené parametry QSMAZANI a QVAROVANI, resp. SSMAZANI a SVAROVANI, a také maily VZTAH.Q.VAROVANI, VZTAH.Q.ZRUSENI, obdobně VZTAH.S.VAROVANI a VZTAH.S.ZRUSENI.
O detailním nastavení parametrů jsme informovali v upgrade k verzi 22.07).

Na podnět FBMI.

7)      Detail přihlášky – 81001 – kód přihlášky a název st. programu. Do detailu přihlášky jsme přidali kód přihlášky a název studijního programu

 

8)      Číselníky – 80105 – umožněno přikládat soubory ve formátu .xls a .xlsx do číselníku STUD_PROGR. K historii akreditace je nyní umožněno nahrávat soubory ve formátu .xls a .xls (dříve pouze .pdf).

 

9)      Číselníky – 80105 – rozšíření číselníku studijních oborů/specializací pro potřeby hlášení kurzů CŽV pro MŠMT. Ve frm 80138 jsme číselník STUD_OBORY_SPEC rozšířili o nový blok „Celoživotní vzdělávání“.  Do nově přidaných polí lze zadat upřesňující informace ke kurzům CŽV, které mohou být mj. využity při generování výkazu o účastnících a absolventech programů celoživotního vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech.